Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Корчук Т. О. Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах. Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»» КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто лінгвістичний статус явища інтерференції та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування принципів класифікації різновидів мовної інтерференції. Проаналізовано історичні та соціокультурні передумови взаємодії ірландської та англійської мовних систем. Особливості ірландської мовної інтерференції розглянуто на основі художніх творів відомого ірландського письменника Джеймса Джойса (збірка оповідань «Дублінці», романи «Портрет митця замолоду» та «Улісс»). У ході дослідження встановлено, що найчастіше ірландська мовна інтерференція на лексичному рівні реалізується у формі запозичень, зокрема для позначення різного виду реалій. Виявлено, що переважна більшість вживаних реалій представлена ономастичними реаліями. Решта запозичень представлена архаїчними формами та іншими тематичними групами слів, серед яких лексичні одиниці у формі емоційних вигуків та слів ввічливості. Крім того, наведено приклади калькування конструкцій ірландської мови та змін у значенні лексичних одиниць. Загальний аналіз українськомовних перекладів творів Джеймса Джойса дав зрозуміти, що найуживанішими при відтворенні мовних засобів вияву ірландської мовної інтерференції серед перекладацьких трансформацій є транскодування, представлене транскрибуванням та змішаним транскодуванням, а також прийом калькування та перекладацький коментар, що застосовується для більш детального пояснення значення окремих реалій. Серед інших, менш вживаних трансформацій: адаптивне транскодування та транслітерація, опущення, вибір варіантного відповідника, наближений переклад та контекстуальна заміна, представлена експлікацією, конкретизацією та генералізацією значення слова. Кількісний аналіз частотності уживаних трансформацій у творчості Джеймса Джойса підкріплюється результатами кількісного аналізу кожного з творів. Наукова новизна роботи полягає у проведенні аналізу художніх текстів крізь призму особливостей ірландської мовної інтерференції. Зокрема, вперше представлено результати встановлення основних закономірностей прояву ірландської лексичної інтерференції в англомовних художніх творах, частотність їх використання та способи перекладу українською мовою. Практичне значення здобутих результатів визначається можливістю застосування отриманих результатів надалі у дослідженнях явища мовної інтерференції та удосконалення її класифікації, навчальних та практичних курсах з теорії і практики перекладу та їх використання у подальшій лінгвістичній чи перекладознавчій діяльності, де розуміння впливу інтерференції відіграє важливу роль для подолання труднощів та уникнення її негативного ефекту. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні та теоретичні результати дослідження були представлені на 2 конференціях: IV Всеукраїнській студентській науковій конференції «Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки» 29 вересня 2023, м. Чернігів, Україна; Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, 26 жовтня 2023 року. Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у науковій статті, поданій до друку у видання, що входить до переліку фахових наукових видань України категорії «Б».

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Корчук, Т. О. Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах : магістерська дис. : 035 Філологія / Корчук Тетяна Олександрівна. - Київ, 2023. - 199 с.

DOI