Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах

dc.contributor.advisorБурка, Наталія Анатоліївна
dc.contributor.authorКорчук, Тетяна Олександрівна
dc.date.accessioned2024-04-02T16:11:49Z
dc.date.available2024-04-02T16:11:49Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractКорчук Т. О. Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах. Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»» КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто лінгвістичний статус явища інтерференції та здійснено теоретико-методологічне обґрунтування принципів класифікації різновидів мовної інтерференції. Проаналізовано історичні та соціокультурні передумови взаємодії ірландської та англійської мовних систем. Особливості ірландської мовної інтерференції розглянуто на основі художніх творів відомого ірландського письменника Джеймса Джойса (збірка оповідань «Дублінці», романи «Портрет митця замолоду» та «Улісс»). У ході дослідження встановлено, що найчастіше ірландська мовна інтерференція на лексичному рівні реалізується у формі запозичень, зокрема для позначення різного виду реалій. Виявлено, що переважна більшість вживаних реалій представлена ономастичними реаліями. Решта запозичень представлена архаїчними формами та іншими тематичними групами слів, серед яких лексичні одиниці у формі емоційних вигуків та слів ввічливості. Крім того, наведено приклади калькування конструкцій ірландської мови та змін у значенні лексичних одиниць. Загальний аналіз українськомовних перекладів творів Джеймса Джойса дав зрозуміти, що найуживанішими при відтворенні мовних засобів вияву ірландської мовної інтерференції серед перекладацьких трансформацій є транскодування, представлене транскрибуванням та змішаним транскодуванням, а також прийом калькування та перекладацький коментар, що застосовується для більш детального пояснення значення окремих реалій. Серед інших, менш вживаних трансформацій: адаптивне транскодування та транслітерація, опущення, вибір варіантного відповідника, наближений переклад та контекстуальна заміна, представлена експлікацією, конкретизацією та генералізацією значення слова. Кількісний аналіз частотності уживаних трансформацій у творчості Джеймса Джойса підкріплюється результатами кількісного аналізу кожного з творів. Наукова новизна роботи полягає у проведенні аналізу художніх текстів крізь призму особливостей ірландської мовної інтерференції. Зокрема, вперше представлено результати встановлення основних закономірностей прояву ірландської лексичної інтерференції в англомовних художніх творах, частотність їх використання та способи перекладу українською мовою. Практичне значення здобутих результатів визначається можливістю застосування отриманих результатів надалі у дослідженнях явища мовної інтерференції та удосконалення її класифікації, навчальних та практичних курсах з теорії і практики перекладу та їх використання у подальшій лінгвістичній чи перекладознавчій діяльності, де розуміння впливу інтерференції відіграє важливу роль для подолання труднощів та уникнення її негативного ефекту. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні та теоретичні результати дослідження були представлені на 2 конференціях: IV Всеукраїнській студентській науковій конференції «Експериментальні та теоретичні дослідження в контексті сучасної науки» 29 вересня 2023, м. Чернігів, Україна; Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації», м. Острог, 26 жовтня 2023 року. Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено у науковій статті, поданій до друку у видання, що входить до переліку фахових наукових видань України категорії «Б».
dc.description.abstractotherKorchuk T. O. Ways of reproducing Irish language interference in English- language fiction and its Ukrainian translation. Qualifying research work with the manuscript copyright. Thesis for a master’s degree in specialty 035 “Philology”. Igor Sikorsky KPI, Kyiv, 2023. In the qualification work, the linguistic status of the phenomenon of interference is considered, theoretical and methodological substantiation of the principles of classification of varieties of language interference is carried out. The historical and sociocultural prerequisites of the interaction of the Irish and English language systems are analyzed. The peculiarities of Irish language interference in fiction are considered on the basis of the works of the famous Irish writer James Joyce (a collection of short stories Dubliners and the novels Portrait of an Artist as a Young Man and Ulysses). The analysis has revealed that Irish language interference at the lexical level is most often realized in the form of borrowings, in particular to denote different types of realities. It is found out that the vast majority of used realities are represented by onomastic realities. Other borrowings are represented by archaic forms and other thematic groups of words, including lexical units in the form of emotional interjections and words of politeness. Typical examples of calquing of Irish language constructions and changes in the meaning of lexical items are given. The analysis of Ukrainian translations of James Joyce’s works has revealed that transcoding, represented by transcription and mixed transcoding, as well as tracing and translation commentary are the most used in the reproduction of linguistic means of the manifestation of Irish language interference. Among other, less frequently used transformations, is adaptive transcoding and transliteration, omission, choice of suitable equivalence, approximation and contextual substitution, represented by explication, specification and generalization of the meaning of the word. The quantitative analysis of the frequency of used transformations in James Joyce’s work is supported by the results of the quantitative analysis of each of the works. The originality of the research lies in the analysis of English-language fiction through the prism of the peculiarities of Irish language interference. The results of establishing the main regularities of Irish language interference in English-language fiction, the frequency of their use and methods of translation into Ukrainian are presented. The practical significance of the obtained results is determined by the possibility of applying the obtained results in further studies of the phenomenon of language interference and improving its classification, educational and practical courses on the theory and practice of translation and their use in further linguistic or translation studies. The main methodological and theoretical results of the research were presented at: IV All-Ukrainian Student Scientific Conference “Experimental and Theoretical Research in the Context of Modern Science”, September 29, 2023, Chernihiv, Ukraine; International scientific and practical conference “Linguocognitive and sociocultural aspects of communication”, October 26, 2023, Ostrog, Ukraine. Publications. The main statements and results of the dissertation research are presented in a scientific article submitted for publication in the scientific professional edition of Ukraine.
dc.format.extent199 с.
dc.identifier.citationКорчук, Т. О. Способи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах : магістерська дис. : 035 Філологія / Корчук Тетяна Олександрівна. - Київ, 2023. - 199 с.
dc.identifier.urihttps://ela.kpi.ua/handle/123456789/65936
dc.language.isouk
dc.publisherКПІ ім. Ігоря Сікорського
dc.publisher.placeКиїв
dc.subject.udc811.111'373:81'42-053.2
dc.titleСпособи відтворення ірландської мовної інтерференції в англомовних художніх текстах та їх українськомовних перекладах
dc.typeMaster Thesis

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Korchuk_magistr.pdf
Розмір:
1.79 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
8.98 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: