Магістерські роботи (КББЕ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено магістерські дисертації на здобуття ступеня магістра.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 45
 • ДокументВідкритий доступ
  Двоступеневе анаеробно-аеробне біологічне очищення стічних вод картонно-паперової фабрики в Хмельницькій області
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Коваленко, Ганна Євгенівна; Саблій, Лариса Андріївна
  У магістерській дисертації спроєктовано технологію двоступеневого анаеробно-аеробного біологічного очищення стічних вод картонно-паперової фабрики в Хмельницькій області із застосуванням сучасних технологічних рішень: анаеробних біореакторів з гранульованим мулом і аеротенків з іммобілізованими мікроорганізмами для збільшення ефекту очищення стічних вод та зменшення концентрацій забруднень за показником ХСК та БСКповн до показників гранично допустимого скиду.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія отримання водню з сільськогосподарських відходів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Кінаш, Микола Володимирович; Голуб, Наталія Борисівна
  Під час виконання магістерської дисертації було обґрунтовано технологію отримання біоводню з сільськогосподарських відходів за допомогою асоціації мікроорганізмів анаеробного активного мулу. Надано характеристику використаної сировини, типових представників продуцентів водню родів Clostridium та Bacillus. Було спроектовано апаратурну та технологічну схеми отримання біоводню з целюлозовмісної сировини. Також проведено розрахунки виходу біоводню, необхідної кількості сировини, геометричних параметрів метантенку, вихід шламу. Розроблено автоматизацію процесів контролю ферментації у метантенку, надано схему та опис. Розроблено стартап-проєкт, визначено економічні параметри продукту, основні та оборотні засоби, необхідний капітал, потенційних споживачів кінцевої продукції. Також був проведений аналіз ймовірних ризиків при виведенні продукту на ринок. Наведено вимоги щодо охорони праці на виробництві та настанови щодо збереження навколишнього середовища. Надано основні пункти техніки безпеки на виробництві біоводню.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біологічне очищення стічних вод солодового заводу з глибоким видаленням сполук фосфору в Хмельницькій області
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Грищенко, Юрій Сергійович; Саблій, Лариса Андріївна
  В магістерській дисертації запропоновано технологію для очистки стічних вод солодового заводу в Хмельницькій області з глибоким видаленням сполук фосфору.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія отримання біодизельного палива з дріжджів R. toruloides
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Генсьорська, Софія Миронівна; Левтун, Ігор Ігорович
  Пояснювальна записка складається з вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел та додатку - специфікації на обладнання. У магістерській дисертації вибрано та обґрунтовано технологію виробництва біодизельного палива, використовуючи дріжджі виду Rodosporidium toruloides як продуцента ліпідів. У роботі наведено характеристику дріжджових грибів як джерела ліпідів для виготовлення біодизельного палива та розкрито переваги продуцента R. toruloides перед іншими представниками. Також подано технологічну та апаратурну схеми для виробництва біодизельного палива, розроблено стартаппроєкт та описано основні заходи з охорони праці та довкілля. Окрім цього, у роботі наведено розрахунки ферментера для культивування дріжджів та подано його креслення загального виду.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія отримання біогазу з органічної фракції твердих побутових відходів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Голець, Дар’я Олександрівна; Зубченко, Людмила Сергіївна
  Пояснювальна записка складається з вступу, семи розділів, висновків, переліку використаних джерел та додатку - специфікації на обладнання. У магістерській дисертації вибрано та обґрунтовано технологію виробництва біогазу з органічної фракції твердих побутових відходів. Для зброджування органічної фракції ТПВ було обрано вологий тип ферментації, мезофільний, безперервний та одноступінчастий режим зброджування. Технологія отримання біогазу з органічної фракції ТПВ включає попередню підготовку сировини (механічне подрібнення), розбавлення відходів до вологості 95%, метаногенез, очищення біогазу та осушення біогазу до норм моторного палива. Утилізація відходів передбачена шляхом переробки збродженого субстрату в рідкі добрива та сухі гранульовані добрива. У роботі наведено основні біохімічні процеси, які відбуваються при зброджуванні ТПВ, характеристику асоціації мікроорганізмів, які беруть участь в процесі метаногенезу. Розраховано матеріальний баланс процесу, наведено і описано технологічну та апаратурну схеми виробництва біогазу, розроблено стартап-проєкт, а також розглянуто заходи з охорони праці і безпеку навколишнього сереовища. Окрім цього, у роботі наведено розрахунки метантенка для анаеробного зброджування органічної фракції твердих побутових відходів – метантенк об’ємом 1600 м3 та діаметром 15 м та подано його креслення загального виду.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія виробництва біопрепарату “Бітоксибацилін” для захисту рослин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Будзинська, Вероніка Сергіївна; Зубченко, Людмила Сергіївна
  В магістерській дисертації обґрунтовано обрану технологію виробництва препарату для захисту рослин від комах на основі Bacillus thuringiensis var. thuringiensis. Надано характеристику біологічного агента Bacillus thuringiensis var. thuringiensis та кінцевого продукту; розглянуто та описано будову та механізм дії токсину. Надано характеристику препарату, його призначення та застосування; Описано технологію виробництва препарату. На основі технології розроблено технологічну та апаратурну схеми, складено матеріальний баланс виробництва та представлено методи контролю виробничих процесів. Проведено розрахунок ферментера об’ємом 5 м3 для виробництва препарату та виконано його креслення. Розроблено стартап-проєкт виробництва біопрепарату Бітоксибациліну, розраховано техніко-економічні показники проекту. Розглянуто основні заходи з охорони праці на виробництві та заходи з охорони навколишнього середовища.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія отримання водню
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Ніжний, Даниїл Артемович; Голуб, Наталія Борисівна
  Об’єктом роботи є біотехнологія отримання водню з сільськогосподарських відходів. Предметом роботи є технологічні параметри процесу біосинтезу водню в ферментері та мікробному паливному елементі. Метою магістерської дисертації є розробка технології отримання біоводню з сільськогосподарських відходів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Створення тест системи для виявлення антитіл до Chlamydia trachomatis
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Прохоренко, Дмитро Костянтинович; Гринюк, Ірина Іванівна
  Актуальність роботи полягає в тому, що хламідійна інфекція є серйозною медико-соціальною проблемою, а моніторинг захворювання на різних фазах може суттєво знизити негативні наслідки інфекції та спростити подальше лікування захворювань. Відповідно пошук надійних маркерів для виявлення хламідій та створення вітчизняних високочутливих тест систем, які б можна було рекомендувати для використання у практичній охороні здоров’я, є надзвичайно перспективним. Метою роботи є розробка тест системи для виявлення сумарних антитіл до головного білка зовнішньої мембрани Chlamydia trachomatis. Згідно мети поставлено наступні завдання: обґрунтування використання головного білка зовнішньої мембрани Chlamydia trachomatis як антигену для розробки імуноферментних систем. Розробка плазмідних конструкцій для одержання головного білка зовнішньої мембрани Chlamydia trachomatis та отримати генно-модифіковану культуру бактерій-продуцентів даного антигену, провести кон'югацію отриманого антигену з пероксидазою хрону з описом оптимальних умов та створити тест систему для виявлення антитіл до Chlamydia trachomatis з використанням отриманого рекомбінантного антигену. Відповідно до цього розробити стартап-проєкт на основі отриманих даних. Об’єктом дослідження є технологія створення тест системи для серологічної діагностики Сhlamydia trachomatis за допомогою фрагменту рекомбінантного головного білка зовнішньої мембрани. Предметом дослідження є білок зовнішньої мембрани МОМР Chlamydia trachomatis, плазмідні конструкції для одержання головного білка зовнішньої мембрани Chlamydia trachomatis, кон'югація отриманого антигену МОМР з пероксидазою хрону. Отримано два рекомбінантні антигени фрагментів МОМР серовару L та на основі них створено нову для України тест систему для визначення наявності антитіл до Chlamydia trachomatis та розроблено стартап проект. За матеріалами дисертації опубліковано тези «Отримання зворотної транскриптази MMLV в культурі Escherichia Coli для створення тест систем» за матеріалами ІІІ Міжнародно-науково-теоретичної конференції «THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE: CHARACTERSITICS AND FEATURES» 12.12.2022.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біоінформатичний аналіз генетичного контролю біосинтезу біогенних магнітних наночастинок в клітинах людини
