Магістерські роботи (ТМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 105
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження ресурсу роботи спірального свердла при свердлінні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Котельнік, Вячеслав Володимирович; Бецко, Юрій Михайлович
  Магістерська дисертаційна робота складається із змісту, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури. Актуальність теми дослідження. Знос різального інструменту під час свердління може призвести до пошкодження різального інструменту, верстатів і заготовок, які слід проаналізувати та звести до мінімуму. Знос різального інструменту впливає не тільки на термін служби інструменту, але й на якість кінцевого продукту з точки зору точності розмірів і цілісності поверхні. Високі механічні та термічні навантаження створюються під час свердління матеріалів, які важко різати, що може знизити продуктивність і термін служби різального інструменту під час процесу утворення стружки. Результати аналізу нормативно-довідкової та спеціальної літератури, наведені далі, свідчать про те, що працездатність інструменту при свердлінні може залежати від великої кількості факторів. Однак фізична картина поглядів на причини швидкого виходу інструменту з ладу далеко не завершена, що у великій мірі пояснюється слабким опрацюванням питання про особливості стружкоутворення і контактної взаємодії. Тому дослідження в цій області є важливими і актуальними як з наукової, так і з практичної точки зору. Метою роботи є збільшення довговічності і надійності різального інструменту при свердлінні. Завданням дослідження є теоретичні і експериментальні дослідження зносу різального інструменту при свердлінні. Об’єкт дослідження – процес зношування свердла. Основна частина досліджень проводилась при обробці титанового сплаву Ti6Al4V. Предмет дослідження – вплив режимів обробки на стійкість різального інструменту. Мета дослідження. Метою експериментальних досліджень є кількісна оцінка режима свердління, стійкості інструменту при обробці титанового сплаву Ti6Al4V за вказаних значень. На основі визначених даних здійснити найоптимальніший метод вирішення проблеми зношування інструмента. Наукова новизна. Розроблена віртуальна система обробки для прогнозування та мінімізації зносу інструменту під час свердління
 • ДокументВідкритий доступ
  Визначення методів зменшення вібраційного впливу при фрезеруванні тонкостінних деталей
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ковтун, Валентина Володимирівна; Шуплєцов, Данило Костянтинович
  Структура та об’єм роботи. Магістерська дисертація має 3 розділи, висновки, список літератури що була використана. Робота складається з 97 аркушів, 22 таблиць, 38 рисунків, 23 літературних джерела. Актуальність теми. Вивчення та розробка методів зменшення вібраційного впливу при фрезеруванні тонкостінних деталей є необхідним напрямком досліджень, спрямованим на оптимізацію технологічних процесів та підвищення якості виробництва. Спершу, вібрації можуть призводити до втрати цільових геометричних параметрів, порушення рівномірності обробки та, в кінцевому підсумку, до дефектів виробів. Ефективні методи зменшення вібрацій допоможуть підвищити надійність обладнання та знизити витрати на його обслуговування. У контексті сучасних вимог до виробництва, де час та ресурси є важливими чинниками, впровадження ефективних методів зменшення вібраційного впливу може покращити продуктивність та скоротити час обробки, що в свою чергу призведе до економії коштів і підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку. Мета та завдання. Мінімізувати вплив вібрацій під час обробки тонкостінних деталей фрезеруванням. Об’єкт дослідження. Технологічний процес обробки деталей з тонкими стінками. Предмет дослідження. Вплив вібрацій на якість поверхні, що виникають при обробці тонкостінних деталей Методи. Виконання моделювання експериментів та випробувань за допомогою спеціалізованих програм, використання різноманітних навчальних матеріалів з різних джерел в Інтернеті. Проведення практичних досліджень. Новизна результатів. 1. Дослідження, використовуючи програмне забезпечення. 2. Створення математичної моделі, яка вдосконалена завдяки підтвердженим фізичними експериментами характеристиками.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу режимів різання на шорсткість обробленої поверхні при фрезеруванні кінцевими фрезами горизонтальних поверхонь
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Макарицький, Юрій Сергійович; Кореньков, Володимир Миколайович
  В даній роботі досліджується вплив режимів різання на шорсткість поверхні при фрезеруванні кінцевими фрезами горизонтальних поверхонь. Для цього був проведений повний факторний експеримент і на основі нього побудована математична модель залежності шорсткості поверхні від параметрів різання, таких як: швидкість подачі, швидкість різання, глибина різання та наявність МОР. Було визначено наскільки фактори описують побудовану модель, оцінено її адекватність. За моделлю було визначено вплив факторів на відгук, оцінено вид функції та на основі отриманих даних проаналізовано її прогностичні властивості. Магістерська дисертація на тему: «Дослідження впливу режимів різання на шорсткість обробленої поверхні при фрезеруванні кінцевими фрезами горизонтальних поверхонь», містить 68 сторінок пояснювальної записки, рисунків – 19, таблиць – 18 , використаних джерел – 40, загальний об’єм роботи складає 78 сторінок. Актуальність Часто на виробництвах при фрезеруванні користуються заданими режимами різання від виробника інструменту, не знаючи, яку шорсткість поверхні вони отримають в результаті. Також постає проблема в пришвидшенні обсягу вироблених деталей. Якщо поверхня не відповідальна і відповідно її шорсткість, то важливо змінити режими різання задля пришвидшення процесу оброблення з забезпеченням необхідної шорсткості. Мета дослідження Отримати математичну модель залежності шорсткості від режимів різання, визначити вплив параметрів різання на шорсткість за моделлю, оцінити прогностичні властивості моделі. Задачі дослідження 1. Огляд літературних джерел за темою дослідження. 2. Виконання натурних експериментів. 3. Побудова й аналіз математичної моделі. 4. Розробка стартап проекту. Об'єкт дослідження Об’єктом дослідження є параметри різання та їхній вплив на шорсткість поверхні. Предмет дослідження Предметом дослідження є статистичні методи для побудови математичної моделі. Наукова новизна отриманих результатів Результати відрізняються від результатів попередників, при побудові математичної моделі було використано метод Чебишева (ортогональних контрастів). Практичне значення отриманих результатів Побудована математична модель залежності шорсткості від параметрів різання, оцінені вплив факторів на відгук моделі та прогностичні властивості моделі. Ключові слова: шорсткість поверхні, режими різання, статистичні методи, повний факторний експеримент, емпірична залежність, математична модель.
 • ДокументВідкритий доступ
  Забезпечення точності контурного фрезерування на верстатах з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Романов, Ян Сергійович; Петраков, Юрій Володимирович
  Магістерська дисертація на тему «Забезпечення точності контурного фрезерування на верстатах з ЧПК» складається з 115 аркуша формату А4 та містить 56 ілюстрацій, 24 таблиці. Під час написанні роботи було використано 32 літературних джерела серед яких наукові роботи, статті, посібники, методичні вказівки. Актуальність теми. Контурне фрезерування характеризується квазістаціонарністю, що призводить до похибки через пружні зсуви обробної системи. Подолання цієї похибки не можливе шляхом налаштування програми "на розмір", оскільки вона змінюється вздовж контуру. Для досягнення точності контурного фрезерування пропонується використання нового методу комбінованого управління, який базується на поєднанні апостеріорної інформації вимірювань обробленої поверхні та апріорної інформації моделювання процесу видалення матеріалу. При одиничному виробництві припуск поділяється на дві частини, з вимірюванням та коригуванням управляючої програми між ними. У серійному виробництві вимірювання проводяться на першій деталі, а подальші обробляються за скоригованою програмою. Для отримання необхідних даних використовується технологія вимірювань на верстатах з ЧПК за допомогою три координатного щупа. Комп'ютерна програма з математичною моделлю процесу створює новий управляючий файл для верстату з ЧПК, який усуває похибку від пружних зсувів. Мета роботи. Мета даного дослідження полягає у створенні системи компенсації похибок, що виникають внаслідок пружних прогинів в обробній системі, шляхом застосування комбінованого управління Завдання роботи. Провести аналіз процесів контурного фрезерування та утворення похибки за матеріалами публікацій в інтернеті; Створити математичну модель утворення похибки при фрезеруванні; Створити алгоритм вимірювання безпосередньо на верстаті з ЧПК (без зняття заготовки); Розробити програму і алгоритм проектування нової управляючої програми ЧПК з корекцією; Провести експеримент і підтвердження ефективності дослідження. Об’єкт дослідження. Процес контурного фрезерування. Предмет дослідження. Виникнення похибок при фрезеруванні. Методи дослідження. У процесі наукового дослідження було прийнято рішення використовувати комбіновані підходи до управління, які сполучають переваги управління за апостеріорною інформацією для визначення параметрів системи на основі результатів першого проходу, і методу керування з урахуванням апріорної інформації, застосованого під час моделювання. Під час моделювання акцент робиться на завданні коригування траєкторії, яке потім буде втілене в управляючій програмі (ЧПК).
 • ДокументВідкритий доступ
  Забезпечення відновлення деталі напівпричепа «Вісь BPW»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Овчар, В’ячеслав Олегович; Бецко, Юрій Михайлович
  Дисертація присвячена темі "Технологічне забезпечення ремонту осі BPW". Робота містить 105 сторінок друкованого тексту, включає 51 рисунок та 32 таблиці. Об’єкт дослідження – технологічний процес ремонту деталі машини Предмет дослідження – вісь BPW напівпричепа вантажного автомобіля. Мета дослідження - створити технологічний процес відновлення деталі напівпричепа вантажного автомобіля. Методи дослідження охоплюють ідеалізацію, формалізацію, аналіз та моделювання різних аспектів ремонтного процесу. Використання цих методів дозволяє глибоко проаналізувати існуючі підходи та розробити нові, більш ефективні рішення. Наукова новизна одержаних результатів полягає у: 1. Розробці нових методик розрахунку ефективності застосування сучасних інструментів та технік у процесі ремонту осей BPW. 2. Розробці системи, яка забезпечує оптимальну надійність кріпильних елементів під час ремонту. Практичне значення дисертації виражається у впровадженні розроблених рекомендацій і методик, які сприяють зниженню собівартості ремонту та підвищенню ефективності процесів при проектуванні альтернативних технологій ремонту. Пропозиції щодо подальших досліджень включають вдосконалення алгоритмів визначення оптимальних параметрів ремонту, вивчення нових матеріалів та інструментів, а також розробку більш ефективних методів ремонту осей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Забезпечення технологічності конструкції реставраційного варіанту електронної гармати магнетрона
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Руденко, Євгеній Сергійович; Фролов, Володимир Костянтинович
  Структура та об'єм роботи. Магістерська дисертація має 4 розділи, висновки, список використаної літератури, додатки. Робота складається з 92 аркушів, 32 таблиць, 60 рисунків, 22 літературних джерел. Актуальність теми. В умовах повномасштабних воєнних дій є дуже актуальним розроблення проєктів ремонту військової техніки та її комплектуючих. Через постійне бойове чергування і, відповідно, швидке зношування приладів, що входять до складу зенітних ракетних комплексів, гостро постає питання як виробництва нових приладів, так і реставрації наявних на зберіганні. Розроблений реставраційний варіант електронної гармати магнетрона представлено у даній магістерській дисертації. Мета та завдання. Забезпечити технологічність конструкції реставраційного варіанту електронної гармати магнетрона. Об'єкт дослідження. Реставраційний варіант електронної гармати магнетрона. Предмет дослідження. Забезпечення технологічності та адаптація до виробничих можливостей підприємства. Методи дослідження. Аналіз, синтез, симуляція дослідів і випробувань у спеціалізованому програмному середовищі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження впливу режимів різання на шорсткість поверхні при обробленні кінцевими фрезами
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Коровкін, Володимир Андрійович; Кореньков, Володимир Миколайович
  Обсяг виконаної роботи: Магістерська дисертація складається з 4 розділів. Робота містить 78 аркушів, 27 таблиць, 20 рисунків, 23 посилання на літературні джерела, а також 21 формулу. Актуальність теми: Застосування методів прогнозування має важливе значення для індустрії металообробки. Для кожної галузі є проблемою домогтися завчасно визначених параметрів продуктивності з першої спроби. Прогнозуюча модель дуже важлива у виробничій галузі, щоб ефективно реагувати на високу конкуренцію і постійно зростаючий попит на якісний продукт з мінімальною вартістю на ринку. Мета та завдання: Мета цієї роботи полягає в розробці математичної моделі, яка б враховувала вплив різноманітних факторів на шорсткість поверхні під час фрезерування поверхонь. Об’єкт дослідження: Шорсткість поверхні, та вплив на неї режимів різання. Предмети дослідження: процес фрезерування на верстатах з ЧПК поверхонь кінцевими фрезами. Практичне значення отриманих результатів: Модель, що було отримано в ході проведення експерименту та аналізу отриманих результатів, можна використовувати для прогнозування шорсткості поверхні, з можливим проведенням додаткових подальших експериментів та покращень. В даному дослідженні було розроблено математичну модель, яка враховуває вплив режимів різання на шорсткість поверхні під час фрезерування вертикальних поверхонь зі сталі 40Х. Спочатку було проведено експеримент з урахуванням усіх факторів впливу, на основі якого розроблено математичну модель, що описує залежність шорсткості поверхні від параметрів різання, таких як глибина різання, швидкість подачі, швидкість різання, і звичайно, наявність МОР. Наступним кроком було оцінено адекватність моделі за допомогою програмного забезпечення PRIAM. Також, за допомогою цієї ж програми, було визначено вплив різних факторів на відгук.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація конструкції рами гірського велосипеда
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Дрань, Олег Петрович; Лапковський, Сергій Вікторович
  Сучасні технології дозволяють постійно вдосконалювати конструкцію велосипедів, адаптуючи їх до різних умов та індивідуальних потреб користувачів. Основою будь-якого велосипеда є його рама - це ключовий елемент, до якого приєднуються всі інші компоненти. Рама визначає призначення велосипеда, його здатність подолати рельєф місцевості та забезпечує комфорт і стабільність під час їзди. Інновації в геометрії коліс, типі сідла та інших елементах дозволяють створювати моделі велосипедів, що відповідають навіть найскладнішим умовам експлуатації. Метою цього дослідження є проведення розрахунків на міцність та оптимізація рами високопродуктивного велосипеда для маунтенбайку. Маунтенбайкінг, або гірський велоспорт, вимагає від транспортного засобу особливих характеристик, таких як висока міцність, стійкість до ударів і здатність подолати важкі гірські умови. Оптимальна конструкція рами важлива для забезпечення комфортної та ефективної їзди, а також для запобігання пошкодженням велосипеда під час екстремальних обставин. Під час дослідження будуть враховані фактори, такі як матеріал рами, геометрія, товщина та форма труб, що впливають на загальну міцність та вагу велосипеда. Розрахунки на міцність дозволять визначити оптимальні параметри конструкції рами, забезпечуючи необхідну стійкість та безпеку при екстремальних умовах маунтенбайку. Результати цього дослідження можуть внести вагомий внесок у вдосконалення конструкцій гірських велосипедів, сприяючи покращенню їх продуктивності та надійності під час маунтенбайкінгу. Розрахунки будуть проведені за допомогою пакетів чисельного моделювання на основі методу скінченно-елементного аналізу. В рамках роботи буде обрано конструктивну форму існуючого рішення рами велосипеда. Потім буде побудована розрахункова модель і проведений аналіз зовнішнього навантаження. Результатом буде набір граничних умов, що визначають навантаження на раму під час високопродуктивної експлуатації. Такі визначені граничні умови будуть застосовані до чисельної моделі. На основі результатів розрахунку буде визначено коректність конструктивного рішення аналізованої рами та проведено її оптимізацію. Кінцевим результатом буде створення оптимізованого попереднього проекту рами велосипеда MTB.
