Узагальнена переміжність в системі Лоренца

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню системи Лоренца, регуглярних,хаотичних режимiв та бiфуркацiй у нiй. Актуальнiсть роботи полягає в тому, щоо б’єкт дослiдження - система Лоренца, класчина система диференцiальних рiвнянь, яка є одною з найпопулярнiших динамiчних систем для теоретичного дослiдження фахiвцями рiзних профiлiв. Метою дисертацiї є виявлення та опис сценарiю узагальненої перемiжностi та симетричних атракторiв i їх бiфуркацiй в системi Лоренца При виконаннi роботи використовувались рiзноманiтнi чисельнi методи хаотичної динамiки i комп’ютерної вiзуалiзацiї отриманих результатiв. Новизна отриманих результатiв полягає виявленнi нетипового сценарiю переходу до хаосу в системi Лоренца i побудова та опис симетричних атракторiвi їх бiфуркацiй.

Опис

Ключові слова

детермiнований хаос, симетричний хаотичний атрактор, сценарiї переходу до хаосу, узагальнена перемiжнiсть

Бібліографічний опис

Горчаков, О. О. Узагальнена переміжність в системі Лоренца : магістерська дис. : 111 Математика / Горчаков Олексій Олександрович. – Київ, 2023. – 54 с.

DOI