Структурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору)

dc.contributor.advisorТараненко, Л. І.
dc.contributor.authorІванова, Яна Юріївна
dc.date.accessioned2024-03-27T13:03:11Z
dc.date.available2024-03-27T13:03:11Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМагістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 158 сторінок, обсяг основного тексту – 102 сторінки. У сучасному інформаційному світі взагалі та масмедійному просторі зокрема спостерігається швидкий розвиток і поширення передових технологій, які миттєво знаходять своє відображення у мові й мовленні. Тобто результатом змін, які супроводжують життя людини, стає формування й поширення нових слів на позначення явищ і термінів, характерних для сучасної реальності. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах глобалізації та культурного обміну, коли мови стикаються з новими інформаційними викликами й можливостями. Дослідження структурно- семантичних і функційно-прагматичних характеристик нових слів і їх перекладу на українську мову надає особливу увагу цьому явищу. Актуальність обраної мною зумовлюється глобалізаційними процесами сучасної інформаційної епохи, коли інформація поширюється на широку аудиторію через масмедійний простір, де англійська мова часто виступає як лідер. Це приводить до постійного збільшення кількості лексичних новотворів, які виникають у масмедійному середовищі, що вимагає аналізу їх структурно-семантичних і функційно-прагматичних характеристик. По-друге, в сучасних умовах міжкультурної комунікації виникає потреба у точному перекладі нових термінів та висловів з англійської мови в українську. Окрім того, важливим завданням постає культурна адаптація новотворів, яка дозволить інтегрувати англомовні терміни в український контекст та культурну систему для їх адаптації до потреб українських користувачів. Дослідження лексичних новотворів дозволить також зрозуміти, як змінюється мова під впливом масмедійного простору й технологічних інновацій, а також як ці зміни впливають на комунікацію та сприйняття інформації. Об’єктом дослідження є функціонування лексичних новотворів у сучасному англомовному масмедійному просторі. Предметом дослідження є закономірності перекладу на українську мову структурно-семантичних та функційно-прагматичних характеристик лексичних новотворів англомовного масмедійного простору. Мета цієї роботи полягає у встановленні закономірностей перекладу на українську мову лексичних новотворів англомовного масмедійного простору шляхом визначення їх структурно-семантичних і функційно-прагматичного особливостей. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. дати визначення поняття «неологізм» в контексті сучасних лінгвістичних досліджень; 2. класифікувати різні типи й види лексичних новотворів, що функціонують у сучасному англомовному масмедійному просторі; 3. визначити структурно-семантичні особливості лексичних новотворів; 4.установити функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та їхню роль в англомовних масмедійних текстах; 5. розглянути вплив лексичних новотворів на сприйняття масмедійних текстів; 6. визначити закономірності перекладу лексичних новотворів англомовних масмедійних текстів на українську мову. Матеріали дослідження слугували 100 лексичних новотворів, дібраних з англомовних масмедійних текстів (статей, новин, репортажів, блогів, відео-та аудіоматеріалів, соціальних мереж та інших джерел масмедійного контенту). Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ній вперше встановлено закономірності відтворення в українському перекладі лексичних новотворів, уживаних в англомовному масмедійному просторі. Практична цінність магістерської дисертації визначається можливістю застосування отриманих результатів у практичному курсі перекладу, зокрема під час навчання перекладу масмедійних текстів, та в лексикології при вивченні новотворів сучасної англійської мови. Результати дослідження можуть бути використані в розробці тренінгів з перекладацької практики в масмедійному середовищі, а також під час укладання глосарії неологізмів. У процесі розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові – абстрагування, індукція, дедукція, аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних засад і формування висновків дослідження; лінгвістичний аналіз масмедійних текстів: дослідження лексичних новотворів у текстах засобів масової інформації, виявлення їх структурно-семантичних особливостей та функційних ролей; лексикографічний аналіз – дослідження словників та глосаріїв, які включають лексичні новинки, для аналізу їх перекладів і визначення структурно-семантичних особливостей; семіотичний аналіз – розгляд лексичних новинок для визначення їх семантики; порівняльний аналіз – порівняння лексичних новинок англійською мовою з їхніми можливими перекладами на українську мову з урахуванням структурно-семантичних відмінностей; соціолінгвістичний аналіз – дослідження впливу суспільного та культурного контексту на появу та вживання лексичних новинок у масмедійних текстах. Апробація результатів дослідження. Основні результати магістерської дисертації пройшли апробацію на Всеукраїнській студентській науково практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження висвітлено у тезах доповіді на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна).
