Управління контентом системи HR менеджменту

dc.contributor.advisorЗалевська, Ольга Валеріївна
dc.contributor.authorПроботюк, Анатолій Олександрович
dc.date.accessioned2024-02-23T10:33:12Z
dc.date.available2024-02-23T10:33:12Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractАктуальність теми В наш час управління контентом досить важливий аспект для багатьох проєктів, зокрема у сфері рекрутингу, де HR менеджерам потрібно гнучко налаштовувати контент та бачити стан справ у компанії. Одним із інноваційних інструментів у цьому контексті є системи керування контентом "без голови" (Headless CMS). Вони надають розробникам велику свободу в виборі технологій та мов програмування, дозволяючи працювати з контентом за допомогою різних інструментів. Однією з головних переваг таких систем є централізоване управління контентом з одного інтерфейсу, що робить процес керування більш зручним та продуктивним. Тому дослідження та реалізація відповідної системи є актуальними та мають практичне значення. Мета роботи полягає в глибокому дослідженні систем керування контентом та їх впливу на розробку й управління контентом у умовах глобальної цифровізації. Необхідно провести аналіз переваг та недоліків цих систем, їх роль у сучасному програмуванні, а також вплив на продуктивність та ресурсомісткість проєктів. Завдання дослідження: – провести аналіз підходів при створенні систем керування контентом; – розробити гнучку систему керування контентом для кросплатформенних додатків; – розробити функціонал створення, перегляду, редагування та видалення контенту (CRUD), властивий таким системам; – розробти генерацію моделей, міграцій та API endpoints за допомогою яких буде відбуватись взаємодія з зовнішніми системами; – провести апробацію розробленої програмної системи, експериментально довести її коректність. Об’єкт дослідження – системи керування контенту. Предмет дослідження – системи керування контенту “без голови”, де мінімізується робота розробника. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість поліпшення розуміння переваг централізованого управління контентом для розробників, підприємств та інших учасників проєктів у сучасному цифровому середовищі. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 85 сторінок, в тому числі 80 сторінок основного тексту, 23 таблиці, 26 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 24 найменування.
dc.description.abstractotherThe relevance of the topic Nowadays, content management is quite an important aspect for many projects, in particular in the field of recruiting, where HR managers need to flexibly adjust content and see the state of affairs in the company. One of the innovative tools in this context are content management systems "without a head" (Headless CMS). They give developers great freedom in choosing technologies and programming languages, allowing them to work with content using different tools. One of the main advantages of such systems is the centralized management of content from one interface, which makes the management process more convenient and productive. Therefore, research and implementation of the corresponding system are relevant and have practical significance. The purpose of the work is an in-depth study of content management systems and their impact on the development and management of content in the context of global digitalization. It is necessary to analyze the advantages and disadvantages of these systems, their role in modern programming, as well as the impact on productivity and resource intensity of projects. Objectives of the study: – analyze approaches to creating content management systems; – develop a flexible content management system for cross-platform applications; – develop the functionality of creating, reading, updating and deleting content (CRUD) inherent in such systems; – develop the generation of models, migrations and API endpoints, which will be used to interact with external systems; – test the developed software system, experimentally prove its correctness. The object of research is content management systems. The subject of research is headless content management systems, where the work of the developer is minimized. The main practical value of this work is the opportunity to improve the understanding of the advantages of centralized content management for developers, enterprises and other project participants in the modern digital environment. The materials of the dissertation work were approved within the framework of the «1st International Scientific-Practical Conference “Modern Aspects of Software Engineering” dedicated to the 125th anniversary of Igor Sikorskyi KPI», abstracts of the report published in the collection of abstracts of the conference. The dissertation consists of an introduction, five chapters and conclusions. The full volume of the dissertation is 85 pages, including 80 pages of the main text, 23 tables, 26 figures, 2 pages of the list of used sources in the amount of 24 names.
dc.format.extent94 с.
dc.identifier.citationПроботюк, А. О. Управління контентом системи HR менеджменту : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Проботюк Анатолій Олександрович. – Київ, 2023. – 94 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/64916
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectCMS
dc.subjectHeadless CMS
dc.subjectAPI
dc.subjectendpoint
dc.subjectміграції
dc.subjectHR менеджмент
dc.subjectCRUD
dc.subjectmigrations
dc.subjectHR management
dc.titleУправління контентом системи HR менеджменту
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Probotiuk_magistr.pdf
Розмір:
2.46 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: