Навчально-методичні матеріали (ВТМПМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерне моделювання методом скінченних елементів: Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Степанов, Олег; Богомол, Юрій; Мініцький, Анатолій
  Викладено основи застосування підходу комп’ютерного моделювання методом скінченних елементів та його реалізації в середовищі ANSYS Workbench для розв’язання типових задач. Приділено увагу порядку створення розрахункових моделей та алгоритмам постпроцесорного оброблення. Призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальністю 132 “Матеріалознавство”, буде також корисним усім бажаючим оволодіти основами скінченноелементних розрахунків з використанням системи ANSYS.
 • ДокументВідкритий доступ
  Кристалохімія тугоплавких сполук : лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бірюкович, Ліна Олегівна; Соловйова, Тетяна Олександрівна
  Наведено лабораторні роботи з дисципліни “Кристалохімія тугоплавких сполук”, метою яких є навчити студентів застосовувати теоретичні знання основ кристалографії та кристалохімії для дослідження і аналітичного опису кристалічних структур тугоплавких сполук. Кожна із десяти лабораторних робіт супроводжується теоретичними відомостями з основ кристалохімії або кристалохімії тугоплавких сполук, порядком виконання роботи та докладними прикладами виконання завдання. У кінці кожної роботи наведені питання для самоконтролю студентів щодо засвоєння теоретичних знань. Для здобувачів ступеня бакалавра за освітньою програмою “Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів” спеціальності 132 ”Матеріалознавство”, а також здобівачів матеріалознавчих, металургійних та машинобудівних спеціальностей вищих технічних навчальних закладів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Основи організації експерименту. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бірюкович, Ліна Олегівна
  Викладено інформацію, яка допоможе здобувачам першого (бакалаврського) рівня вищої освіти якісно підготувати, оформити і успішно захистити кваліфікаційну роботу на здобуття ступеня бакалавра. Значну увагу приділено інформаційній підготовці кваліфікаційної роботи: здійсненню пошуку джерел інформації та методиці роботи з ними; методиці написання літературного огляду; посиланню на джерела інформації задля запобіганню плагіату; складанню бібліографічних описів у відповідності до ДСТУ 7.1:2006, бібліографічних посилань відповідно до ДСТУ 8302:2015 та формуванню переліку джерел посилань. Розглянуто особливості структури та наповнення основних розділів та структурних елементів дипломного проєкту та дипломної роботи на здобуття ступеня бакалавра, вимоги до оформлення тексту кваліфікаційної роботи відповідно до ДСТУ 3008:2015 та стандартів Єдиної системи конструкторської документації. Надано рекомендації щодо презентації кваліфікаційної роботи, яка включає у тому числі і підготовлення слайдів мультимедійної презентації. Призначений для здобувачів ступеня бакалавра, що навчаються за освітньою програмою “Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів” спеціальності 132 Матеріалознавство, але може бути корисним для бакалаврів інших спеціальностей і для здобувачів ступенів магістра та доктора філософії.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія нанесення покриттів та їх властивості
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Білик, Ігор Іванович; Руденький, Сергій Олексійович
  У навчальному посібнику розглядаються технології напилювання газотермічних і вакуумно-конденсаційних покриттів, технологічні операції, їх особливості для різних способів напилювання. Приведені характеристики обладнання, його особливості, основні параметри напилювання. Показані оптимальні режими операцій технології напилювання. Наводяться довідкові дані про установки для напилювання різних матеріалів, які найбільш широко використовуються для нанесення покриттів. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Матеріалознавство».
 • ДокументВідкритий доступ
  Квантові, термодинамічні та структурні властивості “Kink” солітонів, у протяжних феромагнітних наносистемах
  (2023) Шевченко, Андрій Борисович; Барабаш, Максим Юрійович; Мініцький, Анатолій Вячеславович; Ховавко, Олександр Іванович
  Наукове видання присвячене вивченню квантових, термодинамічних та структурних властивостей магнітних солітонів типу “kink” у протяжних феромагнітних наносистемах, Робота складається із чотирьох розділів. В перших двох розділах розглядаються квантові і термодинамічні явища в одновісних феромагнітних плівках із сильною магнітною анізотропією та циліндричних нанодротах різного хімічного складу (ферит – гранат, залізо, нікель), обумовлені “kink” солітонами – вертикальними лініями Блоха (ЛБ) і доменними стінками (ДС) поперечного типу відповідно. Третій – присвячений вивченню впливу теплового руху ДС поперечного типу на магнетокалорічний ефект у залізному та нікелевому нанодротах. В четвертому розділі визначаються умови, за яких розпочинаються структурні переходи між різними видами ДС: поперечною, асиметричною та ДС із точкою Блоха (нуль солітон). Наприкінці кожного розділу приведені узагальнюючи викладений матеріал висновки. Автори сподіваються, що наведені в книзі положення і результати будуть цікаві та корисні, як студентам профільних вишів, так і фахівцям, які спеціалізуються в галузі розробки та впровадження сучасних нано, медичних і біо – технологій.
 • ДокументВідкритий доступ
  Нанорозмірні ефекти у феромагнітних та сегнетоелектричних матеріалах
  (ІМФ НАНУ, 2014) Мініцький, Анатолій Вячеславович
 • ДокументВідкритий доступ
  Проєктування виробництв порошкових, композиційних та наноструктурованих матеріалів та виробів. Курсовий проєкт (міждисциплінарний)
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Степанчук, Анатолій Миколайович; Мініцький, Анатолій Вячеславович; Білик, Ігор Іванович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою. Частина 1. Вимоги до структури, змісту та оформлення. Навчальний посібник
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Бірюкович, Ліна Олегівна; Мазур, Владислав Іустинович
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація за освітньо-професійною програмою. Частина 2. Рекомендації до проєктування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Степанчук, Анатолій Миколайович; Мініцький, Анатолій Вячеславович; Нараєвський, Сергій Вікторович
 • ДокументВідкритий доступ
  Crystal Chemistry of refractory compounds
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Biriukovych, L.; Bogomol, Y.
 • ДокументВідкритий доступ
  Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-06) Троснікова, Ірина Юріївна; Мініцький, Анатолій Вячеславович; Биба, Євген Георгійович; Лобода, Петро Іванович
  Навчальний посібник присвячено одній з основних функцій управління якістю – контролю якості продукції. Окрім методологічних, організаційних і економічних аспектів контролю якості продукції у навчальному посібнику особлива увага приділяється статистичним методам контролю і регулювання технологічних процесів. Навчальний посібник відповідає програмі дисципліни «Стандартизація, метрологія та контроль якості продукції». До навчального посібника увійшли 6 практичних робіт, кожна з яких містить мету роботи, теоретичні відомості, контрольні запитання та практичні завдання. Навчальний посібник призначено для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, що навчаються за освітньо-науковою програмою «Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів» спеціальності 132 Матеріалознавство, може бути корисний для інших освітніх програм спеціальностей галузі знань 13 Механічна інженерія.
 • ДокументВідкритий доступ
  Магістерська дисертація за освітньо-науковою програмою. Вимоги до виконання
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Степанчук, Анатолій Миколайович; Лобода, Петро Іванович
  Викладені вимоги до змісту основних розділів магістерської дисертації за освітньо-науковою програмою – літературного огляду, експериментальної частини, обговорення результатів. Наводяться приклади оформлення результатів дослідження у вигляді графіків, таблиць та структур матеріалів, змісту анотацій, планів виконання робіт, літературного огляду. Для студентів спеціальності "Матеріалознавство", які навчаються за освітньою програмою “Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів”. Посібник може бути корисним студентам, які навчаються за іншими освітніми програмами та аспірантам.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вибір і комп'ютерний дизайн матеріалів. Комп'ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-05) Степанов, Олег Васильович; Богомол, Юрій Іванович; Гурія, Ірина Миранівна
  Дисципліна «Вибір та комп’ютерний дизайн матеріалів» має на меті формування компетентностей із застосування спеціалізованого програмного забезпечення для вирішення задач оптимального вибору матеріалів, що відповідають заданим критеріям. В якості середовища роботи обрано систему CES Edupack. Структура комп’ютерного практикуму складена таким чином, що використовуючи його, студент має можливість поступово оволодівати інструментами пакету програм та методиками оптимального вибору матеріалів: формування цілей і обмежень, одержання індексу матеріалів, розв’язання протиріч, тощо. До навчального посібника увійшли 5 комп’ютерних практикумів, кожен з яких містить теоретичні відомості, контрольні запитання та практичні завдання.