Лінгвокогнітивні та жанрово-стилістичні особливості фахової мови «Медична техніка». Перекладознавчий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотація

Вороніна К. П. Тема роботи. Кваліфікаційна робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 035 «Філологія»». КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київ, 2023. У кваліфікаційній роботі розглянуто підходи до визначення поняття фахова мова, здійснено теоретико-методологічне обґрунтування різниці між фаховою мовою та загальновживаною, з’ясовано зв'язок між мовою біоінженерії та медичної техніки як її складовою частиною, проаналізовані лінгвокогнітивні та жанрово-стилістичні особливості жанру наукової статті та жанру інструкції та розглянуто особливості перекладу текстів різних жанрів фахової мови медичної техніки, досліджена концептосфера фахової мови медичної техніки. Наукова новизна роботи полягає в подальшому вивченні класифікації фахових мов, розгляду фахової мови медичної техніки як складової галузі біоінженерії, дослідженню концептосфери фахової мови медичної техніки та категорізації її термінології. Практичне значення дослідження полягає у тому, що отримані результати поглиблюють уявлення про міждисциплінарний аспект функціонування медичної лексики, особливості їх перекладу українською мовою та можуть бути використані в освітньому процесі, зокрема для підготовки фахівців у науково-технічному перекладі. Апробація результатів дослідження. Основні методологічні, теоретичні результати і концептуальні положення дослідження обговорювалися на: XV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчані іноземних мов» Вороніна К.П. «Особливості фахової мови медичної техніки» Київ, Україна, 2023, с.13

Опис

Ключові слова

фахова мова, термінологія, перекладознавчий аспект, концептосфера, медична техніка, біоінженерія, specialized language, terminology, translation aspect, conceptual sphere, medical equipment, bioengineering

Бібліографічний опис

Вороніна, К. П. Лінгвокогнітивні та жанрово-стилістичні особливості фахової мови «Медична техніка». Перекладознавчий аспект : магістерська дис. : 035 Філологія / Вороніна Катерина Павлівна. – Київ, 2023. – 174 с.

DOI