dc.description.abstractotherThe master’s dissertation consists of an introduction, three chapters, conclusions to each chapter, general conclusions, references and appendices. The paper amounts to 158 pages, the main text is 102 pages. In the present-day information world and mass media space, there is a rapid development and spread of advanced technologies, which has a significant impact on the linguistic landscape. One of the main aspects of this influence is the formation and dissemination of new words that reflect the phenomena and terms being characteristic of modern reality. This problem is especially relevant in the context of globalization and cultural exchange when languages face new information challenges and opportunities. For this reason, the topicality of our work is defined by globalization processes typical of the modern information age, when information is disseminated to a wide audience through the mass media, English being the primary language. This leads to a constant increase in the number of lexical neologisms emerging in the mass media environment, which requires an analysis of their structural-semantic and functional-pragmatic characteristics. Secondly, in the current conditions of intercultural communication, there is a need for accurate translation of new terms and expressions from English into Ukrainian. In addition, an important task is the cultural adaptation of new words, which will allow the integration of English terms into the Ukrainian context and cultural system. The study of lexical innovations will also allow us to understand how the language is changing under the influence of mass media and technological innovations, as well as how these changes affect communication and information perception. The object of the research is functioning of lexical neologisms in present-day English mass media. The subject of the study is the regularities of translation of structural-semantic and functional-pragmatic characteristics of the neologisms used in English mass media into Ukrainian. The aim of the work is to define the translation regularities of lexical neologisms used in English mass media by way of outlining their structural-semantic and functional-pragmatic properties. The realization of this aim requires the solution of the following tasks: 1. to define the concept of "neologism" within the context of modern linguistic research; 2. to classify different types and kinds of lexical neologisms functioning in modern English mass media space; 3. to define the structural and semantic features of lexical innovations; 4. to outline functional and pragmatic characteristics of lexical neologisms and their role in English mass media texts; 5. to consider the influence of lexical innovations on the perception of mass media texts; 6. to determine the regularities of translation of lexical innovations used in English mass media texts into Ukrainian. The scientific originality is in the fact that the paper puts forward the regularities of presenting lexical innovations used in English mass media in Ukrainian translation. The practical value is determined by the possibility of applying the obtained results in a practical course of translation, in particular in teaching translation of mass media texts, and in lexicology when studying new words of modern English. The results of the study can be applied in the development of training courses on translation practice in the mass media environment, as well as while compiling a glossary of neologisms. The research material includes 100 lexical items selected from English mass media texts (articles, news, reports, blogs, video and audio materials, social media and other sources of mass media content). Research methods. In the process of solving the tasks, the following research methods were used: general scientific methods – abstraction, induction, deduction, analysis and synthesis – to substantiate theoretical foundations and formulate conclusions of the study; linguistic analysis of mass media texts: study of lexical innovations in mass media texts, identification of their structural and semantic features and functional roles; lexicographic analysis – study of dictionaries and glossaries that include lexical novelties, to analyze their translations and determine. Publications. The main stipulations and results of the dissertation research are covered in the abstracts of the report at the All-Ukrainian Student Scientific Conference "Philology: Challenges in the Age of Change" (November 8, 2023, V.N. Karazin Kharkiv National University).
dc.format.extent158 с.
dc.identifier.citationІванова, Я. Ю. Структурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору) : магістерська дис. : 035 Філологія / Іванова Яна Юріївна. – Київ, 2023. – 158 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/65801
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subjectлексичні новотвори
dc.subjectструктурно-семантичний аналіз
dc.subjectфункційно-прагматичний аспект
dc.subjectспособи перекладу
dc.subjectангломовні масмедійні тексти
dc.subject.udc811.111:42’25
dc.titleСтруктурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору)
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Ivanova_magistr.pdf
Розмір:
1.38 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: