Критерії текстуальності фахового медичного тексту на матеріалі англомовних фарматекстів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової літератури, який налічує всього 77 джерел разом із списком джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг роботи 130 сторінок. Однією з актуальних проблем роботи є аналіз перекладу фарматекстів. Актуальність теми полягає у комплексному аналізом текстів медичних інструкцій до препаратів у текстуальному, семантичному та функціональному аспектах. Oб'єктoм дослідження є англомовні медичні інструкції до препаратів. Предметом дослідження є структурні, семaнтичні, прaгмaтичні та перекладацькі особливості aнгломовних фaрмaцевтичних текстів. Метою магістерської дисертації є комплексне дослідження лінгвістичних засобів текстуальності у медичних текстах інструкціях, а також аналіз застосування перекладацьких трансформацій під час перекладу на українську мову. Для досягнення цієї мети будуть поставлені наступні завдання: 1. Визначити критерії текстуальності у фаховому тексті. 2. Розглянути засоби текстової зв'язності у композиції фарматекстів. 3. Здійснити фреймовий аналіз медичної термінології фарматекстів. 4.Провести аналіз лексичних, граматичних та синтаксичних перетворень під час перекладу на українську мову. Новизна роботи полягає у розгляді лексичних та граматичних засобів вираження текстуальності в медичних інструкціях до препаратів. Практичне значення: проявляється у розробці нових курсів для навчання науковому медичному перекладу. Матеріалом дослідження є медичні інструкції з англійської та української мов для таких медичних засобів: таблетки "Нурофен", гель для зовнішнього застосування "Вольтарен Емульгель", краплі для прийому всередину "Тонзилгон Н", гель для прийому всередину "Фосфалюгель", назальний спрей "Отривін", очні краплі "Бепантен", краплі для прийому всередину "Іберогаст", шипучі таблетки "АСС". Методи дослідження: Для досягнення поставлених завдань і врахування особливостей фактичного матеріалу було використано інтегрований підхід, який включав: Лінгвістичний опис для характеристики граматичних, лексичних та інших мовних особливостей текстів. Елементи стилістичного аналізу для характеристики стилістичної та жанрової специфіки текстів. Когнітивний аналіз для виявлення сенсу та значення текстів. Аналіз словникових дефініцій для визначення значення слів і виразів. Контекстуальний аналіз для розуміння значення слів і виразів у контексті. Семантичний аналіз для дослідження значення текстів. Порівняльний аналіз для виявлення подібностей і відмінностей між текстами. Апробація результатів дослідження. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в тезах на Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасні виклики та актуальні проблеми науки, освіти, технологій і суспільства”, 6 жовтня 2023 р., м. Ізмаїл.наукових матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».

Опис

Ключові слова

фарматексти, інструкції до препаратів, комунікативна інтенція, термінологічне поле, фрейм, модальність, перекладацькі трансформації

Бібліографічний опис

Кончаківська, Ю. О. Критерії текстуальності фахового медичного тексту на матеріалі англомовних фарматекстів : магістерська дис. : 035 Філологія / Кончаківська Юлія Олександрівна. – Київ, 2023. – 130 с.

DOI