Граничнi теореми для збiжностi майже напевно для субординаторiв та обернених субординаторiв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Об’єктом даної дипломної роботи є процеси з незалежними i однорiдними приростами, зокрема субординатор Дiкмана. Метою даної дипломної роботи є встановлення теорем про зiбжнiсть з ймовiрнiстю один до ненульової константи для субординатора Дiкмана та оберненого до нього субординатора. Актуальнiсть дослiдження магiстерської дисертацiї зумовлена тим, що клас процесiв з незалежними та однорiдними приростами вiдiграють важливу роль в математичному моделюваннi реальних процесiв. До цього класу належать такi вiдомi приклади як процес Пуассона, Вiнерiвс процес, стiйкi процеси тощо. Тому вивчення граничної поведiнки таких процесiв є важливим питанням в теорiї випадкових процесiв i статистицi.

Опис

Ключові слова

процес Левi, процес з незалежними i однорiдними приростами, субординатор, обернений субординатор, субординатор Дiкмана, збiжнiсть майже напевно, збiжнiсть з ймовiрнiстю один, закон повторного логарифма

Бібліографічний опис

Ковтун, А. С. Граничнi теореми для збiжностi майже напевно для субординаторiв та обернених субординаторiв : магістерська дис. : 111 «Математика» / Ковтун Анастасiя Сергiївна. – Київ, 2023. – 46 с.

DOI