Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Волковенко А.Д. Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто поняття та основні риси публіцистичного стилю, визначено важливість преси в сучасному суспільстві, висвітлено особливості заголовку та його функції, виокремлено прагматичне спрямування заголовків. Дослідивши класифікацію заголовків у сучасній англомовній пресі виявлено лексичні та граматичні особливості заголовків англомовної преси, проаналізовано прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси та з’ясовано лексико-граматичні трансформації при перекладі англомовних заголовків українською мовою. Новизна дослідження полягає у тому, що розширюються теоретичні дані щодо особливостей перекладу англомовних заголовних, а також удосконалено відомості щодо лексико-граматичних і прагматичних особливостей перекладу заголовків англомовної преси. Практичне значення наукової праці полягає у можливості використання її матеріалів та результатів у вивченні курсів з перекладу іноземних мов. Результати цього дослідження можуть бути корисними при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт. Отримані результати поглиблюють уявлення про особливості перекладу англомовних газетних заголовків, зокрема в теоретичних та практичних курсах теорії та практики перекладу, зіставному мовознавстві. Теоретико-методичною основою дослідження є значна кількість опрацьованої літератури, зокрема роботи відомих лінгвістів та перекладачів з питань теорії перекладу, а також специфіки перекладу публіцистичних текстів. У процесі дослідження використовувались наступні методи: загальнонаукові – індукція, дедукція, аналіз і синтез – для уточнення теоретичних засад і формування висновків дослідження; спеціальні лінгвістичні методи: метод суцільної вибірки – для відбору досліджуваного матеріалу – газетних заголовків; метод аналізу словникових дефініцій – для визначення первинного значення мовних одиниць у заголовку; метод функційного аналізу – для виявлення особливостей функціонування газетних заголовків та їх впливу на читачів; метод перекладацького аналізу – задля аналізу текстів оригіналів та їх перекладів і докладне вивчення лінгвістичних питань, пов’язаних з відтворенням англомовних газетних заголовків; метод кількісного аналізу – для визначення частотності застосування перекладацьких трансформацій під час перекладу заголовків. Результати дослідження є важливими, і їх практична цінність полягає в тому, що вони можуть служити базою для підготовки спеціалістів у галузі перекладу публіцистичного дискурсу, а також вдосконалення існуючих методик та підходів до перекладу публіцистичних текстів, зокрема газетних заголовків. Дослідження, яке було проведено, може виявитися корисним у педагогічній практиці, а саме під час навчання студентів-філологів. Досліджуваний матеріал може використовуватися в курсах підвищення кваліфікації для перекладачів, а також містить рекомендації для фахівців, які працюють у перекладі публіцистичного дискурсу. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати та концептуальні положення дослідження обговорювались на міжнародній науково-практичній онлайн конференції «Вектори розвитку науки, освіти, технологій і суспільства в умовах глобалізації» 19 жовтня 2023 р., м. Полтава, Україна. Публікації. Основні положення і результати дослідження висвітлено в публікації збірника матеріалів міжнародної науково-практичної конференції.

Опис

Ключові слова

переклад, публіцистичний дискурс, газетні заголовки, лексичні трансформації, граматичні трансформації, лексико-граматичні трансформації, класифікація заголовків, прагматична спрямованість заголовків, англійська мова, українська мова, translation, media discourse, newspaper headlines, lexical transformations, grammatical transformations, lexical-grammatical transformations, classification of headlines, pragmatic orientation of headlines, the English language, the Ukrainian language

Бібліографічний опис

Волковенко, А. Д. Лексико-граматичні та прагматичні особливості перекладу заголовків англомовної преси : магістерська дис. : 035 Філологія / Волковенко Анна Дмитрівна. – Київ, 2023. – 147 с.

DOI