Сучасні тенденції фонетичних досліджень (4 ; 2020 ; Київ)

Постійне посилання на фонд

Матеріали збірника містять доповіді фахівців, які віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень. Висвітлено різноаспектні питання звукової будови мови й мовлення; когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення; паралінгвальні характеристики емоційного мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та української мов, а також актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови. Матеріали круглого столу можуть бути цікавими й корисними широкому загалу науковців, викладачів і аспірантів. ISBN 978-966-622-988-8

Переглянути

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФЛ), 2020 © Автори публікацій, 2020