Структурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 158 сторінок, обсяг основного тексту – 102 сторінки. У сучасному інформаційному світі взагалі та масмедійному просторі зокрема спостерігається швидкий розвиток і поширення передових технологій, які миттєво знаходять своє відображення у мові й мовленні. Тобто результатом змін, які супроводжують життя людини, стає формування й поширення нових слів на позначення явищ і термінів, характерних для сучасної реальності. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах глобалізації та культурного обміну, коли мови стикаються з новими інформаційними викликами й можливостями. Дослідження структурно- семантичних і функційно-прагматичних характеристик нових слів і їх перекладу на українську мову надає особливу увагу цьому явищу. Актуальність обраної мною зумовлюється глобалізаційними процесами сучасної інформаційної епохи, коли інформація поширюється на широку аудиторію через масмедійний простір, де англійська мова часто виступає як лідер. Це приводить до постійного збільшення кількості лексичних новотворів, які виникають у масмедійному середовищі, що вимагає аналізу їх структурно-семантичних і функційно-прагматичних характеристик. По-друге, в сучасних умовах міжкультурної комунікації виникає потреба у точному перекладі нових термінів та висловів з англійської мови в українську. Окрім того, важливим завданням постає культурна адаптація новотворів, яка дозволить інтегрувати англомовні терміни в український контекст та культурну систему для їх адаптації до потреб українських користувачів. Дослідження лексичних новотворів дозволить також зрозуміти, як змінюється мова під впливом масмедійного простору й технологічних інновацій, а також як ці зміни впливають на комунікацію та сприйняття інформації. Об’єктом дослідження є функціонування лексичних новотворів у сучасному англомовному масмедійному просторі. Предметом дослідження є закономірності перекладу на українську мову структурно-семантичних та функційно-прагматичних характеристик лексичних новотворів англомовного масмедійного простору. Мета цієї роботи полягає у встановленні закономірностей перекладу на українську мову лексичних новотворів англомовного масмедійного простору шляхом визначення їх структурно-семантичних і функційно-прагматичного особливостей. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. дати визначення поняття «неологізм» в контексті сучасних лінгвістичних досліджень; 2. класифікувати різні типи й види лексичних новотворів, що функціонують у сучасному англомовному масмедійному просторі; 3. визначити структурно-семантичні особливості лексичних новотворів; 4.установити функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та їхню роль в англомовних масмедійних текстах; 5. розглянути вплив лексичних новотворів на сприйняття масмедійних текстів; 6. визначити закономірності перекладу лексичних новотворів англомовних масмедійних текстів на українську мову. Матеріали дослідження слугували 100 лексичних новотворів, дібраних з англомовних масмедійних текстів (статей, новин, репортажів, блогів, відео-та аудіоматеріалів, соціальних мереж та інших джерел масмедійного контенту). Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ній вперше встановлено закономірності відтворення в українському перекладі лексичних новотворів, уживаних в англомовному масмедійному просторі. Практична цінність магістерської дисертації визначається можливістю застосування отриманих результатів у практичному курсі перекладу, зокрема під час навчання перекладу масмедійних текстів, та в лексикології при вивченні новотворів сучасної англійської мови. Результати дослідження можуть бути використані в розробці тренінгів з перекладацької практики в масмедійному середовищі, а також під час укладання глосарії неологізмів. У процесі розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові – абстрагування, індукція, дедукція, аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних засад і формування висновків дослідження; лінгвістичний аналіз масмедійних текстів: дослідження лексичних новотворів у текстах засобів масової інформації, виявлення їх структурно-семантичних особливостей та функційних ролей; лексикографічний аналіз – дослідження словників та глосаріїв, які включають лексичні новинки, для аналізу їх перекладів і визначення структурно-семантичних особливостей; семіотичний аналіз – розгляд лексичних новинок для визначення їх семантики; порівняльний аналіз – порівняння лексичних новинок англійською мовою з їхніми можливими перекладами на українську мову з урахуванням структурно-семантичних відмінностей; соціолінгвістичний аналіз – дослідження впливу суспільного та культурного контексту на появу та вживання лексичних новинок у масмедійних текстах. Апробація результатів дослідження. Основні результати магістерської дисертації пройшли апробацію на Всеукраїнській студентській науково практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження висвітлено у тезах доповіді на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна).

Опис

Ключові слова

лексичні новотвори, структурно-семантичний аналіз, функційно-прагматичний аспект, способи перекладу, англомовні масмедійні тексти

Бібліографічний опис

Іванова, Я. Ю. Структурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору) : магістерська дис. : 035 Філологія / Іванова Яна Юріївна. – Київ, 2023. – 158 с.

DOI