Лексико-семантичні особливості функціонування інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах: корпусний аналіз на матеріалі англійської та української мов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Антошина К. В. Лексико-семантичні особливості функціонування інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах: корпусний аналіз на матеріалі англійської та української мов. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто теоретичні підходи до вивчення лексико-семантичних особливостей інтернаціоналізмів; досліджено семантику та вплив інтернаціоналізмів на специфіку науково-технічного стилю; виконано порівняльний аналіз інтернаціоналізмів у різних науково-технічних дисциплінах; визначено частотності вживання інтернаціоналізмів та виявлено домінанти інтернаціоналізмів у різних корпусах; проаналізовано відтінки значень та їх взаємозв'язок із науково-технічним контекстом. Наукова новизна роботи визначається комплексним дослідженням у сфері вивчення інтернаціоналізмів, їх систематизації, опису способів запозичення, використанням моделі інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах. Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, що корпусний аналіз надає можливості поглибленого вивчення інтернаціоналізмів та їх функціонування у корпусах, що надає можливості використання отриманих результатів у курсах загального та порівняльного мовознавства, введення в мовознавство, лексикології, частково – у лексикографії, в курсах введення в перекладознавство, в теорії та практиці перекладу, а також у спеціальних курсах з лексичної семантики, термінології, лінгвосеміотики, характерології та універсальності. Отримані результати поглиблюють уявлення щодо теоретичних концепцій вчених щодо міжнародної та інтернаціональної лексики, про систематизацію інтернаціоналізмів та їх функціонування у науково-технічній текстах. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: ХХІV 5 Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Science and technology of XXI century» («Наука та техніка XXI століття») 23 листопада 2023 року; ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» Львівського міжнародного форуму 19 – 20 жовтня 2023 року.

Опис

Ключові слова

інтернаціоналізм, лексико-семантична особливість, науково-технічний текст, корпусний аналіз, специфіка мови, мовне спілкування, лінгвістика, термінологія, міжнародна комунікація, терміни, internationalism, lexical and semantic feature, scientific and technical text, corpus analysis, language specificity, language communication, linguistics, terminology, international communication, terms

Бібліографічний опис

Антошина, К. В. Лексико-семантичні особливості функціонування інтернаціоналізмів у науково-технічних текстах: корпусний аналіз на матеріалі англійської та української мов : магістерська дис. : 035 Філологія / Антошина Катерина Володимирівна. – Київ, 2023. – 121 с.

DOI