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Спірідонова, Анна Володимирівна; Горобець, Світлана Василівна
  Магістерська дисертація обсягом 143 аркуши складається з вступу, чотирьох розділів, висновків та переліку посилань зі 196 джерел. Містить 68 рисунків та 26 таблиць. Об’єктом дослідження є амінокислотні послідовності MamA, MamB, MamM, MamO та MamE білків магнітотаксисних бактерій Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1, Magnetoglobus multicellularis, Gamma proteobacterium SS-5, Magnetococcus massalia, Magnetobacterium casensis та Brocadiaceae bacterium, а також основні гомологи mam-білків магнітотаксисних бактерій у людини, а саме: PEX5, ANAPC7, SLC39A3, SLC39A4, HTRA4 та SCRIB. Предметом дослідження є властивості mam-білків магнітотаксисних бактерій та їх гомологів у людини, генетичний механізм біомінералізації біогенних магнітних наночастинок у людини. Метою роботи є дослідження білків біомінералізації біогенних магнітних наночастинок у людини за допомогою методів порівняльної геноміки та розрахунок їх властивостей з використанням пакету Biopython мови програмування Python. На основі порівняння властивостей mam-білків магнітотаксисних бактерій та їх гомологів в протеомі людини вперше виявлено білкикандидати людини, які беруть участь в нанодеградації біогенних магнітних наночастинок (БМН) та в їх синтезі de novo при онкологічних та нейродегенеративних захворюваннях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Отримання функціонально активних протеїнів із отрути Vipera lebetina, Gloydius halys
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Дмитрук, Анна Олександрівна; Дем'яненко, Ірина Володимирівна
  Магістерська дисертація містить 75 аркушів, 14 рисунків, 20 таблиць та 67 літературних джерел. Метою роботи було здійснити хроматографічне отримання фібриногеназ отрути змій Vipera lebetina та Gloydius halys. Предмет досліджень: спосіб отримання ферментів з фібриногенолітичною активністю з отрут Vipera lebetina, Gloydius halys. Здатність отриманих ферментів щодо розщеплення фібрину у ензим-електрофорезі. Об’єкт досліджень: цільна отрута видів змій Vipera lebetina, Gloydius halys. Після виконання досліджень, вдалось підтвердити наявність ферментів з фібриногеназною активністю в отрутах Vipera lebetina та Gloydius halys. Для отрути Gloydius halys спосіб отримання фібриногенази наступний: елюювання незв’язаної фракції з цільної отрути на Blue-sepharose, розділення отриманої фракції на Q-sepharose з отриманням ферменту за концентрації солі 0,3М NaCl та подальшим очищенням даної фракції. Для отрути Vipera lebetina таким шляхом відокремити фермент з фібриногенолітичною активністю від інших ефекторів гемостазу не вдалось. Для отримання фібриногенази з отрути Vipera lebetina необхідні додаткові етапи очистки. Перевірка наявності ферментів з фібриногенолітичною активністю проводилась в тесті на визначення активованого часткового тромбопластинового часу. Виявлено фракції в отруті Gloydius halys, які подовжували час зсідання плазми крові. Фракція, яка не зв’язується з сорбентом Blue-sepharose, подовжує час зсідання крові у 1,6 разів (в порівнянні з контролем). Після розділення незв’язаної фракції на Q-sepharose, фракція, що елюювалась за концентрації солі 0,3М NaCl, виявляла подовження часу зсідання плазми у 1,9 разів (у порівнянні з контролем). Фракції з отрути Vipera lebetina, які отримали після розділення на Q-sepharose, не подовжували час зсідання плазми крові. Проведення ензим-електрофорезу підтвердило наявність ферменту з фібриногенолітичною активністю у обох отрутах видів Vipera lebetina, Gloydius halys. Молекулярна маса ензиму склала близько 30 кДа. Розроблено стартап-проект отримання фібриногенази з отрути Gloydius halys шляхом хроматографічного розділення. Технологію можна використовувати для отримання фібриногенази та її подальшого вивчення. Перспективним є створення ліків на основі фібриногенази з отрути Gloydius halys для лікування тромбозу. Робота виконувалась у Відділі структури та функції білку Інституту біохімії ім. О.В Палладіна Національної академії наук України. Під керівництвом наукового співробітника Відділу структури та функції білка, Інститут біохімії ім.О.В.Палладіна, к. б. н. Грищука Володимира Івановича. Висловлюється подяка Грищуку В. І. за допомогу у виконанні досліджень, обробці результатів та оформленні магістерської дисертації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вплив магнітного поля та наночастинок Fe3O4 на пророщування зернових культур
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-05) Гудзовський, Артем Олександрович; Дем'яненко, Ірина Володимирівна
  Магістерська дисертація містить 114 сторінок, 34 таблиці, 16 рисунків та перелік посилань з 115 найменувань. Мета даного дослідження – дослідити вплив магнітного поля індукцією 30 млТл та наночастинок магнетиту на пророщування насіння рослин пшениці твердої Triticum durum, кукурудзи звичайної Zea mays L, жита посівного Secale cereale L та ріст рослин пшениці твердої Triticum durum. Об’єкт дослідження –наномагнетит Fe3O4, постійне магнітне поле індукцією 30 млТл та насіння обраних зернових рослин: пшениці твердої, кукурудзи звичайної та жита посівного. Предмет дослідження – морфологічні зміни рослин пшениці твердої Triticum durum, кукурудзи звичайної Zea mays L та жита посівного Secale cereale L під впливом різного часу опромінення постійним магнітним полем та дії різних концентрацій наночастинок Fe3O4. Методи дослідження: методи порівняльної геноміки, методи морфологічного аналізу. У роботі було досліджено вплив різного часу обробки постійним магнітним полем індукцією 30 млТл на схожість насіння та довжину стебла паростків Triticum durum, Zea mays L і Secale cereale L. Також вплив різного часу обробки постійним магнітним полем та різної концентрації наночастинок магнетиту на довжину стебла і кореню висаджених рослин Triticum durum. Визначено оптимальний час впливу магнітного поля на проростання насіння та довжину стебла паростків. Для кукурудзи звичайної та жита посівного він становить 5 хвилин, для пшениці твердої 1 хвилина. Також було визначено оптимальну концентрацію наномагнетиту в 0,1 мг/мл для підвищення показників довжини кореня та стебла рослин пшениці твердої.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія комплексного очищення стічних вод м'ясокомбінату в Харківській області з використанням фізико-хімічних і біологічних методів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Копійчук, Ірина Романівна; Саблій, Лариса Андріївна
  Магістерська дисертація складається з пояснювальної записки формату А4 та п’яти креслень формату А1. Пояснювальна записка містить 90 сторінок, 26 таблиць, 3 рисунки, 31 посилання. Об’єктом дослідження є стічні води м’ясокомбінату, їх об’єм та склад.Метою магістерської дисертації є вибір, обґрунтування та проєктування технології комплексного очищення стічних вод м’ясокомбінату з метою підвищення ефективності очищення стічних вод, зменшити витрати на будівництво та експлуатацію очисних споруд, забезпечити якість очищеної води до норм скиду у природні водойми. Проект складено на основі літературного огляду науково-технічної літератури, нормативної документації з галузі очищення стічних вод. Надано характеристику вихідній сировині. Підібрано і розраховано обладнання запропонованої технології, вказані точки і параметри контролю етапів процесу, необхідні для забезпечення якості кінцевої продукції, охорони праці і довкілля. Обчислено собівартість очищеної стічної води та вартість реалізації технології.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія виготовлення магнітокерованих бактеріальних векторів на основі Escherichia coli та Bacillus
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Ковальова, Світлана Олексіївна; Горобець, Світлана Василівна
  Магістерська дисертація містить 148 сторінок, 30 таблиць, 14 рисунків, 207 використаних джерел. Пухлино-специфічне накопичення бактерій використовується як основа для націленої доставки лікарських препаратів з використанням бактеріальних векторів [1]. У пухлинних клітинах синтезується на порядок більше біогенних магнітних наночастинок (БМН) ніж у здорових клітинах [2,3]. Ця властивість пухлин може бути одним із факторів механізму пухлино-специфічного накопичення мікроорганізмів з природними магнітокерованими властивостями [1]. Одним із напрямків досліджень систем бактеріальних доставок є використання магнітотаксисних бактерій для створення магнітокерованих систем для доставки ліків. Однак, значними недоліками цій технології є складність культивування цих мікроорганізмів та їх імуногенність [4]. Зважаючи на те, що природний механізм біомінералізації БМН було виявлено у низки організмів, зокрема, і у багатьох пробіотичних бактерій [5,6], які