Лінгвістичні особливості перекладу англо-українськомовних рамкових угод

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновківдо кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури, який налічує 68 джерел, та додатків. Загальний обсяг роботи становить 118 сторінок. Дисертацію присвячено дослідженню лінгвістичних особливостей перекладу англо-українськомовних рамкових угод. Відомо, що юридичні тексти дуже різноманітні за обсягом, тематикою, структурою та оформленням. До одного з таких відноситься рамкова угода з її особливою структурою та вузьконаправленою лексикою. Актуальність дослідження. Рамкова угода займає ледь не найвище за значенням місце у сфері правових домовленостей. Водночас, не дивлячись на їх популярність у юридичній площині їх дослідження не отримали на сьогодні такого ступеня опрацювання й узагальнення з лінгвістичної точки зору, тому дослідження вважається актуальним. Об’єктом дослідження є англо-українськомовні рамкові угоди. Предметом дослідження є лінгвістичні особливості англо-українськомовних рамкових угод. Мета: оцінка адекватності перекладу україномовних версій рамкових угод задля їхнього покращення. Досягнення поставленої мети передбачає рішення таких завдань: 1. Визначити поняття рамкової угоди в системі міжнародного договірного права. 2. Встановити особливості лінгвістичної структури рамкової угоди. 3. Виявити лексичні трансформації шляхом проведення лінгвоперекладознавчого аналізу. 4. Виявлення неточностей у перекладах і оцінити їхній вплив на зміст. Наукова новизна роботи полягає у стратегії покращення україномовного перекладу для уникнення правових непорозумінь в юридичних документах. Матеріалом дослідження слугували 17 англо-українськомовних рамкових угод, дібраних з відкритих джерел Інтернет-простору. Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у роботі застосовано такі основні методи і прийоми дослідження: загальнонаукові - індукція, дедукція, аналіз і синтез; лінгвістичні методи: метод аналізу словникових дефініцій, метод перекладознавчого аналізу; прийом кількісних підрахунків. Апробація результатів дослідження. Матеріали та основні положення магістерської роботи було представлено в тезах доповідей у науковій конференції.

Опис

Ключові слова

рамкова угода, перекладацькі трансформації, лінгвістичний аналіз, framework agreement, translation transformations, linguistic analysis

Бібліографічний опис

Медведкін, М. Д. Лінгвістичні особливості перекладу англо-українськомовних рамкових угод : магістерська дис. : 035 Філологія / Медведкін Максим Денисович. – Київ, 2023. – 118 с.

DOI