Магістерські роботи (КТППАМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 139
 • ДокументВідкритий доступ
  Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Корчук, Тетяна Олександрівна; Бурка, Наталія Анатоліївна
  Корчук Т. О. Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах. Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»» КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто лінгвістичний статус явища інтерференції та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування принципів класифікації різновидів мовної інтерференції. Проаналізовано історичні та соціокультурні передумови взаємодії ірландської та англійської мовних систем. Особливості ірландської мовної інтерференції розглянуто на основі художніх творів відомого ірландського письменника Джеймса Джойса (збірка оповідань «Дублінці», романи «Портрет митця замолоду» та «Улісс»). У ході дослідження встановлено, що найчастіше ірландська мовна інтерференція на лексичному рівні реалізується у формі запозичень, зокрема для позначення різного виду реалій. Виявлено, що переважна більшість вживаних реалій представлена ономастичними реаліями. Решта запозичень представлена архаїчними формами та іншими тематичними групами слів, серед яких лексичні одиниці у формі емоційних вигуків та слів ввічливості. Крім того, наведено приклади калькування конструкцій ірландської мови та змін у значенні лексичних одиниць. Загальний аналіз українськомовних перекладів творів Джеймса Джойса дав зрозуміти, що найуживанішими при відтворенні мовних засобів вияву ірландської мовної інтерференції серед перекладацьких трансформацій є транскодування, представлене транскрибуванням та змішаним транскодуванням, а також прийом калькування та перекладацький коментар, що застосовується для більш детального пояснення значення окремих реалій. Серед інших, менш вживаних трансформацій: адаптивне транскодування та транслітерація, опущення, вибір варіантного відповідника, наближений переклад та контекстуальна заміна, представлена експлікацією, конкретизацією та генералізацією значення слова. Кількісний аналіз частотності уживаних трансформацій у творчості Джеймса Джойса підкріплюється результатами кількісного аналізу кожного з творів. Наукова новизна роботи полягає у проведенні аналізу художніх текстів крізь призму особливостей ірландської мовної інтерференції. Зокрема, вперше представлено результати встановлення основних закономірностей прояву ірландської лексичної інтерференції в англомовних художніх творах, частотність їх використання та способи перекладу українською мовою. Практичне значення здобутих результатів визначається можливістю застосування отриманих результатів надалі у дослідженнях явища мовної інтерференції та удосконалення її класифікації, навчальних та практичних курсах з теорії і практики перекладу та їх використання у подальшій лінгвістичній чи перекладознавчій діяльності, де розуміння впливу інтерференції відіграє важливу роль для подолання труднощів та уникнення її негативного ефекту. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні та теоретичні результати дослідження були представлені на 2 конференціях: IV Всеукраїнській студентській науковій конференції «Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки» 29 вересня 2023, м. Чернігів, Україна; Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, 26 жовтня 2023 року. Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у науковій статті, поданій до друку у видання, що входить до переліку фахових наукових видань України категорії «Б».
 • ДокументВідкритий доступ
  Стилістична конвергенція у створенні художнього образу в сучасній англомовній поезії: перекладацький аспект
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хованець, Світлана Олександрівна; Коломієць, С. С.
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури, який налічує 67 джерел, та двох додатків. Загальний обсяг роботи становить 173 сторінки. Дисертацію присвячено дослідженню стилістичної конвергенції та її складових у англомовній поезії у перекладацькому аспекті. При аналізі конвергенції у англомовній поезії, варто враховувати, що стилістична конвергенція – це багатошарове і комплексне явище, яке варто оцінювати в контексті. Залежно від мети, характеру, емоційного стану автора, стилістична конвергенція може відбуватися на одному або різних рівнях, містити різну кількість компонентів та виконувати різну функцію. Аналіз компонентів стилістичної конвергенції може сприяти кращому розумінню того, яким чином відбувається творення художнього образу та чиниться вплив на сприйняття читача за допомогою стилістичної конвергенції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структурно-семантичні особливості англомовної суднобудівної термінології та їх відтворення українською мовою
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коплик, Юлія Анатоліївна; Борбенчук, Ірина Миколаївна
  У магістерській роботі розглянуті теоретичні засади вивчення термінології у галузі суднобудування, досліджені структурно-семантичні особливості термінології суднобудування, проаналізовані лінгвоперекладацькі характеристики суднобудівної термінології. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній вперше на великому мовному матеріалі здійснено комплексний структурно-семантичний аналіз термінів суднобудування. У роботі представлено системний опис термінологічних одиниць, що стосується словотворчого та семантичного аспектів. Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, що дисертація збагачує дослідницький досвід сучасної германістики новими знаннями про структурно-семантичні особливості англомовної суднобудівної термінології та їх відтворення українською мовою. Отримані результати поглиблюють уявлення про структури та семантики термінів суднобудування, особливості їх перекладу українською мовою та можуть бути використані в освітньому процесі, зокрема в теоретичних та практичних курсах теорії та практики перекладу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти: психолінгвістичний і перекладознавчий аспекти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Ванярха, Єлизавета Юріївна; Ващило, Ольга Валеріївна
  Ванярха Є. Ю. Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти: психолінгвістичний і перекладознавчий аспекти. Кваліфікаційна робота направах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2024. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні основи мультимодальності і її психолінгвістичний вплив на сприйняття інформації в англомовних публічних виступах, розглянуто особливості прояву мультимодальності та важливість її дослідження в англомовних публічних виступах TED, досліджено особливості перекладу промов TED, проаналізовано прояви мультимодальності в 5 виступах з найбільшою кількістю переглядів і 5 виступах з найменшою кількістю переглядів конференції TED у сфері освіти, проведено порівняльний аналіз використання і взаємодії модусів мультимодальності, сформульовано рекомендації щодо ефективного використання модусів мультимодальності у виступах в форматі конференції TED, проведено кількісний аналіз обраних стилістичних прийомів в 5 виступах з найбільшою кількістю переглядів і 5 виступах з найменшою кількістю переглядів конференції TED у сфері освіти, порівняно результати, проведено кількісний аналіз перекладацьких трансформацій, використаних при перекладі речень з наявністю стилістичних прийомів в обраних промовах TED у сфері освіти. Наукова новизна нашої роботи полягає в тому, що в даному дослідженні вперше проаналізовано модуси в публічних виступах TED у сфері освіти з різною кількістю переглядів, вперше порівняні за кількістю стилістичні фігури і перекладацькі трансформації в межах речень з наявністю стилістичних фігур. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання отриманих результатів аналізу модусів, кількісного аналізу стилістичних прийомів та рекомендацій щодо їх застосування при написанні промов та проведенні мультимодальних публічних виступів. Крім того, результати кількісного аналізу перекладацьких трансформацій в реченнях зі стилістичними прийомами можуть бути застосовані при перекладі промов з високою частотністю застосування стилістичних фігур. Апробація результатів дослідження. Результати дослідження апробовано на XXIV Міжнародній науково-дослідницькій онлайн-конференції для студентів та молодих дослідників “Science and Technology of the XXI Сentury”, м. Київ 23 листопада 2023 р. Публікації. Результати дослідження висвітлено в науковій статті на тему «Мультимодальний вимір англомовних публічних виступів лекторів конференції TED у сфері освіти», опублікованій в науковому журналі “Advanced Linguistics”, No12, грудень 2023 р.
 • ДокументВідкритий доступ
  Мовні засоби здійснення впливу: перекладознавчий аспект (на матеріалі українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладів)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Подрез, Юлія Володимирівна; Демиденко, Ольга Павлівна
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи складає 152 сторінок, обсяг основного тексту – 71 сторінок. Сучасні збройні конфлікти викликають необхідність глибокого аналізу та точного перекладу мовних засобів, які використовуються у українських медіатекстах, які описують воєнні події, та їх англомовних версіях. Мова, яка вживається під час війни, є надзвичайно важливою, адже вона несе на собі відображення подій і вимагає спеціалізованих знань у лінгвістиці та глибокого розуміння контексту. Вивчення мовних інструментів, які використовуються для здійснення впливу, особливо на прикладі українських медіатекстів, що стосуються воєнних подій, та їх англомовних перекладів, стає доречним у сучасному інформаційному середовищі, де мовний вплив та маніпуляція інформацією мають вирішальне значення. Під час воєнних конфліктів, медіа відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та у керуванні сприйняттям подій, і саме мовні інструменти відіграють ключову роль у цьому процесі. Аналіз лексичних та граматичних особливостей мови воєнних медіатекстів та їх перекладів на англійську мову є актуальним завданням, оскільки він допомагає виявити відмінності між оригіналом та перекладом, розкрити хиткі мовні інструменти впливу та розуміти, як вони впливають на сприйняття інформації аудиторією. Такий аналіз дозволяє розкрити закономірності та особливості перекладу ключових мовних конструкцій, що використовуються в умовах конфлікту та воєнного напруження. Актуальність дисертації полягає в дослідженні мовних засобів впливу в контексті українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладів, а також навпаки. Це дозволить розкрити важливі аспекти культурної та політичної взаємодії, а також вивчити, як мова впливає на сприйняття та інтерпретацію інформації в умовах конфлікту, що є актуальним в сучасному світі. Об’єктом дослідження є способи та механізми впливу, які використовуються в мовних засобах українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладах та навпаки. Предметом дослідження є мовні засоби здійснення впливу в українських медіатекстах воєнного часу та їх англомовних перекладах, також в англомовних медіатекстах та їх україномовних перекладах. Метою дослідження є аналіз та порівняння мовних засобів здійснення впливу в українських медіатекстах воєнного часу та їх англомовних перекладах з метою вивчення специфіки перекладознавчого аспекту цього процесу та розкриття важливих культурних та комунікативних аспектів. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 1. Аналіз мовних засобів впливу в українських медіатекстах воєнного часу з визначенням їхньої специфіки та функціонального призначення, а також в англомовних медіатекстах. 2. Порівняння цих мовних засобів з аналогічними елементами в англомовних перекладах, ідентифікація спільних рішень та відмінностей. 3. Вивчення впливу цих мовних засобів на сприйняття та інтерпретацію інформації читачами та аудиторією англомовних перекладів. 4. Аналіз впливу культурних контекстів на вибір та трансформацію мовних засобів у перекладі. 5. Формулювання висновків щодо ролі мови та мовних засобів у створенні інформаційного впливу в умовах воєнного конфлікту. Матеріалом дослідження слугували слугували 30 дібраних україномовних медіатекстів служби новин Hromadske.ua, які були розподілені у вибірку з 180 реченнями з їх перекладами та аналізом, а також 24 дібраних англомовних медіатекстів служби новин BBC.uk (англомовний варіант) та ВВС.com (україномовний варіант), які були розподілені у вибірку з 118 реченнями з їх перекладами та аналізом. В обох випадках було проаналізовано особливості збереження репрезентантів мовного впливу під час перекладу та виокремлено тип репрезентанта. Наукова новизна даної роботи полягає в ретельному та комплексному дослідженні способів та механізмів впливу, що використовуються в мовних засобах українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладах. У роботі не лише аналізуються мовні аспекти впливу українських медіатекстів в умовах воєнного конфлікту, але й порівнює ці аспекти у контексті їх перекладу на англійську мову та навпаки. Практична цінність роботи визначається тим, що вона надає конкретний аналіз особливостей мовного впливу, їх аналіз та частотність використання. У сфері медіа та журналістики результати дослідження сприятимуть покращенню способів впливу на аудиторію в умовах конфлікту, підвищенню ефективності комунікаційних стратегій та створенню більш об'єктивних медіатекстів. Перекладачі та лінгвісти знайдуть корисні практичні вказівки для адаптації текстів між різними мовами та культурами. Методологія роботи ґрунтувалася на загальнонаукових методах, таких як: індукції, дедукції, аналізу і синтезу, а також на методі системного аналізу. Дослідження отриманих результатів здійснювалися із застосуванням методів лінгвістичного аналізу, зокрема функціонального та структурно-компонентного. Для отримання даних щодо мовних репрезентантів впливу при перекладі з однієї мови на іншу використовувався метод суцільної вибірки. Також було використано метод кількісних підрахунків для визначення частотних показників застосування видів мовних репрезентантів впливу. Апробація результатів дослідження та публікації. За матеріалами роботи опубліковано тези доповіді: «Медіатексти воєнного часу: функціональні та лексико-семантичні особливості» (19-20 жовтня 2023) на IX міжнароднії науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».
