Гендерні особливості зображення образу політика в англомовному політичному дискурсі та їх відтворення в українському перекладі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Бродська Д.С. Магістерська дисертація на тему «Гендерні особливості зображення образу політика в англомовному політичному дискурсі та їх відтворення в українському перекладі». Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто гендерний аспект реалізації мовної особистості в сучасному політичному дискурсі, визначено характерні риси політичного дискурсу як об’єкту лінгвістичного дослідження, обґрунтовано особливості перекладу в текстах політичних промов, розглянуто лексичні особливості англомовних текстів політичних промов, проаналізовано застосування перекладацьких трансформацій при перекладі в контексті політичних промов. Робота виконана в рамках діяльнісного підходу до мови. У роботі описано теоретичні основи політичної комунікації та визначено місце суспільно-політичної промови в сучасному інформаційному просторі. З'ясовано гендерні складові феномену політичного лідерства та досліджено тактики та лінгвальні засоби, що його реалізують, у політичних промовах чоловіків та жінок. Проаналізовано гендерні маркери в тематиці, лексичній наповнюваності та стилістиці політичних промов. Наукова новизна роботи зумовлена дослідженням промов англомовного політичного дискурсу з використанням гендерних маркерів, а саме вперше досліджено та проаналізовано дебати Дональда Трампа та Хілларі Клінтон, досліджено промови сучасних політиків на предмет гендерних маркерів. Практичне значення здобутих результатів полягає у систематизації та збагаченні знань про використання гендерних маркерів в англомовному дискурсі. Дана робота може бути використана студентами та викладачами під час вивчення таких дисциплін як “Практичний курс перекладу англійської мови”, “Стилістика”, “Порівняльна граматика”, “Переклад у сфері дипломатичних відносин”. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: Міжнародній науково-практичній конференції “Сучасний стан та пріоритети модернізації науки освіти та технологій” (10 січня 2024 р) та у науковій статті у фаховому журналі “Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського” (28 лютого 2024 р.). Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження висвітлено в 1 публікації, з яких: тези – у збірниках матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції та у статті.

Опис

Ключові слова

гендерний аспект, політичний дискурс, перекладацька трансформація, промова, гендерний маркер, gender aspect, political discourse, translation transformation, speech, gender marker

Бібліографічний опис

Бродська, Д. С. Гендерні особливості зображення образу політика в англомовному політичному дискурсі та їх відтворення в українському перекладіх : магістерська дис. : 035 Філологія / Бродська Дарина Сергіївна. – Київ, 2023. – 124 с.

DOI