Навчально-методичні матеріали (ТНР,ВтаЗХТ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 99
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія адсорбції і каталізу. Курс лекцій та комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-01) Концевой, Андрій Леонідович; Концевой, Сергій Андрійович
  Адсорбція реагентів і продуктів є обов’язковою стадією гетерогенне- каталітичних процесів. Теорія і практика гетерогенного каталізу передбачає вивчення методів визначення лімітуючих стадій каталітичного процесу і вибору відповідних рівнянь кінетики – саме це дозволяє правильно застосовувати технологічні важелі для інтенсифікації каталітичних процесів. Посібник сприятиме опануванню термодинаміки (статики), кінетики і динаміки адсорбційних процесів, основних механізмів і відповідних рівнянь хімічної кінетики, основних законів дифузійної макрокінетики. Отриманні знання закріплюються при виконанні завдань комп’ютерного практикуму, що розвине у студентів вміння визначати параметри рівнянь статики, кінетики і динаміки адсорбційних процесів, розраховувати рівновагу складних хімічних реакцій, складати кінетичні рівняння каталітичних процесів і розраховувати кінетичні параметри, робити розрахунки дифузійних стадій каталітичних процесів, виконувати інтегрування складних кінетичних рівнянь – математичних моделей каталітичних реакторів. Реалізація розрахунків передбачена у середовищі Excel і/або пакеті MathCAD.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні вимірювання та прилади: метрологічні характеристики приладів для вимірювання витрат
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Бондаренко, Сергій Григорович; Сангінова, Ольга Вікторівна
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. У навчальному посібнику систематизовані основні методи та засоби вимірювань витрат та кількостей речовин, які застосовуються в системах автоматичного контролю та керування. Описано принцип дії, технічні та метрологічні характеристики вимірювальних перетворювачів та приладів цієї групи приладів. Навчальний посібник з дисципліни «Технологічні вимірювання і прилади», яка належить до циклу професійної та практичної підготовки, має за мету закріплення знань та набуття вмінь з питань вимірювання витрат та кількостей речовин, визначення їх основних метрологічних характеристик, вирішення проблеми вибору витратоміра чи лічильника для надійної і якісної роботи в схемі автоматизації будь-якого технологічного процесу у хімічній галузі промисловості, а також для підготовки до лабораторних занять та виконання розрахункової роботи. Необхідність написання навчального посібника з питань вимірювання витрат та кількостей речовин пов’язана великим різноманіттям таких приладів, постійним оновленням та модифікацією лінійки приладів, розробкою нових методів та технічних засобів, що їх реалізують, та обмеженим часом аудиторних занять.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп'ютерна техніка та організація обчислювальних робіт: організація розрахунків у середовищі MathCAD
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Бойко, Тетяна Владиславівна; Квітка, Олександр Олександрович; Шахновський, Аркадій Маркусович
  Навчальний посібник призначений для надання студентам спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» допомоги у вивченні теми «Програмне забезпечення комп’ютерної системи: робота у середовищі MathCAD» курсу «Комп’ютерна техніка та організація обчислювальних робіт», при самостійному виконанні розрахунково-графічної роботи. У навчальному посібнику наведені основні теоретичні положення та методичні вказівки з прикладами вирішення найпоширеніших обчислювальних завдань у середовищі MathCAD, завдання для виконання розрахунково-графічної роботи, а також вимоги до оформлення звіту і завдання для перевірки засвоєних знань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів. Конспект лекцій з розділу «Технологія каталізаторів». Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Обушенко, Тетяна Іванівна; Феденко, Юрій Миколайович
  У посібнику розглянуто загальні питання класифікації твердих каталізаторів і методів їх приготування на базі сучасних уявлень про синтез дисперсних систем. Детально викладено фізико-хімічні основи найпоширеніших традиційних методів приготування та нових, так званих нетрадиційних методів. Надано опис технологічних схем отримання найбільш поширених для технології неорганічних речовин каталізаторів. До посібника включено лабораторній практикум з дисципліни. Матеріал посібника відповідає робочій програмі кредитного модуля «Хімічна технологія каталізаторів та каталітичних процесів» другого (магістерського) рівня освіти спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».
 • ДокументВідкритий доступ
  Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції в галузі. Конспект лекцій з розділу «Технічний аналіз та контроль виробництва неорганічних речовин». Лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Обушенко, Тетяна Іванівна; Толстопалова, Наталія Михайлівна
  Основною метою кредитного модулю «Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі» являється формування професійної бази знань і умінь бакалавра, студенти повинні оволодіти технікою проведення аналізу і контрольних визначень, оволодіти приладами і апаратурою, які застосовуються у заводських лабораторіях, умінням самостійно і творчо мислити, здатністю використовувати отримані знання в майбутній практичній діяльності на виробництві. Посібник містить вступ, 14 розділів, список літератури. Матеріал посібника відповідає робочій програмі кредитного модуля «Технічний аналіз, стандартизація, сертифікація та управління якістю продукції у галузі» першого (бакалаврського) рівня освіти спеціалізації «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення».
 • ДокументВідкритий доступ
  Виконання магістерської дисертації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Донцова, Тетяна Анатоліївна; Косогін, Олексій Володимирович; Букет, Олександр Іванович; Бик, Михайло Володимирович; Косогіна, Ірина Володимирівна; Кримець, Григорій Володимирович
  Виконання магістерської дисертації є заключним етапом магістерської підготовки освітньо-професійного спрямування і має за мету надати нові знання у розв’язанні проблем у незнайомихсередовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної таетичної відповідальності й навчити вирішувати на практиці наукові проблеми та професійні завданняу галузі 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. Матеріал,викладений в електронному навчальному посібнику, сприяє повноцінному виконанню магістерськоїдисертації і визначає вимоги до змісту, структури, обсягу, оформлення кваліфікаційної роботиздобувачів ВО рівня «Магістр» і порядок її захисту на рівні, що відповідає освітньо-професійнійпрограмі підготовки магістра.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологічні вимірювання і прилади. Вимірювання температури
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019) Бондаренко, Сергій Григорович; Складанний, Денис Миколайович
  У навчальному посібнику наведено основні дані про прилади вимірювання температури, чутливі елементи, схеми їх підключення, та промислові вторинні прилади. Наведено конструкції основних приладів, описано принцип їх дії та особливості застосування.Подана будова лабораторних стендів, що використовується для вимірювання температури та для підключення і налаштування термоелектричних перетворювачів, наведені характеристики встановлених приладів, описано методика проведення лабораторних досліджень та оброблення їх результатів.Видання забезпечує засвоєння студентами теоретичного матеріалу, підготовку до виконання лабораторних робіт та буде корисним для самостійної роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні технології водопідготовки: рекомендації до виконання домашньої контрольної роботи
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мітченко, Тетяна Євгеніївна; Косогіна, Ірина Володимирівна
  У навчальному посібнику наведено завдання до виконання домашньої контрольної роботи (ДКР). В основі виконання завдання є розробка технологічної схеми в технології підготовки води з використанням мембранних методів для пом’якшення та знесолення води для різних потреб. Наведено структуру індивідуального завдання та особливості оформлення літературних джерел. Окремий розділ присвячено опису критеріїв оцінювання домашньої контрольної роботи. У додатку наведено приклад ДКР, що дозволить студентам в повній мірі зрозуміти завдання та якісно виконати роботу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Бондаренко, Сергій Григорович; Косогіна, Ірина Володимирівна; Толстопалова, Наталія Михайлівна
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» для допомоги здобувачам в проходженні освітньої компоненти «Переддипломна практика». Видання розкриває зміст переддипломної практики, її мету та завдання, містить методичні рекомендації щодо проходження практики здобувачами вищої освіти, які навчаються за освітньою програмою «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення». У навчальному посібнику розглядаються питання організації та керівництва практикою бакалаврів, вибір бази практики, етапи проходження практики, підведення підсумків практики, вимоги до звіту і щоденника практики. Видання також містить рекомендації щодо оформлення звітної документації з переддипломної практики, критерії оцінювання якості роботи, зразки оформлення документів проходження практики, посилання на літературу. Досвід, набутий здобувачами вищої освіти в процесі виконання завдань переддипломної практики, буде корисним для їх професійної підготовки.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сучасний інструментальний аналіз неорганічних речовин
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Феденко, Юрій Миколайович; Донцова, Тетяна Анатоліївна; Іваненко, Ірина Миколаївна
  Матеріал цього посібника викладено відповідно до Програми освітньої компоненти «Сучасний інструментальний аналіз неорганічних речовин», охоплює та розкриває більшу частину лекційного матеріалу. Посібник призначений для використання здобувачами ступеня магістра за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія і буде корисний для підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання індивідуальних і самостійних видів робіт, а також підготовки до контрольних робіт та екзамену.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритмізація інженерних розрахунків. Розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Шахновський, Аркадій Маркусович; Бондаренко, Сергій Григорович; Сангінова, Ольга Вікторівна; Квітка, Олександр Олександрович
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітня компонента «Алгоритмізація інженерних розрахунків» закладає основу професійних знань щодо алгоритмізації інженерних обчислювальних робіт із використанням персональних комп’ютерів. Освітня компонента належить до циклу вибіркових і є важливою ланкою підготовки бакалаврів вказаного напряму. Навчальний посібник має за мету закріплення знань та набуття вмінь щодо методів опрацювання експериментальних даних, візуального представлення та інтерпретації результатів розрахунків при виконанні навчальних та практичних фахових завдань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Алгоритмізація інженерних розрахунків. Комп’ютерний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2022) Шахновський, Аркадій Маркусович; Бондаренко, Сергій Григорович; Сангінова, Ольга Вікторівна
  Електронне мережне навчальне видання розроблено відповідно до програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія». Освітня компонента «Алгоритмізація інженерних розрахунків» закладає основу професійних знань щодо організації інженерних обчислювальних робіт із використанням персональних комп’ютерів. Освітня компонента належить до циклу вибіркових дисциплін і є важливою ланкою підготовки бакалаврів вказаного напряму. Навчальний посібник містить основні теоретичні відомості, вказівки до проведення комп’ютерного практикуму та самостійної роботи і мають за мету закріплення знань та набуття вмінь щодо методів опрацювання експериментальних даних, візуального представлення та інтерпретації результатів розрахунків при виконанні при виконанні навчальних та практичних фахових завдань, допомогу у самостійній роботі здобувачів вищої освіті.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи прикладної математики для вирішення інженерних задач хімічної технології. Розрахункова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2023) Сангінова, Ольга Вікторівна; Бондаренко, Сергій Григорович; Шахновський, Аркадій Маркусович
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра денної форми навчання всіх освітніх програм спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» для допомоги у вивченні освітнього компонента «Методи прикладної математики для рішення інженерних задач хімічної технології» та виконанні розрахункової роботи. Представлені матеріали мають за мету закріплення теоретичних знань та набуття вмінь формулювати та перевіряти статистичні гіпотези; використовувати методи теорії кореляції для обробки статистичного матеріалу; виконувати порівняльний аналіз ефективності різних математичних методів, які застосовуються для розв’язання задачі апроксимації; самостійно складати ефективні алгоритми та програми; використовувати сучасні комп'ютерні середовища для розв’язання поставлених задач; самостійно працювати з науково-технічною літературою; оформляти індивідуальні роботи у відповідності до вимог державних стандартів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Комп’ютерні програмні пакети в технологіях неорганічних речовин: комп’ютерне моделювання хіміко-технологічних схем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03-30) Шахновський, Аркадій Маркусович; Квітка, Олександр Олександрович; Кримець, Григорій Володимирович
  Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Комп'ютерні програмні пакети в технологіях неорганічних речовин»: у посібнику викладаються основні засади організації розрахунків, які поєднують прийняті на даний час методи і прийоми розробки та застосування математичних моделей хіміко-технологічних систем. Пропонований навчальний посібник забезпечує частину другу курсу «Комп'ютерні програмні пакети в технологіях неорганічних речовин» та містить основні теоретичні відомості, вказівки до практичних робіт, комп’ютерного лабораторного практикуму, розрахункової роботи з курсу та матеріали для самостійної роботи. Виконання розрахунків орієнтоване на використання спеціалізованого програмного забезпечення (насамперед, на пакети MathCAD, ChemCAD, Hysys, Aspen Plus).
 • ДокументВідкритий доступ
  Наукова робота за темою магістерської дисертації
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-24) Астрелін, Ігор Михайлович; Концевой, Андрій Леонідович; Шахновський, Аркадій Маркусович; Концевой, Сергій Андрійович
  Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають курс «Наукова робота за темою магістерської дисертації» та працюють над магістерською дисертацією; у посібнику викладаються загальні поняття, що стосуються теоретичних засад науки як системи знань, основ методології наукових досліджень, методів інформаційного, методологічного і організаційного забезпечення наукових досліджень, планування експерименту і обробки отриманих даних, підготовки і захисту магістерських дисертацій, оприлюднення результатів науково-дослідної роботи, захисту інтелектуальної власності, обґрунтування і представлення інноваційної складової проведеного наукового дослідження. Пропонований навчальний посібник забезпечує повний курс навчання за освітніми компонентами «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 1. Основи наукових досліджень» та «Наукова робота за темою магістерської дисертації. Частина 2. Наукова робота за темою магістерської дисертації» для магістрантів, що навчаються за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Видання забезпечує вивчення здобувачами вищої освіти теоретичного матеріалу, підготовку до виконання індивідуальних завдань комп’ютерного практикуму та буде корисним для самостійної роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Технологія неорганічних кислот і солей. Технологія і алгоритми розрахунків виробництва сульфатної кислоти
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03-27) Концевой, Андрій Леонідович; Концевой, Сергій Андрійович
  Процес одержання сульфатної (сірчаної) кислоти – достатньо складний комплекс хімічних перетворень, які перебігають у різних фазах і в присутності каталізаторів. Розглянуто фізико-хімічні основи окремих стадій виробництва сульфатної кислоти. Описано технологічні схеми виробництва. Запропоновано алгоритми розрахунків технологічних параметрів окремих стадій, процесів і апаратів у відповідності з технологічною схемою. Передбачається реалізація алгоритмів в середовищах Excel або MathCAD. Для полегшення створення власної програми наводиться приклад контрольного розрахунку. Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Посібник буде корисним студентам при виконанні розрахункової роботи з кредитного модуля і бакалаврського проекту зі спеціальності.
 • ДокументВідкритий доступ
  Курсова робота з загальної хімічної технології виконання, оформлення та захист
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Концевой, Андрій Леонідович; Концевой, Сергій Андрійович
  Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Матеріал, викладений в електронному навчальному виданні, забезпечує повноцінне виконання курсової роботи, при цьому студенти мають виконувати завдання викладача індивідуально за різними вихідними даними. Розрахунок рівноваги, матеріальних і теплових балансів, габаритів окремих апаратів реалізується з використанням персональних комп’ютерів. Виконання розрахунків конкретних технологічних процесів та аналіз технологічної схеми сприятиме розвитку інженерного, аналітичного і творчого мислення у майбутніх бакалаврів, набуття ними системних та професійних компетенцій. Навчальне видання не виключає інших підходів до виконання курсової роботи студентами 3 курсу хіміко-технологічного факультету.
 • ДокументВідкритий доступ
  Інноваційні хімічні технології переробки вторинних матеріалів. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-09-26) Янушевська, Олена Іванівна; Кримець, Григорій Володимирович; Літинська, Марта Ігорівна
  Навчальний посібник містить розділи, що стосуються систематизації, характеризації та переробки різних типів твердих та рідких вторинних матеріалів. Метою вивчення освітньої компоненти «Інноваційні хімічні технології переробки вторинних матеріалів» є опанування здобувачами ступеня магістра теоретичних основ існуючих методів екологізації процесів хімічної технології, що сприяє розумінню студентами походження шкідливих викидів і побічних продуктів процесів у хімічній галузі, способів їх переробки та утилізації.
 • ДокументВідкритий доступ
  Загальна хімічна технологія. Практикум. Частина 1
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-04-27) Янушевська, Олена Іванівна; Літинська, Марта Ігорівна; Кримець, Григорій Володимирович; Лапінський, Андрій Вікторович
  Навчальний посібник містить розділи з практичних занять для студентів спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» факультетів ХТФ та ІХФ. Завданням дисципліни «Загальна хімічна технологія» є вивчення закономірностей хімічних перетворень в умовах промислового виробництва, набуття студентами навичок розрахунків концентрацій, основних хіміко-технологічних параметрів (витратних коефіцієнтів, ступеню перетворення реагентів, виходу продуктів), складання матеріальних та теплових балансів систем тощо. Навчальний посібник рекомендовано для здобувачів ступеня бакалавра за освітніми програмами «Технологія неорганічних речовин, водоочищення та загальна хімічна технологія», «Хімічні технології неорганічних речовин та водоочищення», «Хімічні технології органічних речовин», «Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів», «Хімічні технології косметичних засобів та харчових добавок», «Хімічні технології неорганічних керамічних матеріалів», «Хімічні технології неорганічних і органічних в’яжучих та композиційних матеріалів», «Хімічні технології неорганічних в’яжучих речовин, кераміки, скла та полімерних і композиційних матеріалів», «Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології».
 • ДокументВідкритий доступ
  Новітні технології водопідготовки: лабораторний практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Мітченко, Тетяна Євгеніївна; Косогіна, Ірина Володимирівна
  У навчальному посібнику Новітні технології водопідготовки: лабораторний практикум для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» хіміко-технологічного факультету спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія наведено сучасну термінологію та теоретичні основи новітніх методів, які застосовується у технології водопідготовки. Детально описано методики визначення основних показників якості води, сучасних матеріалів для механічного очищення води та розкрито принципи роботи установок для знесолення води мембранними методами. Наведено схеми установок для здійснення аналізу якості механічних та мембранних матеріалів. Навчальний посібник буде корисний для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія.