Навчально-методичні матеріали (КІОНС)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 35
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні цифрові пристрої систем автоматизації. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Павловський, Олексій Михайлович
  Навчальний посібник містить теоретичні відомості та практичні рекомендації до виконання комп’ютерних практикумів з дисципліни «Сучасні цифрові пристрої систем автоматизації». Під час виконання комп’ютерних практикумів студенти здобудуть навички роботи із середовищем графічного програмування LabVIEW від National Instruments, познайомляться із принципами створення віртуальних приладів, основними конструкціями та палітрами інструментів. Реалізують інтерфейси для взаємодії із сучасними мікроконтролерами для опитування чутливих елементів та керування виконавчими елементами кіберфізичних систем. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», буде також корисним студентам споріднених технічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Тепловізійні оптико-електронні прилади (теорія, приклади і задачі по проєктуванню тепловізорів)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024-02) Колобродов, Валентин Георгійович; Микитенко, Володимир Іванович
  Розглянуто загальні принципи проєктування оптико-електронних систем спостереження інфрачервоного діапазону спектру. Викладено відомості щодо фізичних основ перетворення сигналів при дистанційних спостереженнях. Розглянуто моделювання основних ланок перетворення сигналів – фоно-цільової обстановки, оптичної системи, блоку приймача випромінювання, блоку електроніки, дисплея, спостерігача. Містить методи теоретичного визначення основних технічних та споживчих характеристик тепловізорів, в тому числі – поляриметричних тепловізорів. Для практичного засвоєння теоретичного матеріалу значну увагу приділено прикладам розв’язання типових задач, що виникають в ході проєктування інфрачервоних оптико-електронних систем спостереження. Може бути корисним студентам та фахівцям для набуття навичок проєктування та розрахунків тепловізійної техніки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія оптичних систем. Підручник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Чиж, І. Г.
  Викладено теоретичні основи геометричної оптики, гаусової оптики, теорії ідеальної оптичної системи, теорії діафрагм, деталей та вузлів оптичних систем. Наведено особливості енергетичних розрахунків оптичних систем, теорії та габаритних розрахунків телескопічних систем, мікроскопів, проекційних систем, об’єктивів фото, кіно, цифрової апаратури. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
 • ДокументВідкритий доступ
  Цифрова обробка сигналів та зображень. Рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи
  (2023-12-07) Кравченко, Ігор Володимирович; Мамута, Марина Сергіївна
  Навчальний посібник містить завдання до виконання та правила оформлення розрахунково-графічної роботи з синтезу цифрових фільтрів з дисципліни «Цифрова обробка сигналів та зображень». Викладено необхідний теоретичній матеріал щодо параметрів та характеристик дискретних фільтрів в просторово-часовій, частотній області, «s» та «z» просторах. Приділено увагу методам розрахунку рекурсивних та нерекурсивних фільтрів за прототипом. Призначений для здобувачів ступеня магістра освітньої програми «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальності 174 «Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка». Буде також корисним для студентів, науковців, інженерних працівників, які цікавляться розробкою цифрових фільтрів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмні алгоритми та структури даних. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Цибульник, Сергій Олексійович
  Даний навчальний посібник містить лекційний матеріал, необхідний для розуміння основних термінів і понять у сфері обробки та маніпулювання даними для виконання конкретних практичних завдань зі створення структур для ефек-тивного пошуку та сортування даних, а також контрольні запитання для само-перевірки. Він буде також корисним для студентів інших спеціальностей та за-кладів вищої освіти. У навчальному посібнику основну увагу приділено найбільш розповсю-дженим структурам даних, серед яких масиви, списки, стеки, черги, хеш-таблиці, графи та дерева. Також приділено увагу базовим алгоритмам побудови та перетворення згаданих структур даних. Наведено основні алгоритми пошуку та сортування даних, які використовуються в сучасній практиці обробки великих об’ємів даних, з основами оцінювання їх швидкодії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерні методи проєктування оптико-механічних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кучеренко, Олег Константинович
  Розглянуті питання методів комп’ютерного проєктування оптико-механічних систем (ОМС). Значна частина присвячена розрахункам ОМС на першому етапі функціонального проєктування. Наведені приклади конструкцій типових деталей і вузлів ОМС, що дають уяву студентам для розробки в подальшому 3d моделей, на основі яких робляться робочі креслення. Проводиться опис сучасного програмного забезпечення, що використовується на різних етапах комп’ютерного проєктування ОМС. В програмі Solid Works розроблені 3d моделі і на їх основі робочі креслення типових вузлів і деталей ОМС. Призначений для здобуття ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп’ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спец.: 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія аберацій оптичних систем. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Чиж, Ігор Генріхович
  Навчальний посібник містить лекційний матеріал дисципліни «Теорія аберацій оптичних систем», яка є однією із найважливіших складових прикладної геометричної оптики і логічним продовженням дисципліни «Теорія оптичних систем». Зміст навчального посібника призначений також для теоретичної і практичної підготовки до освоєння наступної дисципліни «Проєктування оптичних систем». Основна увага посібника приділена абераційному аналізу оптичних деталей і оптичних систем з використанням для цього теорії функції хвильової аберації та теорії аберацій третього степеневого порядку. На багатьох прикладах показано практичне використання теорії аберацій третього степеневого порядку для аналізу і абераційного синтезу оптичних деталей і вузлів. Показано також приклади використання сучасної всесвітньо відомої комп’ютерної програми для аналізу аберацій оптичних систем. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 151 та 174. Він може бути корисним для спеціалістів галузі оптичного та оптико-електронного приладобудування, що займаються розробкою та експлуатацією оптичних та оптико-електронних елементів та систем автоматизації і робототехніки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гіроскопічні і навігаційні прилади. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09) Нестеренко, Олег Іванович; Сапегін, Олександр Миколайович
