Аналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина

dc.contributor.advisorМатях, Сергій Володимирович
dc.contributor.authorУсатенко, Михайло Геннадійович
dc.date.accessioned2024-02-23T10:05:25Z
dc.date.available2024-02-23T10:05:25Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractАктуальність теми. Необхідність відновлення української енергетичної галузі після війни, з особливим акцентом на впровадження новаторських технологій, які базуються на використанні чистих та відновлюваних джерел енергії. Особливо актуальним є розвиток децентралізованих опалювальних систем для малих міст та поселень, а також індивідуальних об'єктів, які використовують комбінацію низько потенційної геотермальної та сонячної теплової енергії. Важливим завданням у цьому контексті є розробка ефективної системи управління для таких комплексних локальних енергетичних систем (кластерів), що спираються на відновлювані джерела енергії. Метою роботи є розробка серверної частини для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Завдання дослідження: - проаналізувати наявні системи та програмне забезпечення. Провести детальний огляд існуючих систем і програм, які використовуються для аналізу та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами у гідротермальних системах, визначити їхні сильні та слабкі сторони; - розробити нову модель для аналізу та управління; - створити програмне забезпечення; - протестувати програму і описати користувацький досвід; Об’єкт дослідження — засоби покращення становища зберігання електроенергії в країні. Предмет дослідження — в рамці дослідження розглядаються алгоритми та методи, які застосовуються для збору, обробки та аналізу даних з цих систем, а також розробка серверної частини, яка включає в себе інтерфейс та функціонал для ефективного управління цими параметрами. Аналізується також використання сучасних технологій в розробці даної системи, з акцентом на її здатність забезпечити точність, ефективність та швидкість обробки даних. Методи дослідження — аналіз літератури та наявних даних для оцінки існуючих підходів до управління гідротермальними системами. Математичне моделювання та комп'ютерне симулювання для вивчення теплофізичних та гідродинамічних процесів у цих системах. Дисертація складається з вступу, шести розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 76 сторінок, в тому числі 70 сторінок основного тексту, 25 рисунків, 3 формули, 4 таблиці, 3 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.
dc.description.abstractotherTopic relevance. The necessity of restoring the Ukrainian energy sector after the war, with a particular emphasis on the implementation of innovative technologies based on the use of clean and renewable energy sources, is highly pertinent. Especially relevant is the development of decentralized heating systems for small towns and settlements, as well as individual objects, utilizing a combination of low-potential geothermal and solar thermal energy. An important task in this context is the development of an effective management system for such complex local energy systems (clusters) relying on renewable energy sources. The goal of the work is to develop a server part for the analysis and management of thermophysical and hydrodynamic parameters of the hydrothermal circulation system. Objectives of the study: - analyze existing systems and software. Conduct a detailed review of existing systems and programs used for analyzing and managing thermophysical and hydrodynamic parameters in hydrothermal systems, identifying their strengths and weaknesses; - develop a new model for analysis and management; - create software; - test the program and describe the user experience; The object of the study is the means of improving the situation of electrical energy storage in the country. The subject of the study encompasses the algorithms and methods applied for the collection, processing, and analysis of data from these systems, as well as the development of the server part, which includes an interface and functionality for effective management of these parameters. The use of modern technologies in developing this system is also analyzed, focusing on its ability to ensure accuracy, efficiency, and speed of data processing. Research methods — include the analysis of literature and existing data to evaluate current approaches to managing hydrothermal systems. Mathematicalmodeling and computer simulation are used to study the thermophysical and hydrodynamic processes in these systems. The dissertation consists of an introduction, six chapters, and conclusions. The total volume of the dissertation is 76 pages, including 70 pages of the main text, 25 figures, 3 formulas, 4 tables, and 3 pages of a reference list with 20 titles.
dc.format.extent78 с.
dc.identifier.citationУсатенко, М. Г. Аналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Усатенко Михайло Геннадійович. – Київ, 2023. – 78 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/64914
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectтепловий насос
dc.subjectJava
dc.subjectімітаційна модель
dc.subjectенергетичний кластер
dc.subjectсистема управління
dc.subjectheat pump
dc.subjectsimulation model
dc.subjectenergy cluster
dc.subjectmanagement system
dc.titleАналіз стану та управління теплофізичними та гідродинамічними параметрами гідротермальної циркуляційної системи. Серверна частина
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Usatenko_magistr.pdf
Розмір:
5.84 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: