Жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості патентної документації: перекладознавчий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Коломієць В.О. «Жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості патентної документації: перекладознавчий аспект». – Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, що містить 65 позицій та 5 додатків. Загальна кількість – 185 сторінок. Актуальність цього дослідження зумовлена недостатнім ступенем розробленості методології перекладу патентної документації у вітчизняному науковому середовищі, необхідністю систематизації наявних наукових положень та їх конкретизації. Окрім цього, методологічне обґрунтування перекладу патентного дискурсу створить умови для здійснення швидкого та якісного перекладу, що, відповідно, прискорить набуття патентами юридичної сили, мінімізує суперечки, що виникають у зв’язку з мовним аломорфізмом, а отже, сприятиме вдосконаленню механізмів захисту інтелектуальної власності в українській правовій системі. Об’єкт дослідження – патент як мультимодальний, поліжанровий текст, а також функціональна двоїстість формули винаходу. Предмет дослідження – жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості тексту патентної документації та пов’язані з ними перекладацькі проблеми й шляхи їх вирішення. Мета дослідження полягає у виявлені труднощів відтворення жанрово- стилістичних та структурно семантичних особливостей англомовного патентного дискурсу українською мовою, фіксації та систематизації можливих перекладацьких рішень у процесі перекладу патентної документації. Досягнення мети дослідження передбачає виконання наступних завдань: 1. схарактеризувати поняття «патентна документація» через призму лінгвістичних досліджень; 2. здійснити ретроспективний огляд досліджень жанрово-стилістичної специфіки тексту патенту; 3. проаналізувати структурно-семантичні особливості патентного дискурсу з позицій комунікативно-прагматичного підходу; 4. визначити типові перекладацькі труднощі в процесі відтворення англомовного патентного дискурсу українською мовою шляхом зіставлення патентної документації мови оригіналу та перекладу; 5. з’ясувати основні перекладацькі стратегії відтворення патентного дискурсу та їх результативність з точки зору теорії еквівалентності. У роботі вперше розглянуто патент як мультимодальний, поліжанровий текст, а також досліджено функціональну двоїстість формули винаходу, що й складає наукову новизну цього дослідження. Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в можливості використання його результатів у загальних та спеціальних курсах з теорії та практики перекладу, а також прагмалінгвістики. Матеріалом дослідження слугували 120 текстів-патентів Американської та Вітчизняної патентної бази, а також переклади обраних текстів українською мовою. Методом суцільної вибірки в досліджуваних текстах було визначено та проаналізовано 801 випадки використання перекладацьких трансформацій, що й слугують матеріалом дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі основні методи дослідження: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез; спеціальні лінгвістичні методи: порівняльний аналіз текстів оригіналу й перекладу, метод лінгвопрагматичного аналізу, метод кількісних підрахунків. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на XV Міжнародній науково-практичній онлайн конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов», 4 квітня 2023 року у м. Києві. Тези: Розвиток критичного мислення у процесі аналізу текстів патентної документації. Публікації. Основні результати проведеного дослідження опубліковано в в двох наукових статтях у міжнародному фаховому науковому журналі категорії Б «Advanced Linguistics»: 1) Коломієць С.С., Коломієць В.О. Жанрова специфіка патентної документації. Міжнародне видання «Advanced Lingustics». Серія: Освіта. Філологічні та педагогічні науки. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. No 11. С.58–65. 2) Коломієць С.С., Коломієць В.О. Методи аналізу патентної документації. Міжнародне видання «Advanced Lingustics». Серія: Освіта. Філологічні та педагогічні науки. Київ: НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. No 12. С. 63–70.

Опис

Ключові слова

патент, патентна документація, опис винаходу, формула винаходу, лексико-семантична група

Бібліографічний опис

Коломієць, В. О. Жанрово-стилістичні та структурно-семантичні особливості патентної документації: перекладознавчий аспект : магістерська дис. : 035 Філологія / Коломієць Валерія Олегівна. – Київ, 2023. – 185 с.

DOI