  Навчальний посібник містить теоретичні відомості та практичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Гіроскопічні і навігаційні прилади». У процесі виконання лабораторних робіт студент познайомиться з конструкцією, принципом роботи гіроскопічних приладів – датчика кутової швидкості, інтегруючого гіроскопа, курсових навігаційних приладів і приладів визначення кутів нахилу рухомих об’єктів. Також студент отримає навички у роботі з такими приладами.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи цифрової схемотехніки. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Заморський, Олександр Володимирович; Павловський, Олексій Михайлович
  Навчальний посібник містить практичні вправи і завдання з дисципліни «Основи цифрової схемотехніки», довідкові теоретичні відомості та методичні рекомендації для їх виконання. Видання призначене для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою «Комп'ютерно-інтегровані системи та технології в приладобудуванні» спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерні технології» і 174 «Автоматизація, комп’ютерно інтегровані технології та робототехніка» та може використовуватись викладачами при проведенні практичних занять та студентами при самостійній роботі за іншими освітніми програмами споріднених спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Перетворення сигналів в оптико-електронних системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Сокуренко, Вячеслав Михайлович
  У навчальному посібнику надані відомості про поширені сигнали в оптико-електронних системах довільного призначення та їх спектральне представлення. Зокрема, описуються особливості поширення та перетворення оптичних і електричних сигналів, їх зв'язок з такими фізичними явищами як дифракція та інтерференція, а також абераційними властивостями оптичних систем. Аналізуються властивості лінійних систем, процедур згортки та кореляції, прямого та зворотного перетворень Фур’є, перетворення Ганкеля, перетворення сигналів з обмеженим спектром. Випадкові сигнали описуються у межах кореляційної теорії. Представлені поняття часової та просторової когерентності, когерентного та некогерентного імпульсних відгуків, оптичної передавальної функції та її складових. Розглядаються дискретні перетворення сигналів (зокрема, операції дискретизації та квантування), а також теорема Найквіста. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Він буде також корисним для всіх, хто цікавиться оптико-електронною апаратурою та обробкою сигналів у науці та техніці.
 • ДокументВідкритий доступ
  Тепловізійні оптико-електронні прилади. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Микитенко, Володимир Іванович; Колобродов, Валентин Георгійович
  Лабораторний практикум присвячено методам визначення основних параметрів і характеристик тепловізійних систем. У вигляді лабораторних робіт викладено методики проведення експериментальних досліджень для вимірювання об’єктивних та суб’єктивних показників якості тепловізорів, які використовуються в найрозповсюдженіших розрахункових моделях, наприклад, STANAG 4347. Значну увагу приділено ознайомленню з принципами формування телевізійного сигналу, фізичними основами утворення тепловізійного зображення і особливостями його зорового сприйняття.
 • ДокументВідкритий доступ
  Волоконно-оптичні гіроскопи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03-30) Кучеренко, Олег Костянтинович
  У навчальному посібнику розглядається принцип дії волоконно-оптичного гіроскопа (ВОГ) на основі кінематичної і допплерівської теорії. Отримані співвідношення для визначення залежності між кутовою швидкістю обертання рухомого об’єкта і вимірюваною фазою Саньяка з урахуванням конструктивних параметрів ВОГ. Важливим фактором при розробці ВОГ є збереження принципу взаємності. Невзаємність визначається диференціальною різницею фаз зустрічних променів навіть при відсутності обертання. Якщо невзаємність є функцією часу, має місце деякий часовий дрейф у показаннях гіроскопа. Пропонуються конструктивні методи збереження принципу взаємності. Визначається вплив нестабільностей в роботі ВОГ обумовлених ефектами розсіювання в осерді волокна, ефектами Керра, Фарадея, температурними факторами і на основі аналізу цих факторів отримано значення мінімальної чутливості ВОГ. Приводиться схема мінімальної конфігурації ВОГ і визначаються призначення, принцип дії і основні характеристики складових ВОГ. Значна увага приділена властивостям елементної базі ВОГ: волоконному світловоду, джерелам випромінювання, в тому числі і на основі волоконного лазера, фотоприймальним пристроям.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування оптичних систем. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Чиж, Ігор Генріхович
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасна теорія управління. Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Мураховський, Сергій Анатолійович
 • ДокументВідкритий доступ
  Інформаційні технології. Підручник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Кравченко, Ігор Володимирович; Микитенко, Володимир Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
  Технології розроблення програмного забезпечення. Частина 1. Життєвий цикл програмного забезпечення. Підручник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Цибульник, Сергій Олексійович; Барандич, Катерина Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Лазерні технології. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Тимчик, Григорій Семенович; Богатирьова, Галина Вікторівна; Мамута, Марина Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація. Організація виконання та захисту, вимоги до структури, змісту та оформлення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-02) Бурау, Надія Іванівна; Богдан, Галина Анатоліївна; Півторак, Діана Олександрівна; Філіппова, Марина В’ячеславівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи цифрової схемотехніки. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-02) Павловський, Олексій Михайлович; Васильковська, Інна Олегівна