 • ДокументВідкритий доступ
  Підвищення ефективності виготовлення деталей складної форми в одиничному виробництві
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Білицький, Родіон Вікторович; Воронцов, Борис Сергійович
  Об’єм та структура: Магістерська дисертація складається із 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Вона включає в себе 88 аркушів, 26 таблиць, 27 рисунків, та 9 літературних джерел. Актуальність теми: Зростання попиту на індивідуалізовану та унікальні вироби спричиняють необхідність оптимізації одиничного виробництва. В умовах високої конкуренції, промисловість все більше і більше потребує збільшення ефективності виробництва. Також розвиток цифрових технологій та адитивних технологій є рушіями швидких змін. Отже, враховуючи сучасні потреби промисловості, обрана тема є актуальною та перспективною. Завдання та мета: Дослідити методи підвищення ефективності виготовлення деталей складної форми в одиничному виробництві. Об’єкт дослідження: Одиничне виробництво. Предмет дослідження: Розробка та оптимізація деталі для одиничного виробництва. Методи дослідження: Порівняння ефективності технологічних процесів в одиничному виробництві. Список друкованих праць за темою дисертації та доповіді на конференції: 1. Білицький Р., Воронцов Б. Використання адитивних технологій у виробництві та обслуговуванні літаків / Родіон Білицький, Борис Воронцов // Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2023. ‒ Вип. 92. ‒ С. 200 - 203. 2. Участь у міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні» 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, 2023 р.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження зношування різального інструменту при свердлінні
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Свердленко, Максим Вікторович; Кореньков, Володимир Миколайович
  Дисертація на здобуття наукового ступеня магістра за спеціальністю 131 – Прикладна механіка. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». На основі вивчення літературних істочників та проведених експериментальних обробок виявлено ключові фактори, що впливають на ефективність і точність процесу свердління. Дослідження зношування різального інструменту при свердлінні виявило ряд ключових аспектів, які можуть бути використані для оптимізації цього процесу металообробки. Отримані значення коєфіціентів для розрахунку стійкості дають змогу винаходити оптимальні режими у розрізі її максимізації. Структура та об’єм роботи. Магістерська дисертація має 4 розділи, висновки, список літератури що була використана. Робота складається з 88 аркушів, 30 таблиць, 25 рисунків, 16 літературних джерел. Актуальність теми. Дослідження зношування різального інструменту при свердлінні є актуальним завданням в галузі металообробки та машинобудування. Ефективне використання різального інструменту передбачає розуміння процесів зношування та розробку стратегій підвищення тривалості його служби. Така проблема вимагає глибокого аналізу та дослідження для забезпечення оптимального використання різального інструменту в промисловому виробництві. Мета та завдання. Дослідження процесів зношування різального інструменту при свердлінні та розробка рекомендацій щодо оптимізації його експлуатації та підвищення тривалості служби. Об’єкт дослідження. Процеси зношування різального інструменту при свердлінні в галузі металообробки. Предмет дослідження. Зношування різального інструменту. Методи. Використання статистичних методів досліджень. Проведення досліджень на практиці. Новизна результатів. 1. Викладення причин і механізму зношування свердл. 2. Отримання математичної моделі визначення оптимальних режимів для оптимальної стійкості інструменту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія виготовлення ультразвукової друкарської головки
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Безкоровайний, Сергій Олександрович; Лапковський, Сергій Вікторович
  Метою цього дослідження є розробка та адаптація керованої ультразвукової головки для принтера, що використовується у виробництві гнучкої електроніки методом аерозольного напилення. Датчик, бустер, сонотрод і насадка у вигляді чаші є одними з компонентів конструкції датчика. Конструкція системи базується на виборі відповідної геометрії для забезпечення резонансу ультразвукових хвиль, при цьому система залишається статичною в точці кріплення бустера і максимального посилення хвиль на кінчику насадки. Дослідження було поділено на чотири етапи. На першому етапі роботи було обрано геометрію системи та розміри сонотрода і насадки. Після цього було виконано їх проектування в програмі тривимірного моделювання Siemens NX. Конструкція системи базувалася на проведених чисельних розрахунках впливу частоти на деформацію. Завдяки цим розрахункам можна було передбачити виникнення резонансу в залежності від конструкції головки. Другий етап полягав у дослідженні виникнення резонансного явища. Ця частина роботи була спрямована на перевірку правильності чисельних розрахунків, виконаних раніше. Резонанс досліджувався в системі з різними сонотродами. Метою тестування інших хвилеводів була перевірка реального впливу розмірів елементів головки на явище резонансу. На наступному етапі експериментів використовувався ізопропіловий спирт, який подавався в систему у вигляді крапель на кінці форсунки. Таким чином визначався зв'язок між відстанню та кутом нахилу каналу подачі рідини на виникнення розпилення. На завершальному етапі дослідження чорнило, що містить наночастинки срібла, подавали в систему у вигляді крапель. Попередньо дослідивши оптимальний кут нанесення та відстань від сопла, можна було досягти розпилення чорнила, яке досліджували з точки зору діаметра аерозольних частинок. Це дослідження проводилося за допомогою мікроскопа KEYENCE VHX - 6000. Розробка системи управління головкою також є частиною роботи. Ця система заснована на програмуванні ПЛК, що дозволяє застосовувати струмопровідні шляхи без ручного управління. Програма призначена для запуску генератора протягом відповідного заданого часу і дає можливість перервати процес у разі несправності або небажаних ефектів. Ключові слова: система управління ультразвуковою гововкою, ультразвукова гововка, гнучка електроніка, аерозольне напилення
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічне забезпечення якості високопродуктивного виготовлення деталей з алюмінієвих сплавів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Алексін, Вячеслав Сергійович; Приходько, Василь Петрович
  Магістерська атестаційна робота на тему: «Технологічне забезпечення якості високопродуктивного виготовлення деталей із алюмінієвих сплавів» складається з 94 аркушів формату А4 та містить 65 ілюстрацій, 17 таблиць. При написанні роботи використано 13 літературних джерела, серед яких наукові роботи, наукові статті, посібники. Актуальність теми: Одним із важливих завдань, що вирішуються в сучасній механообробній промисловості, у тому числі при виготовленні деталей із алюмінієвих сплавів, є досягнення високої якості та продуктивності оброблення на основі використання нових інструментальних матеріалів, конструкцій інструментів і верстатів з ЧПК. Сплави алюмінію знаходять широке застосування в різних галузях виробництва, у тому числі в авіабудуванні та автомобілебудуванні. Найкраще використання сучасних можливостей, досягнень та нових процесів і технологій, таких як високошвидкісна обробка різанням, яка, в порівнянні з традиційним різанням, дозволяє підвищити ефективність, точність та якість оброблюваних деталей в реальному виробництві є актуальним завданням на нинішньому етапі розвитку машинобудування. Мета роботи: Визначення оптимальних умов для високопродуктивного токарного оброблення поверхонь деталей із алюмінієвих сплавів (на прикладі деталей автомобілебудування, зокрема «Поршень»). Об’єкт дослідження: Процес оброблення циліндричних поверхонь на токарних верстатах з ЧПК. Предмет дослідження: Умови, за яких процеси оброблення циліндричних поверхонь деталей із алюмінієвих сплавів забезпечуватимуть задану якість ( точність розмірів (IT8-IT7), шорсткість Ra0.63-2.5 мкм.) та високу продуктивність оброблення. Завдання роботи: 1.Виконати аналіз характеристик та властивостей сучасних алюмінієвих сплавів, що використовуються в автомобілебудуванні. Розглянути приклади деталей з алюмінієвих сплавів, визначити основні вимоги до параметрів якості та експлуатаційних характеристик, які необхідно забезпечити при їх виготовленні. 2.Проаналізувати можливості та визначити інструментальні матеріали і конструкції інструментів, які доцільно використати при обробленні. 3.Дослідити вплив параметрів режимів оброблення на якість деталей (точність розмірів, якість і експлуатаційні характеристики поверхонь), та продуктивність оброблення. 4.Проаналізувати можливості та визначити шляхи підвищення продуктивності оброблення на основі раціонального вибору елементів технологічної системи (верстатів, інструментів, технологічної оснастки) 4.Розробити рекомендації щодо оптимальних умов оброблення (інструментальних матеріалів, інструментів та режимів різання) та використання високопродуктивних верстатів для токарного оброблення циліндричних поверхонь деталей. Дати прогнозну оцінку якості та продуктивності обробки на прикладі оброблення зовнішньої циліндричної поверхні деталі «Поршень». 5.Виконати експериментальну оцінку і аналіз точності та шорсткості поверхні, що забезпечуються в умовах виробництва при виготовленні деталі «Поршень». 6.На основі отриманих результатів виконати порівняльну оцінку заводських та рекомендованих, встановлених у роботі, умов оброблення, зробити висновки та розробити рекомендації щодо напрямків можливого поліпшення заводського процесу оброблення. Методи дослідження. Дослідження, класифікація, аналіз, системний підхід, статистичний аналіз точності, ЧПК.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магнітно-імпульсна обробка деталей авіаційної промисловості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Єлін, Володимир Володимирович; Медведєв, Вадим Вячеславович
  Магістерська дисертація містить: 92 ст., 17 рисунків, 25 таблиць, 19 джерел. Актуальність теми. Авіаційна промисловість є однією з найбільш технологічно вимогливих і стратегічних галузей глобальної економіки. Завдяки постійному росту попиту на авіаційні продукти та необхідності зниження ваги та підвищення міцності деталей, дослідження нових технологій обробки і матеріалів стає вельми важливим завданням. Магнітно-імпульсна обробка є однією з багатообіцяючих технологій в авіаційній промисловості, яка може принести значні покращення в якості та продуктивності виробництва. Ця технологія використовується для підвищення міцності та зносостійкості деталей, що дозволяє підвищити їхню тривалість служби та зменшити ризик аварійних ситуацій. Застосування магнітно-імпульсної обробки також дозволяє знизити вплив негативних факторів навколишнього середовища, оскільки цей процес відбувається без використання агресивних хімічних речовин і допомагає зменшити відходи виробництва. Окрім того, враховуючи зростання конкуренції в авіаційній промисловості, важливим є і пошук шляхів оптимізації виробництва та зниження витрат. Магнітно-імпульсна обробка може допомогти досягти цих цілей, підвищуючи продуктивність і зменшуючи кількість бракованих виробів. Виходячи з викладеного вище, дослідження теми магнітно-імпульсної обробки деталей авіаційної промисловості спрямоване на вдосконалення технологічних процесів та підвищення конкурентоспроможності підприємств цієї галузі, що має стратегічне значення для авіаційної індустрії та економіки в цілому. Мета дослідження: зменшення дефектів та залишкових напружень, покращення механічних властивостей та підвищення точності обробки деталей авіаційної промиловості. Об’єкт дослідження: технологічний процес виготовлення нервюри крила літака АН-26 при використанні технологій МІО. Предмет дослідження: вплив магнітно-імпульсної обробки деталей авіаційної промисловості на їх конструктивні та технологічні параметри. Методи дослідження: порівняння, аналіз, комп’ютерне моделювання. Практичне значення одержаних результатів: Результати цієї роботи можуть бути запроваджені в виробництві деталей авіаційної промисловості, що в свою чергу зможе дати змогу розробляти нові або покращувати характеристики вже існуючих моделей літаків Публікації. За результатами досліджень опубліковано статтю: Магнітно-Імпульсна обробка деталей авіаційної промисловості / В. В. Медведєв, В. В. Єлін. // Збірник наукових праць МНК «Молода наука - роботизація і нано-технології сучасного машинобудування» // Collection of scientific papers of the IYS «Young science - robotics and nano-technology of modern mechanical engineering» - С. 96–100.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розширення технологічних можливостей верстатів з ЧПК інноваційними затискними пристроями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Сивура, Юрій Олегович; Фролов, Володимир Костянтинович
  Об’єм та структура: Магістерська дисертація складається із 4 розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Вона включає в себе 81 аркуш, 23 таблиці, 44 рисунки та 17 літературних джерел. Актуальність теми: За будь-яких часів проблема вдосконалення верстатних пристроїв залишається на часі. Виробництва постійно шукають способи вдосконалення та здешевлення процесу виготовлення деталей та складальних одиниць. На ціну виготовлення впливають верстати, пристрої, час на встановлення та налагодження. У цій роботі представлено варіант верстатного пристрою для розширення можливостей оброблення деталей на трьохосьових верстатах. Мета роботи: Розширення технологічних можливостей верстатів з ЧПК. Завдання: здійснити аналіз конструкції відомих затискних пристроїв; розробити вдосконалений варіант лещат; підготувати технічну документацію. Об’єкт дослідження: Затискні верстатні пристрої для свердлильно-фрезерних верстатів з ЧПК. Предмет дослідження: Характеристики та параметри затискних верстатних пристроїв. Методи дослідження: Аналіз, синтез, моделювання у спеціалізованому програмному середовищі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація режимів різання при обробці деталей з композитних матеріалів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Пронін, Вадим Анатолійович; Шуплєцов, Данило Констянтинович
  Структура та об’єм роботи. Магістерська дисертація має 4 розділи, висновки, список літератури що була використана. Робота складається з 94 аркушів, 34 таблиць, 39 рисунків, 22 літературних джерел. Актуальність теми. Нині в промисловості знайшли застосування шаруваті композиційні матеріали. Вони дають змогу не тільки підвищити надійність і довговічність деталей і обладнання. Тому дослідження впливу технологічних параметрів на якість поверхні шаруватих скловолоконних композитів під час кінцевого фрезерування є актуальним завданням. Його розв'язання дасть можливість раціонального призначення технологічних параметрів під час проектування фрезерних операцій. Мета та завдання. Зменшити коефіцієнт розшарування при обробці композитних матеріалів при фрезеруванні. Об’єкт дослідження. Процес обробки композитних матеріалів. Предмет дослідження. Досягти кращої якості композитних матеріалів при наявних ресурсах. Методи. Проведення симуляцій дослідів та випробувань у спеціалізованих програмах. Використання різноманітної навчальної літератури та інтернет видань. Проведення досліджень на практиці. Новизна результатів. 1. Дослідження з використанням програмного забезпечення. 2. Отримання математичної моделі з покращеними характеристиками перевіренної фізичними дослідами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження точності при базуванні заготовок за допомогою цифрового фотографування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Кучер, Володимир Олександрович; Фролов, Володимир Костянтинович
  Магістерська дисертація за темою «Дослідження точності при базуванні заготовок за допомогою цифрового фотографування» складається з 3 розділів, має обсяг 104 аркуші формату А4, містить 96 ілюстрацій, 3 таблиці, 2 графіки. При написанні роботи використано 28 літературних джерел. Актуальність роботи – час, витрачений для базування заготовки є допоміжним часом, який входить в штучно-калькуляційний час оброблення; зменшення допоміжного часу оброблення є актуальною проблемою. Мета роботи – забезпечення точності при базуванні заготовок і контролю деталей при обробленні на верстатах з ЧПК. Завдання роботи: 1) Дослідити конструктивні особливості фототехніки, виявити вплив характеристик фотоапаратів на якість цифрових фото. 2) Дослідити вплив оптичних спотворень на фотографіях, запропонувати способи їх уникнення чи зменшення. 3) Визначити граничні геометричні параметри зони фотографування, при яких забезпечується достатня точність при базуванні заготовок і контролю деталей. 4) Виконати експериментальні дослідження процесу. Предмет дослідження: процес вимірювання похибки встановлення заготовок. Методи дослідження: ідеалізація, формалізація, аналіз, синтез, системний підхід, комп’ютерне математичне моделювання. Наукова новизна одержаних результатів: - розроблені нові способи вимірювання та визначення положення заготовок на верстатах з ЧПК із застосуванням цифрової фотографії; - отримані залежності для визначення граничних розмірів зони, призначеної для базування заготовки. Публікації: За тематикою роботи отримано 5 патентів України на корисну модель.
 • ДокументВідкритий доступ
  Забезпечення технологічності кронштейнів при топологічному проектуванні
  (2022) Аладін, Іван Ігорович; Бецко, Юрій Михайлович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні особливості виготовлення деталей зі складною внутрішньою поверхнею
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Ковальов, Михайло Васильович; Воронцов, Борис Сергійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Оптимізація траєкторій руху осьового інструменту при обробленні отворів на верстатах з ЧПК
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тарасов, Богдан Артемович; Кореньков, Володимир Миколайович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні особливості виробництва деталей, які виготовляються з листового металу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Хоменко, Кирило Федорович; Лапковський, Сергій Вікторович