є цілком безпечними для людського організму та деякі з них відносно прості у культивуванні, їх можна використовувати у якості магнітокерованих векторів. Відповідно, актуальним науковим спрямуванням є розробка систем доставки лікарських препаратів з використанням пробіотичних бактерій з природними магнітокерованими властивостями. Мета роботи: збільшення швидкості магнітофорезу пробіотичних бактерії Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 44-р); Bacillus coagulans (Bacillus coagulans GBI30, 6086); Escherichia coli (Escherichia coli, Nissle 1917) при культивуванні під впливом зовнішнього магнітного поля та при додаванні солей заліза у поживне середовище для створення на їх основі магнітокерованих векторів. Предмети дослідження: - Механізм біомінералізації біогенних магнітних наночастинок у пробіотичних штамів бактерій Escherichia coli та Bacillus; - Швидкість магнітофорезу пробіотичних бактерії Bacillus subtilis (Bacillus 7 subtilis 44-р); Bacillus coagulans (Bacillus coagulans GBI-30, 6086); Escherichia coli (Escherichia coli, Nissle 1917), культивованих за різних умов. Об’єкти дослідження: - Геноми і протеоми магнітотаксисних бактерій (МТБ) Magnetospirillum gryphiswaldense MSR-1; - Геноми і протеоми пробіотичних штамів бактерій Escherichia coli та Bacillus. - Пробіотичні бактерії Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 44-р); Bacillus coagulans (Bacillus coagulans GBI-30, 6086); Escherichia coli (Escherichia coli, Nissle 1917), культивовані за різних умов. Результати роботи: Методом порівняльної геноміки визначено що всі з 11 досліджених пробіотичних штамів бактерій Bacillus та Escherichia є потенційними продуцентами БМН. Культивовано різні штами пробіотичних бактерії Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 44-р); Bacillus coagulans (Bacillus coagulans GBI-30, 6086); Escherichia coli (Escherichia coli, Nissle 1917) за різних умов та визначено середню швидкість магнітофорезу цих пробіотичних бактерій. Розраховано магнітну сприйнятливості зразків пробіотичних бактерій Escherichia coli, Nissle 1917, вирощених за різних умов. Розроблено проєкт комерціалізації ідеї. Практичне значення: Отримані у ході роботи результати підтверджують можливість використати бактерій Bacillus subtilis (Bacillus subtilis 44-р); Bacillus coagulans (Bacillus coagulans GBI-30, 6086); Escherichia coli (Escherichia coli, Nissle 1917) в якості магнітокерованих векторів для доставки лікарських засобів. Результати було опубліковано у статті в журналі Innovative Biosystems and Bioengineering.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія отримання біоетанолу з органічних відходів харчової промисловості за допомогою Saccharomyces cerevisiae та Aspergillus niger
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Прокопчук, Вікторія Віталіївна; Козар, Марина Юріївна
  Магістерська дисертація складається з 118 аркушів пояснювальної записки, 14 рисунків, 25 таблиць, 38 посилань та 5 аркушів креслень формату А1. Пояснювальна записка складається з вступу, семи розділів, висновків, списку використаних джерел та специфікації на обладнання. В роботі вибрано та обґрунтовано технологію виробництво біоетанолу з використанням органічної сировини, а саме бурякової меляси, та співкультури Saccharomyces cerevisiae та Aspergillus niger, як продуцентів. Наведено органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні показники бурякової меляси, обґрунтовано вибір сировини для виробництва біоетанолу. Розраховано матеріальний баланс процесу, наведено та описано технологічну та апаратурну схеми виробництва, а також розроблена автоматизація стадії ферментування, розроблено стартап-проєкт підприємства «EnergyEth», описано заходи щодо безпеки праці та охорони навколишнього середовища. Розраховано ферментер об’ємом 100 м3 та виконано його креслення на аркуші формату А1. В даній дисертації обрано та обґрунтовано технологію отримання біоетанолу за допомогою спиртового бродіння з використанням чотирьох реакторів безперервної дії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія компостування органічної фракції твердих побутових відходів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Ткачук, Поліна Володимирівна; Зубченко, Людмила Сергіївна
