Міфоніми в текстах англомовного фентезі: перекладознавчий аспект (на матеріалі україномовних перекладів творів Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit»)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Магістерська дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків та списку використаної літератури, який налічує 61 джерело, і 1 додаток. Загальний обсяг роботи 115 сторінок. У фокусі дослідження – особливості україномовного перекладацького відтворення власних назв творів жанру фентезі на прикладі роману «Гобіт» Дж. Р. Р. Толкіна. Дослідження онімів викликає зацікавленість через низку чинників, серед яких провідними вважають постійні зміни в лексичному складі мови. Під час роботи над власними назвами художніх творів перекладачі мають застосовувати нестандартні підходи і до тлумачення, і до відтворення оніма, адже підходи, які можна використовувати під час перекладу інших власних назв у разі роботи з художнім твором не спрацьовують. Не існує єдиного підходу до перекладу власних назв. Перекладач має робити вибір у кожному конкретному випадку, враховуючи низку чинників: від структури утворення міфоніма до характеристик цільової аудиторії. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю пошуків стратегій передачі міфонів іноземною мовою, що дозволило б максимально наблизити їх переклад до оригіналу і таким чином забезпечити більш глибоке розуміння читачами перекладного тексту задуму автора та тексту в цілому. Об’єктом дослідження є функціонування міфонімної лексики в текстах англомовного фентезі. Предметом дослідження слугують способи та шляхи відтворення міфонімів англомовного фентезі в українських перекладах. Мета дослідження – встановлення способів відтворення міфонімної лексики в українських перекладах шляхом обґрунтування особливостей її функціонування в текстах англомовного фентезі. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 1) визначити поняття міфоніму та обґрунтувати його статус і місце у творах англомовних фентезі; 2) класифікувати різновиди міфонімної лексики, притаманної англомовним творам фентезі; 3) узагальнити стилістичні особливості романів жанру фентезі; 4) охарактеризувати структурно-семантичні та функційні особливості міфонімів, уживаних у романі Дж. Толкіна «Гобіт»; 5) установити способи перекладу міфонімної лексики, уживаних у романі Дж. Толкіна «Гобіт», на українську мову. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в ньому вперше досліджено міфонімну лексику, вживану в романі Толкіна «Гобіт», з позицій її структурно-семантичних і функційних особливостей та перекладацьких стратегій, які були застосовані в українському перекладі для адаптації онімів на позначення міфологічних понять. Практичне значення здобутих результатів полягає в тому, що отримані результати можуть бути використані у курсі практичного перекладу для тренінгів перекладу міфонімів на цільову мову з найменшою втратою закладеної автором семантики. Матеріал дослідження: роман Дж. Р. Р. Толкіна «Гобіт» та його 2 переклади українською («Hobbit»). Загальний обсяг ілюстративного матеріалу складає 492 оніми. Методи дослідження включають аналіз та узагальнення наукової літератури, описовий, контекстуальний, порівняльно-перекладацький методи, метод лінгвістичного аналізу та математичного підрахунку. Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження обговорювалися на Всеукраїнській студентській науковій конференції «Філологія: виклики в епоху змін», яка відбулася на базі факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (8.11. 2023 р.). Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження опубліковані у збірці тез доповідей Всеукраїнської студентської наукової конференції «Філологія: виклики в епоху змін» («Систематизація підходів до класифікації міфонімів»).

Опис

Ключові слова

власна назва, міфонім, калькування, перекладацький відповідник, перекладацьке відтворення, транскодування, proper name, mythonym, translation equivalent, calque, translation, transcoding

Бібліографічний опис

Хабаз, Г. В. Міфоніми в текстах англомовного фентезі: перекладознавчий аспект (на матеріалі україномовних перекладів творів Дж. Р. Р. Толкіна «The Hobbit») : магістерська дис. : 035 Філологія / Хабаз Ганна Вікторівна. – Київ, 2023. – 116 с.

DOI