Мовні засоби здійснення впливу: перекладознавчий аспект (на матеріалі українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладів)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Науковий керівник

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури та додатків. Загальний обсяг роботи складає 152 сторінок, обсяг основного тексту – 71 сторінок. Сучасні збройні конфлікти викликають необхідність глибокого аналізу та точного перекладу мовних засобів, які використовуються у українських медіатекстах, які описують воєнні події, та їх англомовних версіях. Мова, яка вживається під час війни, є надзвичайно важливою, адже вона несе на собі відображення подій і вимагає спеціалізованих знань у лінгвістиці та глибокого розуміння контексту. Вивчення мовних інструментів, які використовуються для здійснення впливу, особливо на прикладі українських медіатекстів, що стосуються воєнних подій, та їх англомовних перекладів, стає доречним у сучасному інформаційному середовищі, де мовний вплив та маніпуляція інформацією мають вирішальне значення. Під час воєнних конфліктів, медіа відіграють важливу роль у формуванні громадської думки та у керуванні сприйняттям подій, і саме мовні інструменти відіграють ключову роль у цьому процесі. Аналіз лексичних та граматичних особливостей мови воєнних медіатекстів та їх перекладів на англійську мову є актуальним завданням, оскільки він допомагає виявити відмінності між оригіналом та перекладом, розкрити хиткі мовні інструменти впливу та розуміти, як вони впливають на сприйняття інформації аудиторією. Такий аналіз дозволяє розкрити закономірності та особливості перекладу ключових мовних конструкцій, що використовуються в умовах конфлікту та воєнного напруження. Актуальність дисертації полягає в дослідженні мовних засобів впливу в контексті українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладів, а також навпаки. Це дозволить розкрити важливі аспекти культурної та політичної взаємодії, а також вивчити, як мова впливає на сприйняття та інтерпретацію інформації в умовах конфлікту, що є актуальним в сучасному світі. Об’єктом дослідження є способи та механізми впливу, які використовуються в мовних засобах українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладах та навпаки. Предметом дослідження є мовні засоби здійснення впливу в українських медіатекстах воєнного часу та їх англомовних перекладах, також в англомовних медіатекстах та їх україномовних перекладах. Метою дослідження є аналіз та порівняння мовних засобів здійснення впливу в українських медіатекстах воєнного часу та їх англомовних перекладах з метою вивчення специфіки перекладознавчого аспекту цього процесу та розкриття важливих культурних та комунікативних аспектів. Реалізація поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 1. Аналіз мовних засобів впливу в українських медіатекстах воєнного часу з визначенням їхньої специфіки та функціонального призначення, а також в англомовних медіатекстах. 2. Порівняння цих мовних засобів з аналогічними елементами в англомовних перекладах, ідентифікація спільних рішень та відмінностей. 3. Вивчення впливу цих мовних засобів на сприйняття та інтерпретацію інформації читачами та аудиторією англомовних перекладів. 4. Аналіз впливу культурних контекстів на вибір та трансформацію мовних засобів у перекладі. 5. Формулювання висновків щодо ролі мови та мовних засобів у створенні інформаційного впливу в умовах воєнного конфлікту. Матеріалом дослідження слугували слугували 30 дібраних україномовних медіатекстів служби новин Hromadske.ua, які були розподілені у вибірку з 180 реченнями з їх перекладами та аналізом, а також 24 дібраних англомовних медіатекстів служби новин BBC.uk (англомовний варіант) та ВВС.com (україномовний варіант), які були розподілені у вибірку з 118 реченнями з їх перекладами та аналізом. В обох випадках було проаналізовано особливості збереження репрезентантів мовного впливу під час перекладу та виокремлено тип репрезентанта. Наукова новизна даної роботи полягає в ретельному та комплексному дослідженні способів та механізмів впливу, що використовуються в мовних засобах українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладах. У роботі не лише аналізуються мовні аспекти впливу українських медіатекстів в умовах воєнного конфлікту, але й порівнює ці аспекти у контексті їх перекладу на англійську мову та навпаки. Практична цінність роботи визначається тим, що вона надає конкретний аналіз особливостей мовного впливу, їх аналіз та частотність використання. У сфері медіа та журналістики результати дослідження сприятимуть покращенню способів впливу на аудиторію в умовах конфлікту, підвищенню ефективності комунікаційних стратегій та створенню більш об'єктивних медіатекстів. Перекладачі та лінгвісти знайдуть корисні практичні вказівки для адаптації текстів між різними мовами та культурами. Методологія роботи ґрунтувалася на загальнонаукових методах, таких як: індукції, дедукції, аналізу і синтезу, а також на методі системного аналізу. Дослідження отриманих результатів здійснювалися із застосуванням методів лінгвістичного аналізу, зокрема функціонального та структурно-компонентного. Для отримання даних щодо мовних репрезентантів впливу при перекладі з однієї мови на іншу використовувався метод суцільної вибірки. Також було використано метод кількісних підрахунків для визначення частотних показників застосування видів мовних репрезентантів впливу. Апробація результатів дослідження та публікації. За матеріалами роботи опубліковано тези доповіді: «Медіатексти воєнного часу: функціональні та лексико-семантичні особливості» (19-20 жовтня 2023) на IX міжнароднії науково-практичній конференції «Концептуальні шляхи розвитку науки та освіти».

Опис

Ключові слова

мовний вплив, репрезентанти, військовий медіатекстб

Бібліографічний опис

Подрез, Ю. В. Мовні засоби здійснення впливу: перекладознавчий аспект (на матеріалі українських медіатекстів воєнного часу та їх англомовних перекладів) : магістерська дис. : 035 Філологія / Подрез Юлія Володимирівна. – Київ, 2023. – 155 с.

DOI