  Пояснювальна записка: 95 с., 3 рис., 31 табл., 45 посилань. В даній роботі обрано та обґрунтовано технологію компостування органічної фракції твердих побутових відходів шляхом компостування. В роботі йдеться про обгрунтування вибору та обгрунтування технології переробки органічної фракції твердих побутових відходів. Для здійснення процесу вибрано технологію компостування у біобарабані з подальшим дозріванням компосту у буртах. До відсортованої органічної фракції ТПВ запропоновано додатково вносити листя, курячий послід та надлишковий активний мул, а також розраховано раціональне співвідношення цих компонентів в суміші для компостування. Для технологічного процесу компостування спроектовано та описано технологічну та апаратурну схеми виробництва, також проведено розрахунок матеріального балансу. Визначено точки і параметри контролю етапів виробництва. На основі розрахунків запроектовано десять біобарабанів об’ємом по 31 м3 . Розроблено схему автоматизації стадії компостування суміші органічної фракції ТПВ, листя, курячого посліду та НАМ. Розглянуто необхідні аспекти охорони праці на виробництві компосту.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біологічне очищення стічних вод заводу по виробництву цукрового печива у м. Львів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Романюк, Анастасія Вікторівна; Саблій, Лариса Андріївна
  Пояснювальна записка магістерської дисертації містить 128 сторінок, 34 таблиць, 12 рисунків і 5 аркушів креслень А1. Графічна частина виконана на 5 аркушах А1. У графічній частині наведено: технологічну схему, апаратурну схему, креслення основного апарата ‒ аеротенкавитиснювача з носіями типу «ВІЯ», автоматизацію біологічної стадії очистки, калькуляцію собівартості. У даній магістерській дисертації запропоновано модернізацію технології очищення вод заводу по виробництву цукрового печива. В основі каналізаційних очисних споруд лежить багатоступеневе анаеробно-аеробне біологічне очищення стічних вод, що поєднує використання прикріпленої та зваженої біомаси. В обраній схемі очистки стічних вод заводу по виробництву цукрового печива був використаний анаеробний UBF-реактор з гранульованим анаеробним мулом та технологічним завантаженням, що дало змогу збільшити ефективність процесу і зменшити винос мулу. Так само було удосконалено аеробну очистку в аеротенках, шляхом використання носіїв типу «ВІЯ». Використання цієї технології дає змогу знизити кількість надлишкового активного мулу і забезпечує високу окиснювальну потужність незалежно від коливань витрат. Вся система забезпечує високий ступінь очищення, високу швидкість процесу та екологічну безпеку. У проєкті також проведені розрахунки основних очисних споруд, охарактеризовано біологічних агентів, описано заходи з безпеки праці при роботі на очисних спорудах, автоматизацію біологічної очистки та економічну частину.
 • ДокументВідкритий доступ
  Розроблення технології комплексного пробіотичного препарату на основі високодисперсного кремнезему
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Бортник, Вікторія Вячеславівна; Маринченко, Лоліта Вікторівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження процесів очищення стічних вод міста Рівне інтегрованою системою з активним мулом та фіксованою біоплівкою
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Грицина, Олександр Олексійович; Жукова, Вероніка Сергіївна
  Магістерська дисертація: 98 с., 28 табл., 18 рис., 116 джерел Внутрішня та зовнішня міграція вносять суттєві корективи у роботу каналізаційних очисних споруд. Потреба підприємств, що надають послуги з очищення стічних вод в швидкій модернізації каналізаційних очисних споруд з мінімальними фінансовими видатками стає нагальною. Оперативно реагувати на ці виклики дозволяють інтегровані системи, що поєднують в собі переваги тих систем, що лягли в їх основу. Встановлення раціональних параметрів таких технологій у виробничих умовах є актуальним. Мета роботи: визначити біотехнологічні параметри інтегрованої системи з активним мулом та фіксованою біоплівкою для очищення стічних вод міста Рівне. Для досягнення мети було поставлено нижченаведені завдання: ✓ провести аналіз інтегрованої системи з активним мулом та фіксованою біоплівкою для очищення стічних вод об’єднаних територіальних громад; ✓ розробити методологію досліджень та принцип роботи дослідної установки для процесу очищення стічних вод та культивування мікроорганізмів; ✓ визначити ефективність та оптимальні параметри біотехнологічного процесу біореактора з активним мулом та біоплівкою на реальних міських стічних водах; ✓ отримати дані про динаміку зростання біоплівки на носії в період очищення стічних вод при зміні технологічних параметрів установки; ✓ розробити стартап-проект на основі інтегрованої системи з активним мулом та фіксованою біоплівкою для очищення стічних вод. Об'єкт дослідження - процес біологічного очищення стічних вод міста Рівне інтегрованою системою з активним мулом та фіксованою біоплівкою. Предмет дослідження - науково-технологічні основи та раціональні параметри технології очищення стічних вод міста інтегрованою системою з активним мулом та фіксованою біоплівкою. Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань був використаний комплекс сучасних методів. При проведенні експериментів були застосовані методи пасивного й активного експерименту з наступною обробкою за допомогою програмного забезпечення. Експериментальні дослідження виконані у виробничих умовах з використанням реальних стічних вод міста Рівне. Концентрацію амонійного азоту, активного мулу, розчиненого кисню, біологічного споживання кисню, завислих речовин та pH визначали за затвердженими стандартними методиками. Наукова новизна одержаних результатів: ✓ визначено зростання маси біоплівки на носіях при культивуванні на реальних стічних вод для інтегрованої системи з активним мулом та фіксованою біоплівкою при очищенні стічних вод за температури 12-20 ℃ та частці заповнення середовища носіями 18% та при цьому забезпечивши ефект очищення за показниками БСК5 90,1-97,8%, амонійного азоту 95,9-99,7%. Практичне значення одержаних результатів: ✓ розроблена конструкція експериментальної установки продуктивністю 6-10 м3 /добу може бути використана для очищення міських стічних вод і забезпечити ефект очищення за БСК5 більше 90%, амонійного азоту більше 95%. ✓ на носіях у кількості 100 штук за період досліджень (21 день) було культивовано 0,518 г біоплівки за сухою речовиною; ✓ отримані дані та досвід є цінними для проектування споруд з використанням інтегрованих систем з активним мулом та фіксованою біоплівкою в Україні; ✓ результати роботи впроваджені під час виробничої діяльності ТОВ «Побі Вотер Інжиніринг». Апробація результатів дисертації. Результати, які включені до дисертації, оприлюднені та опубліковані в збірку конференції: Oleksandr Hrytsyna et al. "Biogoal" - wastewater treatment innovative technology for “zero energy” buildings. Proceedings of the 4 International ScientificPractical Conference water supply and wastewater disposal: designing, construction, operation and monitoring. Lviv. – 2021. p.69
 • ДокументВідкритий доступ
  Вермикомпостування органічних відходів тваринництва
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Дзюбій, Ольга Андріївна; Жукова, Вероніка Сергіївна
  Магістерська дисертація складається з 103 аркушів пояснювальної записки та 5 аркушів креслень формату А1. Пояснювальна записка: 103 с., 7 рис., 36 табл., 44 посилання. В даній магістерській роботі обрано та обґрунтовано технологію вермикомпостування органічних відходів тваринництва з використанням тринадцяти реакторів безперервної дії. Річний вихід біогумусу становить 9718,5 т/рік. Наведено характеристику органічних відходів тваринництва, а саме підстилкового гною ВРХ, як субстрату для вермикомпостування. В проєкті обґрунтовано необхідність попередньої підготовки субстрату компостуванням підстилкового гною ВРХ у ферментаційній камері впродовж 12 діб з подальшою переробкою за допомогою дощових черв’яків виду Eisenia fetida. Розраховано матеріальний баланс даного процесу, наведено та описано технологічну та апаратурну схеми вермикомпостування, схему автоматизації висушування біогумусу. Розроблено стартап-проєкт та наведена охорона праці та довкілля.
 • ДокументВідкритий доступ
  Біотехнологія отримання біодизельного палива з використанням олеогенних дріжджів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Романюк, Ольга Миколаївна; Козар, Марина Юріївна
  Магістерська дисертація: 104 сторінки, 14 рисунків, 32 таблиці, 32 посилання, 5 креслень формату А1. Пояснювальна записка складається з вступу, семи розділів, висновків і списку використаних джерел та специфікації на обладнання. В роботі обрано та обґрунтовано технологію виробництва біодизельного палива з використанням олеогенних дріжджів. В магістерській дисертації наведено характеристику обраної сировини – соломи пшениці, а також переваги її використання для виробництва біодизельного палива з використанням олеогенних дріжджів. Розраховано матеріальний баланс процесу, наведено та описано технологічну та апаратурну схеми виробництва біодизельного палива, а також схему автоматизації ділянки виробничого культивування, розроблено стартаппроєкт, описано заходи по охороні праці та довкілля. Розраховано ферментер об’ємом 6,3 м3 та виконано його креслення формату А1.