Бінарні концепти SECURITY/INSECURITY в сучасному англомовному медійному дискурсі: лінгвокогнітивний та перекладацький аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної наукової літератури, який налічує 70 джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу, який налічує 66 джерел та 5 додатків. Загальний обсяг роботи 164 сторінок. Однією з актуальних проблем сучасного мовознавства залишається дослідження бінарних концептів у сучасному масмедійному дискурсі. Актуальність теми полягає в тому, що вивчення лінгвокогнітивного аспекту бінарних концептів зокрема security/insecurity є важливим і перспективним у парадигмі сучасного світу, а саме масмедійному дискурсі. Концептуальні дослідження спрямовані на нове тлумачення слів, особливо таких багатозначних та семантично різнотлумаченних як security та insecurity. В контексті сьогодення наведені концепти виступають одними з ключових елементів сучасної преси і вивчення їх є надважливим для лінгвістів. Oб'єктoм дoслiдження вистyпають бінарні концепти Security/Insecurity, які можуть вживатися як окремі концепти так і формувати корелятивні пари. Предметом дослідження є способи мовної репрезентації та функціонування бінарних концептів Security/Insecurity у медійному дискурсі, а також проблеми перекладу цих концептів українською мовою. Метою цього дослідження є визначення особливостей функціонування бінарних концептів Security/Insecurity в сучасному медійному дискурсі, а також розкриття їх інформативних та ціннісних домінант та проблем перекладу. Для досягнення цієї мети будуть поставлені наступні завдання: 1. Проаналізувати теоретичні підходи до вивчення концептів у когнітивній лінгвістиці. 2. Вивчення лінгвальних особливостей утворення бінарних концептів Security/Insecurity в медійному дискурсі. 3. З’ясувати прагматичні, стилістичні та функціональні особливості їх мовної репрезентації 4. Здійснити перекладацький аналіз мовних засобів бінарних концептів Security/Insecurity українською мовою. Новизна роботи полягає у тому що результати цього дослідження допоможуть краще зрозуміти механізми впливу медійних повідомлень на формування фрейму БЕЗПЕКА та онтології НЕБЕЗПЕКА в лінгвокогнітивній свідомості реципієнтів, а також сприятимуть розвитку перекладознавства в контексті медійного дискурсу. Практичне значення: Дослідження допомагає краще розуміти, які концепти стоять за різними політичними або соціокультурними ангажуваннями в медійному дискурсі. Це може бути корисним для політичних аналітиків, соціологів, а також для громадських організацій і активістів. Дослідження може бути корисним для розробки політики безпеки на різних рівнях, включаючи національний та міжнародний. Розуміння сприйняття "Security" і "Insecurity" допомагає управляти кризами і реагувати на них. Матеріалом дослідження є 165 джерел дібраних методом суцільної вибірки, зокрема медіа матеріали взято з текстів "The New York Times," "The Guardian," "Reuters," "The Economist," "Gulf Times," "Washington Examiner", “Forbes”, “The New Yorker”, “Rolling Stone”, “Washington Post”, “NBC News”, “CNN”, “The Wall Street Journal”, “The Times”, “Fortune”, “Outside Online”, “The Daily Breast”, “Techcrunch” “Jewish News Syndicate”, “CBC News”. Методи дослідження: метод суцільної вибірки був застосований для підбору матеріалів дослідження на основі медіатекстів та уривків із масмедіа. Контент- аналіз медійних текстів – за допомогою цього методу було досліджено виступи на конференціях з питань безпеки. Когнітивній аналіз використовувався для дослідження речень та уривків із нижчезгаданих масмедіа задля кращого розуміння сприйняття людським мозком поданої інформації, для аналізу уваги як когнітивного ресурсу, що дозволяє фокусуватися на певних аспектах інформації або подій. Також було застосовано перекладацький аналіз для того щоб коректно передати та проаналізувати мовні конструкції та лінгвістичні трансформації з англійської мови на українську. Корпусний метод – було використано для вибудовування концептуальних схем фреймів в медійних текстах, визначенні лексичних та семантичних особливостей поданих концептів. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на на Львівському Науковому Форумі ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти» 19-20 жовтня 2023 року у м. Львів. Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в 2 публікаціях, з яких: 1 стаття «Мовні номінації концептів SECURITY/INSECURITY в сучасних медіа» в журналі “Advanced Linguistics” номер 12/23 та 1 тези у фаховому збірнику наукових матеріалів міжнародної науково практичної конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».

Опис

Ключові слова

лінгвокогнітологія, бінарний концепт, безпека, небезпека, семантичне поле, медіа дискурс, фрейм, метафора, перекладацькі трансформації, linguistic cognitive science, binary concept, security, danger, semantic field, media discourse, frame, metaphor, translation transformations

Бібліографічний опис

Шкурко, К. А. Бінарні концепти SECURITY/INSECURITY в сучасному англомовному медійному дискурсі: лінгвокогнітивний та перекладацький аспекти : магістерська дис. : 035 Філологія / Шкурко Катерина Андріївна. – Київ, 2023. – 166 с.

DOI