Skip navigation

Сучасні тенденції фонетичних досліджень (1 ; 2017 ; Київ) : [41] Community home page

Logo
Матеріали збірника містять доповіді фахівців, що віддзеркалюють сучасні напрями фонетичних досліджень. У збірнику висвітлено різноаспектні питання звукової будови мови й мовлення; когнітивний, культурологічний, прагматичний та енергетичний аспекти фонетичних досліджень дискурсу; фоносемантичні й фоностилістичні особливості текстів різних жанрів; закономірності впливу емоційного стану особистості на просодичні характеристики мовлення; специфіку ідентифікації мовця за фонетичним оформленням його мовлення; константність і варіативність соціофонетичних параметрів мовлення; паралігвістичні характеристики емоційного мовлення; результати лінгвоконтрастивних досліджень фонетичних систем іноземної та української мов, а також актуальні питання методики викладання фонетики іноземної мови. Матеріали Круглого столу можуть бути цікавими й корисними широкому загалу науковців, викладачів і аспірантів.

Browse