 • ДокументВідкритий доступ
  Гендерні особливості зображення образу політика в англомовному політичному дискурсі та їх відтворення в українському перекладі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бродська, Дарина Сергіївна; Скобнікова, Оксана Володимирівна
  Бродська Д.С. Магістерська дисертація на тему «Гендерні особливості зображення образу політика в англомовному політичному дискурсі та їх відтворення в українському перекладі». Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто гендерний аспект реалізації мовної особистості в сучасному політичному дискурсі, визначено характерні риси політичного дискурсу як об’єкту лінгвістичного дослідження, обґрунтовано особливості перекладу в текстах політичних промов, розглянуто лексичні особливості англомовних текстів політичних промов, проаналізовано застосування перекладацьких трансформацій при перекладі в контексті політичних промов. Робота виконана в рамках діяльнісного підходу до мови. У роботі описано теоретичні основи політичної комунікації та визначено місце суспільно-політичної промови в сучасному інформаційному просторі. З'ясовано гендерні складові феномену політичного лідерства та досліджено тактики та лінгвальні засоби, що його реалізують, у політичних промовах чоловіків та жінок. Проаналізовано гендерні маркери в тематиці, лексичній наповнюваності та стилістиці політичних промов. Наукова новизна роботи зумовлена дослідженням промов англомовного політичного дискурсу з використанням гендерних маркерів, а саме вперше досліджено та проаналізовано дебати Дональда Трампа та Хілларі Клінтон, досліджено промови сучасних політиків на предмет гендерних маркерів. Практичне значення здобутих результатів полягає у систематизації та збагаченні знань про використання гендерних маркерів в англомовному дискурсі. Дана робота може бути використана студентами та викладачами під час вивчення таких дисциплін як “Практичний курс перекладу англійської мови”, “Стилістика”, “Порівняльна граматика”, “Переклад у сфері дипломатичних відносин”. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки освіти та технологій” (10 січня 2024 р) та у науковій статті у фаховому журналі “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського” (28 лютого 2024 р.). Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження висвітлено в 1 публікації, з яких: тези – у збірниках матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції та у статті.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лексико-семантичні особливості функціонування інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах: корпусний аналіз на матеріалі англійської та української мов
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Антошина, Катерина Володимирівна; Ващило, Ольга Валеріївна
  Антошина К. В. Лексико-семантичні особливості функціонування інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах: корпусний аналіз на матеріалі англійської та української мов. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні підходи до вивчення лексико-семантичних особливостей інтернаціоналізмів; досліджено семантику та вплив інтернаціоналізмів на специфіку науково-технічного стилю; виконано порівняльний аналіз інтернаціоналізмів у різних науково-технічних дисциплінах; визначено частотності вживання інтернаціоналізмів та виявлено домінанти інтернаціоналізмів у різних корпусах; проаналізовано відтінки значень та їх взаємозв'язок із науково-технічним контекстом. Наукова новизна роботи визначається комплексним дослідженням у сфері вивчення інтернаціоналізмів, їх систематизації, опису способів запозичення, використанням моделі інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах. Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, що корпусний аналіз надає можливості поглибленого вивчення інтернаціоналізмів та їх функціонування у корпусах, що надає можливості використання отриманих результатів у курсах загального та порівняльного мовознавства, введення в мовознавство, лексикології, частково – у лексикографії, в курсах введення в перекладознавство, в теорії та практиці перекладу, а також у спеціальних курсах з лексичної семантики, термінології, лінгвосеміотики, характерології та універсальності. Отримані результати поглиблюють уявлення щодо теоретичних концепцій вчених щодо міжнародної та інтернаціональної лексики, про систематизацію інтернаціоналізмів та їх функціонування у науково-технічній текстах. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: ХХІV 5 Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Science and technology of XXI century» («Наука та техніка XXI століття») 23 листопада 2023 року; ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» Львівського міжнародного форуму 19 – 20 жовтня 2023 року.
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості передачі в українському перекладі колористичної складової лексики англійської мови (на матеріалі текстів різних жанрів)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Урсул, Анастасія Володимирівна; Скобнікова, Оксана Володимирівна
  У кваліфікаційній роботі розглянуто функціонування понять кольору та кольоропозначення, вивчено основні класифікації кольоропозначень та трансформаційних перетворень при їхньому перекладі, проаналізовано способи перекладу кольорових одиниць українською мовою в текстах різних жанрів, а також здійснено дослідження з відтворення одиниць із культурним компонентом та ідіоматичних одиниць з елементом кольору, проведено порівняння активності функціонування колоронімів у текстах різних жанрів. Наукова новизна роботи полягає у свіжому погляді на явище колоронімів та поглибленні підходів до їхнього перекладу. Зокрема, ми заглибилися в романи відомих англійських авторів, як-от Стівен Кінг, Томас Еріксон, Дональд А. Норман і Стівен Гокінг, включно з їхніми перекладами українською мовою, що є унікальним матеріалом, який не вивчався в подібних дослідженнях з точки зору аналізу кольорової термінології раніше. Реальний вплив нашого дослідження стає очевидним, коли ми розглядаємо його практичне застосування. Ретельний аналіз колоронімів та методів їхнього перекладу пропонує цінну інформацію для підготовки майбутніх перекладачів і студентів, які вивчають лінгвістику чи переклад. Це покращує їхнє розуміння термінів, пов’язаних із кольором, і надає ефективні стратегії аналізу текстів перед та під час здійснення перекладу. Крім того, результати нашого дослідження можуть слугувати цінним ресурсом для розробки навчальних матеріалів із різних перекладацьких і лінгвістичних дисциплін.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінгвістичні особливості перекладу англо-українськомовних рамкових угод
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Медведкін, Максим Денисович; Андрущенко, Ірина Олександрівна
  Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновківдо кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури, який налічує 68 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи становить 118 сторінок. Дисертацію присвячено дослідженню лінгвістичних особливостей перекладу англо-українськомовних рамкових угод. Відомо, що юридичні тексти дуже різноманітні за обсягом, тематикою, структурою та оформленням. До одного з таких відноситься рамкова угода з її особливою структурою та вузьконаправленою лексикою. Актуальність дослідження. Рамкова угода займає ледь не найвище за значенням місце у сфері правових домовленостей. Водночас, не дивлячись на їх популярність у юридичній площині їх дослідження не отримали на сьогодні такого ступеня опрацювання й узагальнення з лінгвістичної точки зору, тому дослідження вважається актуальним. Об’єктом дослідження є англо-українськомовні рамкові угоди. Предметом дослідження є лінгвістичні особливості англо-українськомовних рамкових угод. Мета: оцінка адекватності перекладу україномовних версій рамкових угод задля їхнього покращення. Досягнення поставленої мети передбачає рішення таких завдань: 1. Визначити поняття рамкової угоди в системі міжнародного договірного права. 2. Встановити особливості лінгвістичної структури рамкової угоди. 3. Виявити лексичні трансформації шляхом проведення лінгвоперекладознавчого аналізу. 4. Виявлення неточностей у перекладах і оцінити їхній вплив на зміст. Наукова новизна роботи полягає у стратегії покращення україномовного перекладу для уникнення правових непорозумінь в юридичних документах. Матеріалом дослідження слугували 17 англо-українськомовних рамкових угод, дібраних з відкритих джерел Інтернет-простору. Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі основні методи і прийоми дослідження: загальнонаукові - індукція, дедукція, аналіз і синтез; лінгвістичні методи: метод аналізу словникових дефініцій, метод перекладознавчого аналізу; прийом кількісних підрахунків. Апробація результатів дослідження. Матеріали та основні положення магістерської роботи було представлено в тезах доповідей у науковій конференції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Структурно-семантичні й функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та особливості їх перекладу на українську мову (на матеріалі сучасного англомовного масмедійного простору)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Іванова, Яна Юріївна; Тараненко, Л. І.
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 158 сторінок, обсяг основного тексту – 102 сторінки. У сучасному інформаційному світі взагалі та масмедійному просторі зокрема спостерігається швидкий розвиток і поширення передових технологій, які миттєво знаходять своє відображення у мові й мовленні. Тобто результатом змін, які супроводжують життя людини, стає формування й поширення нових слів на позначення явищ і термінів, характерних для сучасної реальності. Ця проблема набуває особливої актуальності в умовах глобалізації та культурного обміну, коли мови стикаються з новими інформаційними викликами й можливостями. Дослідження структурно- семантичних і функційно-прагматичних характеристик нових слів і їх перекладу на українську мову надає особливу увагу цьому явищу. Актуальність обраної мною зумовлюється глобалізаційними процесами сучасної інформаційної епохи, коли інформація поширюється на широку аудиторію через масмедійний простір, де англійська мова часто виступає як лідер. Це приводить до постійного збільшення кількості лексичних новотворів, які виникають у масмедійному середовищі, що вимагає аналізу їх структурно-семантичних і функційно-прагматичних характеристик. По-друге, в сучасних умовах міжкультурної комунікації виникає потреба у точному перекладі нових термінів та висловів з англійської мови в українську. Окрім того, важливим завданням постає культурна адаптація новотворів, яка дозволить інтегрувати англомовні терміни в український контекст та культурну систему для їх адаптації до потреб українських користувачів. Дослідження лексичних новотворів дозволить також зрозуміти, як змінюється мова під впливом масмедійного простору й технологічних інновацій, а також як ці зміни впливають на комунікацію та сприйняття інформації. Об’єктом дослідження є функціонування лексичних новотворів у сучасному англомовному масмедійному просторі. Предметом дослідження є закономірності перекладу на українську мову структурно-семантичних та функційно-прагматичних характеристик лексичних новотворів англомовного масмедійного простору. Мета цієї роботи полягає у встановленні закономірностей перекладу на українську мову лексичних новотворів англомовного масмедійного простору шляхом визначення їх структурно-семантичних і функційно-прагматичного особливостей. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання: 1. дати визначення поняття «неологізм» в контексті сучасних лінгвістичних досліджень; 2. класифікувати різні типи й види лексичних новотворів, що функціонують у сучасному англомовному масмедійному просторі; 3. визначити структурно-семантичні особливості лексичних новотворів; 4.установити функційно-прагматичні характеристики лексичних новотворів та їхню роль в англомовних масмедійних текстах; 5. розглянути вплив лексичних новотворів на сприйняття масмедійних текстів; 6. визначити закономірності перекладу лексичних новотворів англомовних масмедійних текстів на українську мову. Матеріали дослідження слугували 100 лексичних новотворів, дібраних з англомовних масмедійних текстів (статей, новин, репортажів, блогів, відео-та аудіоматеріалів, соціальних мереж та інших джерел масмедійного контенту). Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що в ній вперше встановлено закономірності відтворення в українському перекладі лексичних новотворів, уживаних в англомовному масмедійному просторі. Практична цінність магістерської дисертації визначається можливістю застосування отриманих результатів у практичному курсі перекладу, зокрема під час навчання перекладу масмедійних текстів, та в лексикології при вивченні новотворів сучасної англійської мови. Результати дослідження можуть бути використані в розробці тренінгів з перекладацької практики в масмедійному середовищі, а також під час укладання глосарії неологізмів. У процесі розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі методи дослідження: загальнонаукові – абстрагування, індукція, дедукція, аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних засад і формування висновків дослідження; лінгвістичний аналіз масмедійних текстів: дослідження лексичних новотворів у текстах засобів масової інформації, виявлення їх структурно-семантичних особливостей та функційних ролей; лексикографічний аналіз – дослідження словників та глосаріїв, які включають лексичні новинки, для аналізу їх перекладів і визначення структурно-семантичних особливостей; семіотичний аналіз – розгляд лексичних новинок для визначення їх семантики; порівняльний аналіз – порівняння лексичних новинок англійською мовою з їхніми можливими перекладами на українську мову з урахуванням структурно-семантичних відмінностей; соціолінгвістичний аналіз – дослідження впливу суспільного та культурного контексту на появу та вживання лексичних новинок у масмедійних текстах. Апробація результатів дослідження. Основні результати магістерської дисертації пройшли апробацію на Всеукраїнській студентській науково практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна). Публікації. Основні положення й результати дисертаційного дослідження висвітлено у тезах доповіді на Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції “Філологія: виклики в епоху змін” (8 листопада 2023 р., Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна).
 • ДокументВідкритий доступ
  Засоби збереження в українськомовному перекладі виявів білінгвізму (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Капітонова, Наталія Михайлівна; Поличева, Ю. В.
  Капітонова Н.М. Тема роботи: «Засоби збереження в українськомовному перекладі виявів білінгвізму (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів)». Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційні роботі розглянуто явище білінгвізму у англійськомовних художніх та публіцистичних текстах. Також досліджено причини та мотивацію використання двомовності у художніх та публіцистичних текстах. Описано стратегії, способи та перекладацькі трансформації при перекладі білінгвізмів, що націлені на збереження цього явища в україномовному перекладі. Збереження проявів двомовності в перекладі текстів різних жанрів є важливим дослідженням, оскільки це дозволяє зберегти не тільки мовні особливості, а й культурні, ідентичні і концептуальні нюанси. Вивчення цієї теми відкриває можливості для вдосконалення практики перекладу та підкреслює важливість розуміння мовного різноманіття в глобальному контексті. Наукова новизна дослідження полягає в всебічному вивченні феномена двомовності в англійських літературних і журналістських текстах. Вперше були досліджені стратегії і методи підтримки двомовності і симптомів б при перекладі на українську мову. Декомунізація між використанням двомовності та причинами, за якими одержувач використовує двомовність, доведена. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що дисертація збагачує дослідницький досвід сучасних двомовних досліджень. Отримані результати можуть бути використані для вивчення освітніх процесів, теоретичних і практичних занять з теорії та практики перекладу, соціолінгвістики та психолінгвістики. Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати та концептуальні положення дослідницької роботи обговорювалися на XV Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”. Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження висвітлено в 2 публікаціях, з який 1 стаття на тему «Поняття «білінгвізм» та його особливості в художніх текстах» у науковому виданні «Advanced Linguistic», 2 – у збірці матеріалів XV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов».
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасні тенденції термінологічної номінації в англійських науково-технічних текстах та їх відтворення засобами української мови
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Козак, Ірина Сергіївна; Корнєва, З. М.
  Козак І.С. Тема роботи: «Сучасні тенденції термінологічної номінації в англійських науково-технічних текстах та їх відтворення засобами української мови». Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі охарактеризовано жанрово-стилістичні особливості науково-технічних текстів та визначено ключові проблеми перекладу англійської науково-технічної термінології, визначено дефініцію та сутність поняття «термін» а також його ознаки та характеристики у текстах науково-технічної мови. В ході роботи здійснено структурну класифікацію, виявлено продуктивні способи термінотворення англійської мови та проаналізовано особливості їх відтворення засобами української мови. На основі проведеного аналізу запропонованої вибірки термінів у галузях комп’ютерних технологій та енергетики досліджено та сформовано рекомендації щодо перекладу термінологічних одиниць. Наукова новизна дослідження полягає в застосуванні порівняльного аналізу класифікації структурних особливостей та перекладацьких підходів у різних підмовах науково-технічних галузей та виокремленні закономірностей сучасних тенденцій. Цей аналіз має на меті диференціювати особливості перекладу різних за структурними та семантичними ознаками термінів, сформувати релевантні рекомендації для перекладачів та вдосконалити методологічні підходи до відтворення англомовних термінів засобами української мови. Також робота відкриває нові перспективи у дослідженні особливостей формування термінологічних лексичних одиниць та їх перекладу. Практичне значення магістерської дисертації полягає у можливості застосування розроблених рекомендацій у процесі перекладу. Результати дослідження сприяють ефективнішому використанню теоретичних знань у практичних аспектах перекладу. Апробація результатів дослідження. Результати дослідження обговорювались на IX Міжнародній науковій конференції «Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасних університетів» – “Linguocultural Pecularities of Translating Politically Correct Lexical Units in the English Media Texts” (Київ, 2023) а також представлені у науковій статті «Новітні тенденції у творенні термінології в галузі розробки програмного забезпечення» опублікованій у науковому журналі “Advanced Linguistics”.
