Методи аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу

dc.contributor.advisorЗалевська, Ольга Валеріївна
dc.contributor.authorПроботюк, Дарина Андріївна
dc.date.accessioned2024-02-23T08:24:18Z
dc.date.available2024-02-23T08:24:18Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractАктуальність теми. Сучасні умови бізнесу вимагають від HR-менеджерів та керівників високого рівня ефективності в управлінні персоналом для досягнення успіху та конкурентоспроможності. Зростання конкуренції та динаміка змін в бізнес-середовищі роблять актуальним впровадження сучасних технологій та аналітики для оптимізації управлінських процесів. Мета роботи - створення комплексної системи для автоматизації підбору, управління та аналізу персоналу в організації. Проект націлений на розробку програмного забезпечення, яке надасть HR-менеджерам потужний інструментарій для вдосконалення усіх аспектів управління персоналом. Завдання дослідження: – провести аналіз існуючих систем для управління персоналом; – розробити модуль для додавання/редагування/видалення кандидатів та співробітників; – реалізувати механізм для пошуку та фільтрації кандидатів і співробітників за визначеними критеріями; – створити систему для розділення кандидатів на категорії; – розробити модуль аналізу кандидатів та співробітників за ключовими метриками; – підключити API до frontend частини системи. Об’єкт дослідження – процеси управління персоналом в організації. Предмет дослідження – системи управління та керування персоналом, методи їх аналізу. Основною практичною цінністю даної роботи є можливість покращення процесів управління персоналом в організації, підвищення швидкості та точності прийняття рішень в компанії. Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи проходили апробацію в рамках «І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, яка присвячена 125-й річниці КПІ ім. Ігоря Сікорського “Сучасні аспекти інженерії програмного забезпечення”», тези доповіді опубліковані у збірнику тез конференції. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів та висновків. Повний обсяг дисертації складає 82 сторінок, в тому числі 80 сторінка основного тексту, 19 таблиць, 34 рисунків, 2 сторінки списку використаних джерел у кількості 20 найменувань.
dc.description.abstractotherActuality of theme. Modern business conditions demand from HR managers and leaders a high level of efficiency in personnel management to achieve success and competitiveness. The growth of competition and the dynamics of changes in the business environment make it urgent to implement modern technologies and analytics to optimize management processes. The purpose of the work is to create a complex system for automating the selection, management, and analysis of personnel in the organization. The project aims to develop software that will provide HR managers with a powerful toolkit for improving all aspects of personnel management. Objectives of the study: – analyze the existing systems for personnel management; – develop a module for adding/editing/deleting candidates and employees; – implement a mechanism for searching and filtering candidates and employees according to defined criteria; – create a system for dividing candidates into categories; – develop a candidate and employee analysis module based on key metrics; – connect the API to the frontend part of the system. The object of the research is personnel management processes in the organization. The subject of research is management and personnel management systems, and methods of their analysis. The main practical value of this work is the possibility of improving personnel management processes in the organization, increasing the speed and accuracy of decision-making in the company. Approbation of the results of the dissertation. The materials of the dissertation work were approved within the framework of the “1st International Scientific-Practical Conference “Modern Aspects of Software Engineering” dedicated to the 125th anniversary of Igor Sikorskyi KPI”, abstracts of the report published in the collection of abstracts of the conference. The dissertation consists of an introduction, five chapters and conclusions. The full volume of the dissertation is 82 pages, including 80 pages of the main text, 19 tables, 34 figures, 2 pages of the list of used sources in the amount of 20 names.
dc.format.extent82 с.
dc.identifier.citationПроботюк, Д. А. Методи аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу : магістерська дис. : 122 Комп’ютерні науки / Проботюк Дарина Андріївна. – Київ, 2023. – 82 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/64907
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectвеб-сервіс
dc.subjectHR-управління
dc.subjectуправління персоналом
dc.subjectаналіз даних
dc.subjectHR менеджмент
dc.subjectweb service
dc.subjectHR management
dc.subjectpersonnel management
dc.subjectdata analysis
dc.titleМетоди аналізу для автоматизації управління та підбору персоналу
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Probotiuk_magistr.pdf
Розмір:
7.5 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: