Магістерські роботи (СП)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 113
 • ДокументВідкритий доступ
  Моделі нечіткого прогнозування у вимірюваннях
  (2023) Грищенко, Олена Юріївна; Рогоза, Валерій Станіславович
  Робота виконана на 124 сторінках, містить 58 ілюстрацій, 26 таблиць. При підготовці використовувалась література з 53 джерел. Актуальність теми. Тема моделі нечіткого прогнозування у вимірюваннях є дуже актуальною, особливо в контексті сучасних вимірювальних систем і технологій. З огляду на складність і неоднозначність даних, отриманих у результаті вимірювань, існує потреба у розробці математичних моделей, які дозволяють прогнозувати результати вимірювань з урахуванням нечіткості даних. У даній магістречькій дисертації реалізовано модель прогнозування із використанням нечіткої логіки у кліматичних вимірюваннях. Мета та задачі дослідження. Метою даної магістерської дисертації є розробка моделі прогнозування із використанням нечіткої логіки у вимірюваннях та оцінка точності і ефективності створеного програмного забезпечення. Об’єкт досліджень. Математичні алгоритми та методи, які дозволяють прогнозувати результати вимірювань з урахуванням нечіткості даних. Предмет досліджень. Розробка моделі прогнозування із використанням нечіткої логіки застосовуючи набір даних, що містить вимірювання величин із датчиків. Методи досліджень. Для реалізації моделі прогнозування було використано базові основи нечіткої логіки, методи аналізу даних та розповсюджені методи прогнозування. Наукова новизна. Наукова новизна моделі прогнозування із використанням нечіткої логіки у вимірюваннях полягає в тому, що такі моделі дозволяють ефективно прогнозувати результати вимірювань з використанням нечітких величин. Модель з використанням нечіткої логіки дозволяє враховувати похибки в даних, що можуть бути зумовлені неточністю датчиків, шумом. Розроблена модель у даній дисертації забезпечуює більш точні результати прогнозування в порівнянні з традиційними методами прогнозування, які не враховують нечіткість даних. Потенційні застосування та практична цінність результатів дипломної роботи: Прогнозування кліматичних явищ. Діагностика та прогнозування розвитку різних захворювань, особливо тих, що мають невизначені чи нечіткі симптоми . Прогнозування фінансових ринків та ризиків інвестування. Плануванні та оптимізації споживання енергії та управління енергетичними системами. Публікації Моделі нечіткого прогнозування в вимірюваннях / Грищенко О.Ю., Рогоза В.С.// Системні науки та інформатика: збірник доповідей І науково-практичної конференції «Системні науки та інформатика», 22-29 листопада 2022 року, Київ. – К., НН ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – с. 311-314. A comparative analysis of text data classification accuracy and speed using neural networks, Bloom filter and naive Bayes/ Olena Hryshchenko, Vadym Yaremenko// TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES// № 5/2(61), 2021//p. 6-8
 • ДокументВідкритий доступ
  Реконструкція 3D моделі предмета у руці людини на основі даних RGB-D камери та апроксимація її геометрії просторовими примітивами
  (2023) Вовк, Ірина Сергіївна; Харченко, Костянтин Васильович
  Робота виконана на 96 сторінках, містить 39 ілюстрацій, 24 таблиці. При підготовці використовувалась література з 23 джерел. Актуальність теми. З часом потреба у взаємодії людини з комп’ютерними системами зростає, а тим самим зростає і потреба у простих та зручних способах такої взаємодії. У даній магістерській дипломній роботі пропонується алгоритм створення 3D моделі об’єкта під час взаємодії з ним та апроксимації геометрії цього об’єкта просторовими примітивами. Цей алгоритм є актуальним для застосування у багатьох сферах: від робототехніки до систем віртуальної та доповненої реальності. Мета та задачі дослідження. Метою даної магістерської дипломної роботи є розробка алгоритму реконструкції 3D моделі предмета у руці людини на основі даних RGB-D камери та апроксимація її геометрії просторовими примітивами. Об’єкт досліджень. Алгоритми реконструкції 3D моделі об’єкта та апроксимації його геометрії просторовими примітивами. Предмет досліджень - Створення алгоритма реконструкції 3D моделі об’єкта та апроксимації його геометрії просторовими примітивами. З використання RGB-D даних, отриманих у процесі маніпуляції людиною об’єктом у руках. Методи досліджень. Для розробки алгоритму, представленого у даній магістерській дипломній роботі було використано алгоритми комп’ютерного зору, методи оптимізації. Наукова новизна. Розроблений у даній магістерській дипломній роботі алгоритм є новим. Він забезпечує сканування предмета з використанням мінімальної кількості обладнання та виключає потребу у виконанні складних маніпуляцій з об’єктом. Представлений алгоритм є детермінованим, що виключає потребу збору датастету та навчання. Також, запропонований алгоритм апроксимації 3D моделі об’єкта просторовими примітивами є легко масштабованим. Потенційні застосування та практична цінність результатів дипломної роботи: 1. Автоматизація та робототехніка 2. Системи доповненої та віртуальної реальності 3. Аугментація предметів та 3D друк Публікації 1. Алгоритм розрахунку точок для захвату об’єкта маніпулятором на основі апроксимації 3D моделі об’єкта просторовими примітивами. / Харченко К.В., Вовк І.С.// Системні науки та інформатика: збірник доповідей І науково-практичної конференції «Системні науки та інформатика», 22–29 листопада 2022 року, Київ. – К., НН ІПСА КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – с. 375-376.
 • ДокументВідкритий доступ
  Гібридний аналітично-поведінковий підхід до побудови математичних моделей компонентів складних систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Кутас, Дмитро Віталійович; Чкалов, Олексій Валерійович
  Магістерської дисертації Кутаса Дмитра Віталійовича на тему: «Гібридний аналітично-поведінковий підхід до побудови математичних моделей компонентів складних систем», Метою дипломної роботи є дослідження гібридного підходу до побудови математичних моделей вбудованих систем та його реалізація для побудови математичної моделі MEMS компонента у вигляді мікромеханічного зеркала. Тобто цілями роботи були: ознайомлення з базовими принципами та методами побудови математичних моделей електромеханічних систем, дослідження поведінкового підходу до моделювання вбудованих систем, вивчення принципів комбінованого аналітично-поведінкового підходу до моделювання, застосування HMIM до побудови математичної моделі MEMS компонента, тестування отриманої моделі і аналіз та оцінка отриманих результатів з винесенням висновків щодо наслідків дослідження і моделювання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи data-mining в задачах прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Саркісова, Жаннета Юріївна; Харченко, Костянтин Васильович
  Дипломна робота: 109 с., 27 рис., 27 табл., 27 джерел. Тема дослідження: методи data-mining в задачах прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів. Об'єкт дослідження – статистичні дані стосовно розвитку досліджуваних процесів. Предмет дослідження – методи статистичного аналізу масивів даних з метою побудови адекватних моделей досліджуваних процесів. Мета роботи – підібрати підходящу модель для опису даних. Метод дослідження – побудова математичних моделей вибраних процесів на основі масивів даних та оцінка статистичних критеріїв для перевірки адекватності побудованої моделі використовуючи технологію data mining. Актуальність – створення системи, яка дозволить підібрати адекватну модель основану на критеріях. Результати роботи – система, яка підбирає підходящі статистичні моделі. Новизна роботи – запропоновано методику побудови регресійних моделей з використанням інформаційної технології data-mining; Запропонована модифікована процедура оцінювання структури моделі, яка відрізняється способом оцінювання умовної дисперсії; на основі статистичних даних побудовані нові моделі, які забезпечують можливість обчислення високоякісних оцінок прогнозів. Шляхи подальшого розвитку предмету дослідження – вдосконалення обраних методів, розширення сфер використання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Використання мікросервісів в інформаційному забезпеченні охорони здоров'я
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Федоренко, Даниїл Павлович; Чкалов, Олексій Валерійович
  Робота виконана на 145 сторінках, містить 34 ілюстрації, 22 таблиці. При підготовці використовувалася література з джерела. Актуальність. Організації охорони здоров’я, усвідомлюючи потенціал технології Інтернету речей (IоT), швидко застосовують цю технологію, щоб забезпечити значне покращення якості та ефективності послуги. Однак ці розумні та взаємопов’язані пристрої можуть виступати потенційними «чорними дверима» в ІТ-мережі лікарні, надаючи зловмисникам доступ до конфіденційної інформації. Як результат, кібератаки на медичні пристрої IоT зростають з останніх кількох років. Це зростаюче занепокоєння всіх зацікавлених сторін, оскільки вплив таких атак полягає не лише у втраті грошей або конфіденційності, але й життя багатьох пацієнтів також піддається ризику. Беручи до уваги різні типи пристроїв IоT, які можна виявити підключеними до мережі лікарні, традиційні орієнтовані на хост рішення безпеки (наприклад, антивірус, програмні виправлення) суперечать реалістичній інфраструктурі IоT (наприклад, обмежене обладнання, відсутність належних вбудованих заходів безпеки) . Існує потреба у рішеннях безпеки, які враховують такі проблеми пристроїв IоT, як неоднорідність використовуваних технологій та протоколів, обмежені ресурси з точки зору акумулятора та обчислювальної потужності тощо. Мета. Ознайомитися з мікросервісами та вразливостами медичних пристроїв IоT; запровадити новий підхід, який використовує основу мікропослуг як адаптивне та гнучке рішення безпеки для вирішення проблеми. Завдання. Дисертація зосереджена на атаках відбитків пальців ОС через їх важливість для зловмисників зрозуміти мережу вцілому. У цій дипломній роботі було розроблено три мікросервіси, кожна з яких призначена для обслуговування конкретного функціоналу. Кожен з цих мікросервісів має невеликий розмір, використовуючи оперативну пам'ять приблизно 50 МБ. Об’єкт дослідження. Мікросервіси. Предмет дослідження. Мікросервіси. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в дослідженні пристроїв IоT, як неоднорідність використовуваних технологій та протоколів, обмежені ресурси з точки зору акумулятора та обчислювальної потужності. Практична цінність. Практична цінність роботи полягає у подальшому її використанні для лікарень.
 • ДокументВідкритий доступ
  Порівняльне дослідження і тестування фреймворків побудови мікросервісів у хмарних системах
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Тихун, Інна Олександрівна; Харченко, Костянтин Васильович
  Магістерська дисертація присвячена порівняльному дослідженню і тестуванню фреймворків побудови мікросервісів у хмарних системах. Метою роботи є розглянути сучасні фреймворки різних мов програмування, які допомагають з мінімальними зусиллями будувати мікросервісні додатки; реалізувати систему мікросервісів на одному з розглянутих фреймворків, дослідити та протестувати її розгортання в хмарних системах. У роботі було проведено огляд існуючих фреймворків, що використовуються під час розробки мікросервісних додатків. Взявши за основу один з проаналізованих фрейморків побудовано мікросервісну систему, на прикладі якої було досліджено розгортання програмного продукту на хмарні платформи. Було визначено основні технології та практики, пов'язані із запуском мікросервісів. Пропонується використовувати дану роботу в якості загальної концепції розробки інформаційних систем мікросервісної архітектури в хмарних системах. Загальний обсяг роботи: вступ, шість розділів, висновок, перелік посилань з 32 джерел; містить 21 рисунок, 22 таблиці. Повний обсяг магістерської дисертації складає 100 сторінок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Предметно-орієнтований дизайн для побудови мікросервісів
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Меліхов, Арсеній Олександрович; Харченко, Костянтин Васильович
  У магістерській дисертації досліджується застосування Предметно-орієнтованого дизайну до процесу побудови систем з мікросервісною архітектурою. Дана тема є актуальною, тому що в ній розглядається спосіб до побудов систем з мікросервісною архітектурою, інтересу до яких з часом стає все більше і більше. Об’єктом дослідження є підходи до побудови систем з мікросервісною архітектурою. Предметом - Предметно-орієнтований дизайн, як підхід до побудови мікросервісів. Метою роботи є отримання послідовності етапів, які дозволяють з опису предметної області сформувати функціональні межі для майбутних мікросервісів. В роботі наведений результат огляду існуючих рішень, наведено їх недоліки з точки зору автора. Було запропоновано власне рішення, яке складається з 9 кроків, кожен з яких використовує результат попереднього. Вхідними даними для запропонованого рішення є опис предметної області. В рішенні використовується техніка Domain Storytelling-у. Отже, науковою новизною є запропонований підхід до побудови системи з мікросервісною архітектурою, що враховує недоліки існуючих рішень та використовує техніку “Domain Storytelling-у”.
 • ДокументВідкритий доступ
  Оцінка відстані до найближчого об’єкту як сервіс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Марченко, Тарас Вікторович; Харченко, Костянтин Васильович
  Магістерська дисертація присвячена дослідженню поняттю засобу виміру дистанції до найближчого об’єкту як сервіс. Метою роботи є розгляд сучасних підходів для рішення проблеми виміру відстані за допомогою камер та зробити висновок про доцільність їх реалізації на основі мікросервісної архітектури. Частина роботи націлена на вивчення неочевидних переваг використання об’єкту дослідження як готового самостійного продукту або в ролі окремого сервісу комплексного програмного забезпечення, побудованого на основі мікросервісів. Останнім етапом є розгляд схеми побудови системи виміру дистанції за допомогою однієї або двох камер у виді окремого мікросервісу та вивчення можливих труднощів в ході проектування об’єкту дослідження. Було проведено аналіз існуючих методів оцінки відстані для формування можливих нових підходів та для оцінки суттєвості переваг, котрі може дати мікросервісна архітектура. Також дипломна робота включає аналіз понять хмарних систем роботизації, та колективних хмарних баз знань для роботизованої техніки. Загальний обсяг роботи: вступ, шість розділів, висновок, перелік посилань з 51 джерело; містить 15 рисунків, 25 таблиць. Повний обсяг магістерської дисертації складає 89 сторінок.
 • ДокументВідкритий доступ
  Методи обробки великих масивів даних в пакетному режимі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Шевченко, Олександр Вячеславович; Рогоза, Валерій Станіславович
  У магістерській роботі проведено дослідження різних методів для опрацювання методів обробки великих масивів даних та алгоритмів потокового аналізу даних. Ця тема є достатньо актуальною в сьогодення, адже подібні алгоритми є ессенційним надбанням будь-якої системи для миттєвого опрацювання даних та актуальним, оскільки ці технології застосовуються в пошукових системах чи в базах даних. Головною метою є аналіз алгоритмів для потокового аналізу заради знаходження можливостей застосування. Об’єктом дослідження є потокові алгоритмів для роботи з даними що потребують оновлень в реальному часі. Відповідно, було здійснено огляд різних алгоритмів що використовуються при пакетному аналізі даних та представлено у вигляді задачі. Отже, науковою новизною є власне використання групи потокових алгоритмів даних в якості аналізу даних в пакетному режимі. Сумарний обсяг роботи складає 108 сторінок, 15 рисунків, 22 таблиці та 20 бібліографічних найменувань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Проектування інтерфейсу користувача веб-сайту з використанням функціонально-орієнтованого підходу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Самонюк, Тетяна Вікторівна; Кисельов, Геннадій Дмитрович
  В дисертації розглядаються методи розробки призначеного для користувача інтерфейсу в веб-додатках. Метою даного дослідження було порівняти методи проектування призначеного для користувача інтерфейсу і запропонувати відповідні варіанти вибору підходів до проектування на основі тематичних досліджень і результатів досліджень. У дослідженні розглядаються різні методи проектування: проектування орієнтоване на користувача, проектування орієнтоване на діяльність, проектування кероване даними. Щоб краще зрозуміти подібності та відмінності між цими трьома методами в бізнес-середовищі, в цьому документі обговорюється кожен метод з точки зору його основ, процесів і результатів. Виходячи з наведеного вище опису основних характеристик підходів до проектування, вони представлені більш систематично. Беручи до уваги основні характеристики підходів до проектування і те, що їх дійсно визначає, були визначені 10 різних критеріїв оцінки якості проектування, які є важливими відмінними рисами. Надається структура для їх оцінки та порівняння, щоб допомогти читачеві оцінити, яка з них найкраще підходить для конкретного контексту. Представлена структура процесів їх застосування при розробці нового програмного продукту або послуги. Загальний обсяг роботи 83 сторінки, 19 рисунків, 25 таблиць, 20 посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження методів автоматизації проектування складних об'єктів і систем
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Болдир, Владислав Ігорович; Кисельов, Геннадій Дмитрович
  Метою даної роботи є зменшення загальної тривалості проектувальних робіт за рахунок побудови моделей та інформаційних технологій для організацій у вигляді набору засобів автоматизації проектувальних робіт. Для досягнення мети необхідно розв`язати наступні завдання: – аналізувати інформаційні технології, використовувані при проектуванні об'єктів і дослідити процес проектування; – розробити інформаційну модель структури об'єкта дизайну; – розробити інформаційну модель процесу проектування; – розробити інформаційну технологію і порядок взаємодії її підсистем на основі створених інформаційних моделей і існуючих методів; Об'єктом дослідження є процес проектування об’єктів у спеціальності машинобудування. Предмет дослідження – модель та інформаційна технологія для розв`язання задач для автоматизації проектувальних робіт. Методи дослідження. Методологічною та теоретичною основою дослідження є наукові роботи та дослідження провідних авторів. Було використано наступні методи: методи теорії множин та орієнтованих графів, системного аналізу та побудови баз даних. Загальний обсяг роботи: 121 сторінка, 51 зображень, 13 таблиць, 67 посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування алгоритмів машинного навчання на відкритих даних
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Ящук, Микола Олександрович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Структура та обсяг роботи. Пояснювальна записка дипломного проекту складається з шести розділів, включає 31 рисунок, 35 таблиць та 1 додатку. Дипломний проект застосовує тему "Алгоритми машинного навчання на відкритих даних", яка спрямована на виявлення переваг відкритих даних. Розділ загальних положень пояснив діяльність моделі, випадки використання, розглянув та проаналізував загальний підхід до роботи з даними Prozzoro та точно поставив завдання із визначеними цілями та завданнями. У розділі інформаційної підтримки визначаються вхідні та вихідні дані та відображається схема бази даних. Найкращий результат продемонстрував показ двох моделей системи в розділі про математичне програмне забезпечення. Розділ програмного забезпечення описує основні інструменти для розробки набору завдань, вибору та обґрунтування вимог до обладнання, архітектури програмного забезпечення. У технологічному розділі описуються інструкції користувача до тесту та відображаються разом із результатами. У стартап-проєкт розділі описуються імплементація стартапу на основі даної робти. Мета дослідження. Метою дослідження є розробка способу пошуку аномалій в фінансових транзакціях за допомогою сучасних інструментів обробки даних у реальному часі Об’єкт дослідження — алгоритми розпізнавання шахрайства в системах електронних закупівель. Предмет дослідження — розробка системи для боротьби з шахрайством для систем електронних закупівель з використанням алгоритмів машинного навчання. Методи дослідження. Для досягнення поставлених в магістерській роботі задач використано алгоритми кластеризації к-серерднє та T-розподілене вкладення стохастичної близькості . Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає у наступному: проведено аналіз існуючих методів шахрайства, досліджено чи застосовано алгоритми кластеризації; запропоновано вирішення проблеми шахрайства під час виконання закупівель шляхом з використанням алгоритмів кластеризації; розроблено програмний продукт для виявлення підозрілих дій під час виконання закупівель. Особистий внесок здобувача. Магістерська робота є самостійно виконаною роботою студента, в якій відображено особистий унікальний підхід та особисто здобуті теоретичні та прикладні результати, що стосуються до вирішення задачі боротьби з шахрайством під час виконання закупівель в системі державних закупівель. Формулювання мети та завдань дослідження проводилося спільно з науковим керівником. Практична цінність. Проведене дослідження надає можливість використання розробленої системи для розпізнавання шахрайства з можливістю гнучких налаштувань під час роботи системи. Отримані результати можуть використовуватися у майбутніх дослідженнях.
 • ДокументВідкритий доступ
  Сервіс-орієнтований підхід до управління безпілотними автомобілями
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Цимбал, Артем Сергійович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  Метою даної кваліфікаційної роботи аналіз cервіс-орієнтованого підходу до управління безпілотними автомобілями, аналітичний огляд існуючих сервісів та алгоритмів по розпізнаванню дорожної розмітки та вявленню об’єктів, розробка простого евристичного методу для підвищення надійності виявлення смуги руху щодо інтелектуальної, безпілотної транспортної системи. У роботі проведено аналіз існуючих рішень указаної задачі – популярних сервісів та алгоритмів для визначення дорожньої розмітки. Виконано їх порівняння з погляду користі функціоналу, ефективності алгоритмів та пристосованості функцій до потреб користувача. Для реалізації проекту було розроблено власну методологію. Данний метод підвищує надійность виявлення смуги руху щодо безпілотного транспортного засобу. Виконано порівняльний аналіз розробленої системи. Загальний обсяг роботи: 106 сторінок, 39 зображень, 13 таблиць, 26 посилань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Застосування засобів машинного навчання для детекції аномалій в транзакціях банків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Бевз, Дмитро Олександрович; Кирюша, Богдан Анатолійович
  У магістерській дисертації досліджується аналіз можливостей для детекції аномалій в транзакціях банків за допомогою засобів машинного навчання. Дана тема є актуальною, так як наразі не існує методу чи алгоритму який давав би результат з високою точністю. А так як об'єм даних для аналізу може перевищувати тисячі записів за хвилину, то оператор самостійно не має можливості аналізувати операції, тому постає питання про їх автоматизовану обробку. Основною метою дипломної роботи є розробка способу пошуку аномалій в фінансових транзакціях за допомогою сучасних інструментів обробки даних у реальному часі. Об’єктом дослідження є аномалії, що виникають в потоках фінансових транзакцій та можуть сигналізувати про порушення безпеки або цілісності автоматизованих фінансових систем. Були розглянуті основні задачі машинного навчання, розглянуті існуючі алгоритми та методи для вирішення задач детекції аномалій в транзакціях банків за допомогою методів машинного навчання, розроблено та реалізовано алгоритм для вирішення даної задачі. Доопрацюваний продукт, може викристовуватися оператором як основний інструмент пошуку аномалій. Отже, науковою новизною є саме запропонований підхід до вирішення задачі детекції аномалій в транзакціях банків. Загальний обсяг роботи: 73 сторінки, 18 рисунків, 26 таблиць та 45 бібліографічних найменувань.
 • ДокументВідкритий доступ
  Побудова додатків на відкритій FaaS платформі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Сорока, Олександр Олександрович; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна
  Робота виконана на 131 сторінці, містить 28 рисунків, 25 таблиць. Під час підготовки матеріалів використано літературу з 18 джерел. Актуальність теми. На сьогоднішній день використання хмарних серверів є одним із основних аспектів створення та забезпечення роботи веб-сервісів. На цьому фоні безсерверна архітектура показує себе, як одну із кращих моделей хмарних обчислень, оскільки розробник може писати та запускати код або функції, не витрачаючи час на управління, масштабування та забезпечення інфраструктури серверів. Мета і задачі дослідження. Метою даної магістерської роботи є аналіз сучасних відкритих FaaS платформ, дослідження методики побудови додатків на системі Кубернетес, розробка і розгортання функцій додатку на обраній системі. Об’єкт дослідження - Безсерверна архітектура, відкриті FaaS платформи. Предмет досліджень Предметом дослідження є реалізація FaaS додатків на платформі Kubernetes, з використанням кластера хмарного сервісу. Методи дослідження. Для досягнення поставлених в магістерській роботі задач було обрано фреймворк OpenFaaS , яким керує система оркестрування Kubernetes , використовуючи кластер хмарного сервісу DigitalOcean. Наукова новизна одержаних результатів роботи полягає в досліджені та побудові FaaS додатку під платформу Кубернетес на прикладі розробленого програмного продукту з його подальшим запуском на встановленій системі. Практична цінність. Практична цінність полягає у аналізі методів та засобів вирішення задачі розробки та впровадження веб додатку FaaS платформи для успішного розгортання безсерверних функцій з можливістю гнучких налаштувань для подальшої роботи системи. Отримані результати можуть використовуватися у майбутніх дослідженнях за напрямком розробки програмного забезпечення на відкритих FaaS платформах.
 • ДокументВідкритий доступ
  FaaS як шаблон архітектури додатків
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Плотніков, Сергій Олександрович; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна
  Робота складається зі вступу та п’яти розділів. Загальний обсяг роботи: 146 аркушів основного тексту, 60 ілюстрації, 24 таблиць. При підготовці використовувалась література з 26 джерел. Актуальність. З появою хмарних провайдерів поступово відбувається перехід від монолітної архітектури додатків до класичної мікросервісної, що зумовлено потребами автоматичного масштабуванням і зручністю розробки. З появою FaaS сервісу від AWS у 2014році безсерверні обчислення вийшли в тренд у побудові додатків у хмарі. Завдяки таким можливостям, як повна відсутність в необхідності конфігурації інфраструктурного шару додатку, авто- масштабованість і оплата на вимогу роблять безсерверні обчислення привабливими як архітектура хмарних додатків. Тому дослідження архітектурних шаблонів serverless додатків є актуальною темою, оскільки вибір правильної архітектури додатку є найголовнішою задачею при розробці. Мета і завдання дослідження. Метою даної магістерської роботи є дослідження архітектурних патернів побудови FaaS додатків. А саме: - аналіз і порівняння шаблонів побудови додатків і засобів їх реалізації від популярних FaaS провайдерів та вибір послуг одного з провайдерів для подальшого дослідження (було вибрано AWS); - реалізація одного з найбільш розповсюджених безсерверних шаблонів від вибраного провайдера (було взято патерн FaaS “Simple Web Service”) і порівняння її за виділеними критеріями з аналогічною реалізацією у вигляді класичної мікросервісної серверної архітектури. - узагальнення результатів досліджень і формулювання загальних рекомендацій щодо вибору послуг певного провайдера і архітектури побудови додатку в залежності від вимог до додатку. Об’єкт дослідження — архітектурні шаблони, які використовуються для побудови serverless додатків. Предмет дослідження — дві реалізації типового додатка у AWS: на FaaS архітектурі і на класичній мікросервісній архітектурі, з подальшим порівнянням їх перевагах, недоліків і визначенням умов найкращого застосування кожного рішення. Для розробки додатків використовувались сервіси від хмарного провайдера AWS. FaaS архітектура була побудована на сервісіх AWS Lambda і API Gateway. Класична мікросервісна архітектура на Docker контейнерах була розміщена у сервісі Elastic Container Service з використанням Application Load Balancer. Методи дослідження. Для вирішення поставлених задач в роботі було застосовано методи аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна отриманих результатів роботи полягає у наступному: 1 Проведено порівняльний аналіз за виділеними критеріями відомих FaaS сервісів від хмарних провайдерів: AWS Lambda, Microsoft Azure Functions і Google Cloud Functions. 2 Запропоновано методи прискорення роботи додатків, розроблених на FaaS архітектурі у AWS. 3 Проведено порівняння реалізацій додатка на серверній і безсерверній архітектурі у AWS за виділеними критеріями. Визначені недоліки, переваги і умови найкращого застосування кожного варіанту. Практична цінність. Отримані результати порівняння хмарних провайдерів можуть бути використані для вибору провайдера під час розробки додатку, в залежності від необхідних вимог. Також проаналізовані архітектурні шаблони можуть бути використані на початку моделювання системи в залежності від типу додатку. Результати порівняння розроблених реалізацій додатка можуть бути використані в якості рекомендацій при виборі архітектури для реалізації додатка: переваги та недоліки безсерверної і класичної мікросервісної архітектури, для яких типів додатків краще підходить певна архітектура.
 • ДокументВідкритий доступ
  Дослідження сучасних засобів та методів CI/CD з використанням Kubernetes
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Дашкова, Єлизавета Андріївна; Гіоргізова-Гай, Вікторія Шалвівна
  Робота виконана на 98 сторінках, містить 35 ілюстрацій, 24 таблиці. При підготовці використовувалась література з 19 джерел. Актуальність теми Майже у будь-якій компанії, навіть якщо вона не IT, є свої цифрові сервіси. Їх потрібно вчасно випускати, а потім оновлювати: додавати поліпшення, виправляти проблеми, закривати вразливості, запускати нові функції. При цьому, коли додаток оновлюють, він повинен продовжувати працювати, як ніби нічого і не відбувається. Ця потреба в швидкості оновлень і гнучкості додатків змінила архітектуру програмного забезпечення: розробники змушені були перейти від монолітів до мікросервісів. Для спрощення процесу перенесення з тестового середовища на продуктивне мікросервіси почали упаковувати в контейнери. Вдосконалюючи програми, кількість мікросервісів та контейнерів почала збільшуватися і виникла потреба в управлінні та налаштованому процесі розробки додатків. Так виник Kubernetes, він дозволяє централізовано керувати контейнерами, а значить, прискорити і спростити виведення нових продуктів на ринок, побудувати ефективний процес розробки і тестування. У дипломній роботі зосереджено увагу на дослідженні найпопулярніших рішень CI/CD для використання в проектах з мікросервісами на Kubernetes. Саме рішення CI/CD допомагають значно скоротити час, який витрачається на тестування та оновлення нових версій продуктів. Проте їх кількість дуже велика, тому з’являється потреба у правильному виборі методу CI/CD у проекті. Мета та задачі дослідження Метою дипломної роботи є аналіз існуючих рішень CI/CD та формування рекомендацій їх вибору для бізнес проектів. Важливо знайти та дослідити найбільш вживані рішення, які б підходили для вирішення поставленої задачі найбільш ефективно. Поставлена мета вимагає вирішення наступних задач: пошук, аналіз і порівняння рішень CI/CD; формулювання вимог до інструменту CI/CD; вибір декількох методів CI/CD, які відповідають описаним вимогам; порівняння результатів досліджень та опис рекомендацій щодо подальшого вибору рішень CI/CD для проекту; Об’єкт досліджень Об’єктом дослідження є методи та засоби неперервної інтеграції і розгортання CI/CD. Предмет досліджень Предметом дослідження є реалізація засобів та методів CI/CD на платформі Kubernetes, з використанням прототипів існуючих програмних продуктів. Методи досліджень Для розв’язання описаної проблеми в роботі було застосовано методи аналізу та синтезу, порівняння та аналізу та узагальнення отриманих результатів. Наукова новизна Наукова новизна роботи полягає в дослідженні технологій CI/CD на платформі Kubernetes з використанням мікросервісів. Практична цінність Практична цінність роботи полягає у аналізі методів та засобів неперервної інтеграції та розгортання CI/CD та надання практичних рекомендацій в їх виборі.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз ефективності реалізації алгоритмів Data mining з використанням сервісу Microsoft SQL Server
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Ниценко, Андрій Сергійович; Капшук, Олег Олексійович
  Робота виконана на 98 сторінках, містить 61 ілюстрацій, 22 таблиці. При підготовці використовувалася інформація з 33 джерел. Актуальність теми На сьогоднішній день даних, які потрібно аналізувати стає все більше і більше. Компанії мають великі обсяги інформації, але мати інформацію замало, потрібно ще й знати якими саме способами її обробляти та аналізувати. Саме тому дане дослідження має великі перспективи, оскільки розуміння кожного алгоритму Data mining та області його кращого використання буде або спрощувати аналіз для таких компаній, або давати більшу точність отриманих результатів. Мета та задачі дослідження Метою даної роботи є реалізація та дослідження ефективності реалізації алгоритмів Data mining, які надає сервіс MS SQL Server та Microsoft Visual Studio, щоб зрозуміти для яких конкретних задач та з яким об’ємом даних буде кращим той чи інший алгоритм. Рішення поставлених завдань та досягнуті результати В роботі розглянуто алгоритми (алгоритм кластеризації, алгоритм дерева прийняття рішень, алгоритм лінійної регресії, алгоритм взаємозв'язків, спрощений алгоритм Байеса, алгоритм нейронної мережі, алгоритм кластеризації послідовностей, алгоритм часових рядів), які надає сервіс MS SQL Server та Microsoft Visual Studio, реалізовано кожний з них. Обрано задачі (прогнозування дискретного атрибуту, прогнозування безперервного атрибуту, прогнозування послідовності, знаходження груп спільних елементів в транзакціях), які потрібно реалізувати та обрано алгоритми відповідно до специфіки завдань. Реалізовано алгоритми Data mining. В ході аналізу оцінки ефективності реалізації алгоритмів було сформовано рекомендації щодо їх використання для різних задач. Об’єкт досліджень Алгоритми Data mining в середовищі MS SQL Server і Microsoft Visual Studio. Предмет досліджень Ефективність реалізації алгоритмів Data mining в середовищі MS SQL Server і Microsoft Visual Studio. Методи досліджень Для розв’язання зазначеної проблеми в роботі проведено порівняння реалізованих алгоритмів Data mining, виділено задачі на основі яких буде проведено аналіз та виділено основні функціональні особливості кожного алгоритму. Наукова новизна Наукова новизна полягає в тому, що після реалізації кожного алгоритму для конкретної задачі встановлено, який саме алгоритм краще підходить для кожної задачі, щоб в майбутньому малі компанії, які будуть займатися аналізом поведінки реципієнтів могли відразу обрати алгоритми, які їм потрібні. Практичне значення одержаних результатів За результатами проведеного аналізу ефективності реалізації алгоритмів Data mining було сформовано рекомендації щодо їх використання малими компаніями.
 • ДокументВідкритий доступ
  Кросплатформений мобільний додаток з налаштуванням користувачем функціональних можливостей для спілкування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Гаврилюк, Катаріна Вікторівна; Капшук, Олег Олексійович
  Спілкування є великою частиною життя кожної людини і тенденції для збільшення онлайн спілкування лише поглиблюється завдяки карантину та глобальній ситуації в цілому. Три найпопулярніших в Україні мобільних месенджера незважаючи на широкий функціонал не дают користувачеві змінювати саму структуру чатів. Метою даної дипломної роботи є створення кросплатформенного програмного продукту з налаштуванням користувачем функціональних можливостей для спілкування. У роботі проведено аналіз платформ для створення клієнтської та серверної частин застосунку, описано технології та принципи архітектурної побудови програмного продукту. Розроблено прототип кросплатформенного мобільного месенджеру з інноваційною гілкоподібною структурою підчатів. Загальний об’єм роботи 105 с., 2 д., 40 рис., 6 табл., 26 джерел.
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналіз ефективності безпеки сервісів баз даних SQL та NoSQLтипу
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020-12) Бродецький, Ігор Олександрович; Капшук, Олег Олексійович
  Робота виконана на 130 сторінках, містить 91 рисунка, 25 таблиці. Під час підготовки матеріалів використано літературу з 20 джерел. Актуальність теми: Характерною рисою суспільства XXI століття є величезна кількість різноманітної інформації, частина з якої потребує надійного захисту для користування нею обмеженим колом осіб. Для того, щоб вберегти дані від зловмисників необхідно знати особливості реалізації захисту в СУБД. Об’єкти дослідження: захист систем управління базами даних. Предмет: захист даних на прикладі СУБД SQL та NoSQL. Мета і завдання: дослідити методи захисту інформації в СУБД та методи несанкціонованого доступу до неї. На основі отриманої інформації зробити висновки і запропонувати варіанти покращення існуючого захисту. Методи дослідження: в якості методу дослідження ефективності захисту від несанкціонованого доступу в MSSQL та mongodb обрано ін’єкції в програмний код. Наукова новизна: робота має велике значення і новизну, оскільки захист інформації в теперішній час є дуже важливою, а розуміння правильності побудови захисту СУБД є критичним. Після завершення дослідження можна користуватися методом, який зрештою було запропоновано мною «Використання ієрархії шифрування в SQL як метод захисту даних стовпців» Практичне значення: запропоновано методи захисту в СУБД, які підвищать надійність та захищеність. Для баз даних SQL запропоновано метод шифрування саме полів таблиці на рівні БД, щоб в сукупності з іншими методами захисту, надійність всього сервісу стала вища.