 • ДокументВідкритий доступ
  Жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості патентної документації: перекладознавчий аспект
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коломієць, Валерія Олегівна; Коломієць, Світлана Семенівна
  Коломієць В.О. «Жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості патентної документації: перекладознавчий аспект». – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 65 позицій та 5 додатків. Загальна кількість – 185 сторінок. Актуальність цього дослідження зумовлена недостатнім ступенем розробленості методології перекладу патентної документації у вітчизняному науковому середовищі, необхідністю систематизації наявних наукових положень та їх конкретизації. Окрім цього, методологічне обґрунтування перекладу патентного дискурсу створить умови для здійснення швидкого та якісного перекладу, що, відповідно, прискорить набуття патентами юридичної сили, мінімізує суперечки, що виникають у зв’язку з мовним аломорфізмом, а отже, сприятиме вдосконаленню механізмів захисту інтелектуальної власності в українській правовій системі. Об’єкт дослідження – патент як мультимодальний, поліжанровий текст, а також функціональна двоїстість формули винаходу. Предмет дослідження – жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості тексту патентної документації та пов’язані з ними перекладацькі проблеми й шляхи їх вирішення. Мета дослідження полягає у виявлені труднощів відтворення жанрово- стилістичних та структурно семантичних особливостей англомовного патентного дискурсу українською мовою, фіксації та систематизації можливих перекладацьких рішень у процесі перекладу патентної документації. Досягнення мети дослідження передбачає виконання наступних завдань: 1. схарактеризувати поняття «патентна документація» через призму лінгвістичних досліджень; 2. здійснити ретроспективний огляд досліджень жанрово-стилістичної специфіки тексту патенту; 3. проаналізувати структурно-семантичні особливості патентного дискурсу з позицій комунікативно-прагматичного підходу; 4. визначити типові перекладацькі труднощі в процесі відтворення англомовного патентного дискурсу українською мовою шляхом зіставлення патентної документації мови оригіналу та перекладу; 5. з’ясувати основні перекладацькі стратегії відтворення патентного дискурсу та їх результативність з точки зору теорії еквівалентності. У роботі вперше розглянуто патент як мультимодальний, поліжанровий текст, а також досліджено функціональну двоїстість формули винаходу, що й складає наукову новизну цього дослідження. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в можливості використання його результатів у загальних та спеціальних курсах з теорії та практики перекладу, а також прагмалінгвістики. Матеріалом дослідження слугували 120 текстів-патентів Американської та Вітчизняної патентної бази, а також переклади обраних текстів українською мовою. Методом суцільної вибірки в досліджуваних текстах було визначено та проаналізовано 801 випадки використання перекладацьких трансформацій, що й слугують матеріалом дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі основні методи дослідження: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез; спеціальні лінгвістичні методи: порівняльний аналіз текстів оригіналу й перекладу, метод лінгвопрагматичного аналізу, метод кількісних підрахунків. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на XV Міжнародній науково-практичній онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов», 4 квітня 2023 року у м. Києві. Тези: Розвиток критичного мислення у процесі аналізу текстів патентної документації. Публікації. Основні результати проведеного дослідження опубліковано в в двох наукових статтях у міжнародному фаховому науковому журналі категорії Б «Advanced Linguistics»: 1) Коломієць С.С., Коломієць В.О. Жанрова специфіка патентної документації. Міжнародне видання «Advanced Lingustics». Серія: Освіта. Філологічні та педагогічні науки. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. No 11. С.58–65. 2) Коломієць С.С., Коломієць В.О. Методи аналізу патентної документації. Міжнародне видання «Advanced Lingustics». Серія: Освіта. Філологічні та педагогічні науки. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. No 12. С. 63–70.
 • ДокументВідкритий доступ
  Критерії текстуальності фахового медичного тексту на матеріалі англомовних фарматекстів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кончаківська, Юлія Олександрівна; Волощук, І. П.
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової літератури, який налічує всього 77 джерел разом із списком джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи 130 сторінок. Однією з актуальних проблем роботи є аналіз перекладу фарматекстів. Актуальність теми полягає у комплексному аналізом текстів медичних інструкцій до препаратів у текстуальному, семантичному та функціональному аспектах. Oб'єктoм дослідження є англомовні медичні інструкції до препаратів. Предметом дослідження є структурні, семaнтичні, прaгмaтичні та перекладацькі особливості aнгломовних фaрмaцевтичних текстів. Метою магістерської дисертації є комплексне дослідження лінгвістичних засобів текстуальності у медичних текстах інструкціях, а також аналіз застосування перекладацьких трансформацій під час перекладу на українську мову. Для досягнення цієї мети будуть поставлені наступні завдання: 1. Визначити критерії текстуальності у фаховому тексті. 2. Розглянути засоби текстової зв'язності у композиції фарматекстів. 3. Здійснити фреймовий аналіз медичної термінології фарматекстів. 4.Провести аналіз лексичних, граматичних та синтаксичних перетворень під час перекладу на українську мову. Новизна роботи полягає у розгляді лексичних та граматичних засобів вираження текстуальності в медичних інструкціях до препаратів. Практичне значення: проявляється у розробці нових курсів для навчання науковому медичному перекладу. Матеріалом дослідження є медичні інструкції з англійської та української мов для таких медичних засобів: таблетки "Нурофен", гель для зовнішнього застосування "Вольтарен Емульгель", краплі для прийому всередину "Тонзилгон Н", гель для прийому всередину "Фосфалюгель", назальний спрей "Отривін", очні краплі "Бепантен", краплі для прийому всередину "Іберогаст", шипучі таблетки "АСС". Методи дослідження: Для досягнення поставлених завдань і врахування особливостей фактичного матеріалу було використано інтегрований підхід, який включав: Лінгвістичний опис для характеристики граматичних, лексичних та інших мовних особливостей текстів. Елементи стилістичного аналізу для характеристики стилістичної та жанрової специфіки текстів. Когнітивний аналіз для виявлення сенсу та значення текстів. Аналіз словникових дефініцій для визначення значення слів і виразів. Контекстуальний аналіз для розуміння значення слів і виразів у контексті. Семантичний аналіз для дослідження значення текстів. Порівняльний аналіз для виявлення подібностей і відмінностей між текстами. Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в тезах на Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства”, 6 жовтня 2023 р., м. Ізмаїл.наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».
 • ДокументВідкритий доступ
  Особливості перекладу та локалізації науково-технічних текстів у сфері ІТ (на матеріалі англійської та української мов)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шумка, Христина Анатоліївна; Тараненко, Л. І.
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи складає 115 сторінок, обсяг основного тексту – 81 сторінка. Завдяки галузі ІТ багато в чому забезпечується життєдіяльність суспільства. Водночас, зростання зовнішньоекономічних зв’язків і міжнародних контактів, що супроводжуються перекладацькою діяльністю, висуває на передній план питання коректності перекладу текстів сфери ІТ з метою уникнення непорозумінь у зазначеній сфері. Це і зумовлює актуальність проведення спеціального дослідження, спрямованого на встановлення закономірностей перекладу та локалізації науково-технічних текстів у сфері ІТ українською мовою.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні особливості перекладу англомовних політичних текстів на українську мову
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Третяк, Ольга Владиславівна; Карачун, Ю. Г.
  Магістерська дисертація включає в себе вступ, три розділи, висновки до кожного розділу, загальні висновки та список використаної літератури, що містить 88 джерел та 5 додатків. Загальний обсяг роботи складає 119 сторінок. Дисертацію присвячено лінгвокогнітивним та прагмастилістичним особливостям перекладу англомовних політичних текстів на українську мову. Англомовний політичний текст є ефективним засобом впливу на реципієнта, а численні фактори вимагають глибокого розуміння політичних процесів та культурного контексту, що, в свою чергу, вимагає багато часу та аналізу. Лінгвокогнітивні та прагмастилістичні особливості таких текстів відображають складну взаємодію між мовою, культурними та політичними процесами в англомовному світі. Багатоаспектність англомовних політичних текстів та складність їх перекладу викликають дослідницький інтерес до вивчення їх особливостей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Бінарні концепти SECURITY/INSECURITY в сучасному англомовному медійному дискурсі: лінгвокогнітивний та перекладацький аспекти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шкурко, Катерина Андріївна; Волощук, І. П.
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової літератури, який налічує 70 джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу, який налічує 66 джерел та 5 додатків. Загальний обсяг роботи 164 сторінок. Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства залишається дослідження бінарних концептів у сучасному масмедійному дискурсі. Актуальність теми полягає в тому, що вивчення лінгвокогнітивного аспекту бінарних концептів зокрема security/insecurity є важливим і перспективним у парадигмі сучасного світу, а саме масмедійному дискурсі. Концептуальні дослідження спрямовані на нове тлумачення слів, особливо таких багатозначних та семантично різнотлумаченних як security та insecurity. В контексті сьогодення наведені концепти виступають одними з ключових елементів сучасної преси і вивчення їх є надважливим для лінгвістів. Oб'єктoм дoслiдження вистyпають бінарні концепти Security/Insecurity, які можуть вживатися як окремі концепти так і формувати корелятивні пари. Предметом дослідження є способи мовної репрезентації та функціонування бінарних концептів Security/Insecurity у медійному дискурсі, а також проблеми перекладу цих концептів українською мовою. Метою цього дослідження є визначення особливостей функціонування бінарних концептів Security/Insecurity в сучасному медійному дискурсі, а також розкриття їх інформативних та ціннісних домінант та проблем перекладу. Для досягнення цієї мети будуть поставлені наступні завдання: 1. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення концептів у когнітивній лінгвістиці. 2. Вивчення лінгвальних особливостей утворення бінарних концептів Security/Insecurity в медійному дискурсі. 3. З’ясувати прагматичні, стилістичні та функціональні особливості їх мовної репрезентації 4. Здійснити перекладацький аналіз мовних засобів бінарних концептів Security/Insecurity українською мовою. Новизна роботи полягає у тому що результати цього дослідження допоможуть краще зрозуміти механізми впливу медійних повідомлень на формування фрейму БЕЗПЕКА та онтології НЕБЕЗПЕКА в лінгвокогнітивній свідомості реципієнтів, а також сприятимуть розвитку перекладознавства в контексті медійного дискурсу. Практичне значення: Дослідження допомагає краще розуміти, які концепти стоять за різними політичними або соціокультурними ангажуваннями в медійному дискурсі. Це може бути корисним для політичних аналітиків, соціологів, а також для громадських організацій і активістів. Дослідження може бути корисним для розробки політики безпеки на різних рівнях, включаючи національний та міжнародний. Розуміння сприйняття "Security" і "Insecurity" допомагає управляти кризами і реагувати на них. Матеріалом дослідження є 165 джерел дібраних методом суцільної вибірки, зокрема медіа матеріали взято з текстів "The New York Times," "The Guardian," "Reuters," "The Economist," "Gulf Times," "Washington Examiner", “Forbes”, “The New Yorker”, “Rolling Stone”, “Washington Post”, “NBC News”, “CNN”, “The Wall Street Journal”, “The Times”, “Fortune”, “Outside Online”, “The Daily Breast”, “Techcrunch” “Jewish News Syndicate”, “CBC News”. Методи дослідження: метод суцільної вибірки був застосований для підбору матеріалів дослідження на основі медіатекстів та уривків із масмедіа. Контент- аналіз медійних текстів – за допомогою цього методу було досліджено виступи на конференціях з питань безпеки. Когнітивній аналіз використовувався для дослідження речень та уривків із нижчезгаданих масмедіа задля кращого розуміння сприйняття людським мозком поданої інформації, для аналізу уваги як когнітивного ресурсу, що дозволяє фокусуватися на певних аспектах інформації або подій. Також було застосовано перекладацький аналіз для того щоб коректно передати та проаналізувати мовні конструкції та лінгвістичні трансформації з англійської мови на українську. Корпусний метод – було використано для вибудовування концептуальних схем фреймів в медійних текстах, визначенні лексичних та семантичних особливостей поданих концептів. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на на Львівському Науковому Форумі ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» 19-20 жовтня 2023 року у м. Львів. Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 2 публікаціях, з яких: 1 стаття «Мовні номінації концептів SECURITY/INSECURITY в сучасних медіа» в журналі “Advanced Linguistics” номер 12/23 та 1 тези у фаховому збірнику наукових матеріалів міжнародної науково практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».
 • ДокументВідкритий доступ
  Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Волковенко, Анна Дмитрівна; Сотников, Андрій В’ячеславович
  Волковенко А.Д. Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття та основні риси публіцистичного стилю, визначено важливість преси в сучасному суспільстві, висвітлено особливості заголовку та його функції, виокремлено прагматичне спрямування заголовків. Дослідивши класифікацію заголовків у сучасній англомовній пресі виявлено лексичні та граматичні особливості заголовків англомовної преси, проаналізовано прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси та з’ясовано лексико-граматичні трансформації при перекладі англомовних заголовків українською мовою. Новизна дослідження полягає у тому, що розширюються теоретичні дані щодо особливостей перекладу англомовних заголовних, а також удосконалено відомості щодо лексико-граматичних і прагматичних особливостей перекладу заголовків англомовної преси. Практичне значення наукової праці полягає у можливості використання її матеріалів та результатів у вивченні курсів з перекладу іноземних мов. Результати цього дослідження можуть бути корисними при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Отримані результати поглиблюють уявлення про особливості перекладу англомовних газетних заголовків, зокрема в теоретичних та практичних курсах теорії та практики перекладу, зіставному мовознавстві. Теоретико-методичною основою дослідження є значна кількість опрацьованої літератури, зокрема роботи відомих лінгвістів та перекладачів з питань теорії перекладу, а також специфіки перекладу публіцистичних текстів. У процесі дослідження використовувались наступні методи: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез – для уточнення теоретичних засад і формування висновків дослідження; спеціальні лінгвістичні методи: метод суцільної вибірки – для відбору досліджуваного матеріалу – газетних заголовків; метод аналізу словникових дефініцій – для визначення первинного значення мовних одиниць у заголовку; метод функційного аналізу – для виявлення особливостей функціонування газетних заголовків та їх впливу на читачів; метод перекладацького аналізу – задля аналізу текстів оригіналів та їх перекладів і докладне вивчення лінгвістичних питань, пов’язаних з відтворенням англомовних газетних заголовків; метод кількісного аналізу – для визначення частотності застосування перекладацьких трансформацій під час перекладу заголовків. Результати дослідження є важливими, і їх практична цінність полягає в тому, що вони можуть служити базою для підготовки спеціалістів у галузі перекладу публіцистичного дискурсу, а також вдосконалення існуючих методик та підходів до перекладу публіцистичних текстів, зокрема газетних заголовків. Дослідження, яке було проведено, може виявитися корисним у педагогічній практиці, а саме під час навчання студентів-філологів. Досліджуваний матеріал може використовуватися в курсах підвищення кваліфікації для перекладачів, а також містить рекомендації для фахівців, які працюють у перекладі публіцистичного дискурсу. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати та концептуальні положення дослідження обговорювались на міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації» 19 жовтня 2023 р., м. Полтава, Україна. Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено в публікації збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінгвокогнітивні та жанрово-стилістичні особливості фахової мови «Медична техніка». Перекладознавчий аспект
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Вороніна, Катерина Павлівна; Коломієць, Світлана Семенівна
  Вороніна К. П. Тема роботи. Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто підходи до визначення поняття фахова мова, здійснено теоретико-методологічне обґрунтування різниці між фаховою мовою та загальновживаною, з’ясовано зв'язок між мовою біоінженерії та медичної техніки як її складовою частиною, проаналізовані лінгвокогнітивні та жанрово-стилістичні особливості жанру наукової статті та жанру інструкції та розглянуто особливості перекладу текстів різних жанрів фахової мови медичної техніки, досліджена концептосфера фахової мови медичної техніки. Наукова новизна роботи полягає в подальшому вивченні класифікації фахових мов, розгляду фахової мови медичної техніки як складової галузі біоінженерії, дослідженню концептосфери фахової мови медичної техніки та категорізації її термінології. Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані результати поглиблюють уявлення про міждисциплінарний аспект функціонування медичної лексики, особливості їх перекладу українською мовою та можуть бути використані в освітньому процесі, зокрема для підготовки фахівців у науково-технічному перекладі. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: XV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчані іноземних мов» Вороніна К.П. «Особливості фахової мови медичної техніки» Київ, Україна, 2023, с.13
 • ДокументВідкритий доступ
  Міфоніми в текстах англомовного фентезі: перекладознавчий аспект (на матеріалі україномовних перекладів творів Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit»)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Хабаз, Ганна Вікторівна; Тараненко, Лариса Іванівна
  Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків та списку використаної літератури, який налічує 61 джерело, і 1 додаток. Загальний обсяг роботи 115 сторінок. У фокусі дослідження – особливості україномовного перекладацького відтворення власних назв творів жанру фентезі на прикладі роману «Гобіт» Дж. Р. Р. Толкіна. Дослідження онімів викликає зацікавленість через низку чинників, серед яких провідними вважають постійні зміни в лексичному складі мови. Під час роботи над власними назвами художніх творів перекладачі мають застосовувати нестандартні підходи і до тлумачення, і до відтворення оніма, адже підходи, які можна використовувати під час перекладу інших власних назв у разі роботи з художнім твором не спрацьовують. Не існує єдиного підходу до перекладу власних назв. Перекладач має робити вибір у кожному конкретному випадку, враховуючи низку чинників: від структури утворення міфоніма до характеристик цільової аудиторії. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуків стратегій передачі міфонів іноземною мовою, що дозволило б максимально наблизити їх переклад до оригіналу і таким чином забезпечити більш глибоке розуміння читачами перекладного тексту задуму автора та тексту в цілому. Об’єктом дослідження є функціонування міфонімної лексики в текстах англомовного фентезі. Предметом дослідження слугують способи та шляхи відтворення міфонімів англомовного фентезі в українських перекладах. Мета дослідження – встановлення способів відтворення міфонімної лексики в українських перекладах шляхом обґрунтування особливостей її функціонування в текстах англомовного фентезі. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити поняття міфоніму та обґрунтувати його статус і місце у творах англомовних фентезі; 2) класифікувати різновиди міфонімної лексики, притаманної англомовним творам фентезі; 3) узагальнити стилістичні особливості романів жанру фентезі; 4) охарактеризувати структурно-семантичні та функційні особливості міфонімів, уживаних у романі Дж. Толкіна «Гобіт»; 5) установити способи перекладу міфонімної лексики, уживаних у романі Дж. Толкіна «Гобіт», на українську мову. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в ньому вперше досліджено міфонімну лексику, вживану в романі Толкіна «Гобіт», з позицій її структурно-семантичних і функційних особливостей та перекладацьких стратегій, які були застосовані в українському перекладі для адаптації онімів на позначення міфологічних понять. Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані у курсі практичного перекладу для тренінгів перекладу міфонімів на цільову мову з найменшою втратою закладеної автором семантики. Матеріал дослідження: роман Дж. Р. Р. Толкіна «Гобіт» та його 2 переклади українською («Hobbit»). Загальний обсяг ілюстративного матеріалу складає 492 оніми. Методи дослідження включають аналіз та узагальнення наукової літератури, описовий, контекстуальний, порівняльно-перекладацький методи, метод лінгвістичного аналізу та математичного підрахунку. Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження обговорювалися на Всеукраїнській студентській науковій конференції «Філологія: виклики в епоху змін», яка відбулася на базі факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (8.11. 2023 р.). Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження опубліковані у збірці тез доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції «Філологія: виклики в епоху змін» («Систематизація підходів до класифікації міфонімів»).