Засоби збереження в українськомовному перекладі виявів білінгвізму (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Капітонова Н.М. Тема роботи: «Засоби збереження в українськомовному перекладі виявів білінгвізму (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів)». Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційні роботі розглянуто явище білінгвізму у англійськомовних художніх та публіцистичних текстах. Також досліджено причини та мотивацію використання двомовності у художніх та публіцистичних текстах. Описано стратегії, способи та перекладацькі трансформації при перекладі білінгвізмів, що націлені на збереження цього явища в україномовному перекладі. Збереження проявів двомовності в перекладі текстів різних жанрів є важливим дослідженням, оскільки це дозволяє зберегти не тільки мовні особливості, а й культурні, ідентичні і концептуальні нюанси. Вивчення цієї теми відкриває можливості для вдосконалення практики перекладу та підкреслює важливість розуміння мовного різноманіття в глобальному контексті. Наукова новизна дослідження полягає в всебічному вивченні феномена двомовності в англійських літературних і журналістських текстах. Вперше були досліджені стратегії і методи підтримки двомовності і симптомів б при перекладі на українську мову. Декомунізація між використанням двомовності та причинами, за якими одержувач використовує двомовність, доведена. Практична значимість отриманих результатів полягає в тому, що дисертація збагачує дослідницький досвід сучасних двомовних досліджень. Отримані результати можуть бути використані для вивчення освітніх процесів, теоретичних і практичних занять з теорії та практики перекладу, соціолінгвістики та психолінгвістики. Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні результати та концептуальні положення дослідницької роботи обговорювалися на XV Міжнародній студентській науково-практичній конференції “Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов”. Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження висвітлено в 2 публікаціях, з який 1 стаття на тему «Поняття «білінгвізм» та його особливості в художніх текстах» у науковому виданні «Advanced Linguistic», 2 – у збірці матеріалів XV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов».

Опис

Ключові слова

білінгвізм, двомовність, художній білінгвізм, перекладацька стратегія, англомовні рекламні тексти, перемикання кодів

Бібліографічний опис

Капітонова, Н. М. Засоби збереження в українськомовному перекладі виявів білінгвізму (на матеріалі англомовних текстів різних жанрів) : магістерська дис. : 035 Філологія / Капітонова Наталія Михайлівна. – Київ, 2023. – 127 с.

DOI