Навчально-методичні матеріали (КПМ)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 83
 • ДокументВідкритий доступ
  The first year’s impact of the full-scale war on Ukrainian business
  (Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, 2024) Gavrysh, Oleg; Gavrysh, Iuliia; Matiukhina, Anna; Vasylets, Iryna
  The relevance of the research is stipulated by the need to analyse the impact of military operations on the economic environment of Ukraine, in particular on business, constituting a significant part of the Ukrainian economy. The purpose of the article was to study the first year’s impact of the full-scale war in Ukraine on the state of Ukrainian business, to identify the main challenges and opportunities faced by business during the war, and to provide recommendations for stabilizing the economic environment in Ukraine. Methods of secondary information analysis have been used to obtain a generalized picture of the impact of military operations on Ukrainian business by analysing the reports of international and Ukrainian organizations. Statistical analysis has become the basis for evaluating dynamics and key economic indicators. The state of Ukrainian business during the Russian-Ukrainian war has been analysed. The impact of the conflict on business has been studied and recommendations for stabilizing the economic environment in Ukraine have been provided. The dynamics of gross domestic product from 2013 to 2022 and the negative impact of the war on the economy have been analysed. The ways of business adaptation to new conditions, direct losses of the industrial sector and new opportunities for business during the war have been studied. State aid measures to support business and strategic directions for overcoming the crisis and restoring the economy after the war have been described. The results of the study give evidence of a significant negative impact of the Russian-Ukrainian war on Ukrainian business, which is traced in a fall in gross domestic product, a decrease in the level of investment, an increase in unemployment and infrastructure destruction. The proposed recommendations and development strategies include the need to strengthen state support for business, stimulate investment, reform the economy to diversify and increase its resistance to external shocks. The recommendations are the result of scientific analysis and can serve as a basis for practical application by enterprises during the war and after its end.
 • ДокументВідкритий доступ
  Навчально-методичний комплекс дисципліни «Ризикологія в маркетинговій діяльності»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лебеденко, Сергій Олександрович
  Дисципліна «Ризикологія в маркетинговій діяльності» розглядає підходи до обліку факторів невизначеності і ризику в економічній практиці, а також математичні моделі, що використовуються для цих цілей. Аналізуються ситуації, що виникають в умовах невизначеності та інформації при прийнятті управлінських рішень. Основна увага приділяється методам вирішення завдань, що виникають в ризикових ситуаціях. Для будьякого бізнесу важливо не уникнути ризик взагалі, а передбачити його і прийняти оптимальне рішення щодо певного критерію, що відображає основний інтерес підприємця. Теоретичною основою і практичним інструментарієм аналізу та прогнозування рішень в економіці та бізнесі є економіко-математичні моделі та проведені по ним розрахунки. В якості математичних засобів прийняття рішень в умовах невизначеності і ризику використовуються: теорія стратегічних ігор, теорія ймовірностей, математична статистика, теорія статистичних рішень, математичне програмування, теорія корисності Неймана-Моргенштерна.
 • ДокументВідкритий доступ
  Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лебеденко, Сергій Олександрович
  Дисципліна «Інформаційні системи і технології в маркетингу» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет; технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції. Основне призначення дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетингу» - надати студентам глибоке та ґрунтовне засвоєння нової філософії маркетингової діяльності на промисловому ринку. На сьогоднішній час спостерігається зміщення акцентів з комунікаційної та інформаційної - пошукової функції Інтернету на реалізацію, з його допомогою, завдань сучасного бізнесу. Це відбувається завдяки здатності мережевих технологій докорінно змінювати спосіб взаємодії між людьми і компаніями, методи дослідницької діяльності, купівлі-продажу тощо.
 • ДокументВідкритий доступ
  Навчально-методичний комплекс дисципліни «Електронна комерція»
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Лебеденко, Сергій Олександрович
  Дисципліна «Електронна комерція» надає базові знання з теоретичних основи виконання ділових операцій та угод з використанням електронних каналів мережі Інтернет; технології та засоби, що можуть використовуватися для електронної комерції. Основний зміст дисципліни складають такі теми: Основні поняття електронної комерції. Розробка та розміщення електронних магазинів. Маркетинг в електронній комерції. Технології електронних платежів через Інтернет. Віртуальні підприємства. Електронний уряд. Безпека і захист інформації при електронній комерції (Безпека систем електронної комерції.
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика магістрів. Рекомендації з проведення
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020) Гнітецький, Євген Віталійович; Бажеріна, Катерина Володимирівна
  В навчальному посібнику розміщено рекомендації з проведення переддипломної практики студентів, виконання ними відповідних завдань з переддипломної практики для освітнього ступеня «Магістр». Навчальний посібник містить всі необхідні структурні елементи: опис переддипломної практики, мету та завдання, вимоги до організаційної та звітної документації, критерії оцінювання, список рекомендованої літератури, додатки. Зазначений навчальний посібник підвищить ефективність роботи студентів навчання освітнього ступеня магістр, які проходять практику та їхніх керівників при організації, підготовці, проведенні та оцінюванні переддипломної практики.
 • ДокументВідкритий доступ
  Маркетинг послуг. Робочий зошит
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018) Гнітецький, Євген Віталійович; Бажеріна, Катерина Володимирівна
  Електронне мережне навчальне видання містить практикум з основних розділів курсу. Надана велика кількість практичних прикладів та фактичних матеріалів, що ілюструють, підкріплюють та допомагають розкрити суть і зрозуміти теоретичні положення дисципліни. Наведені практичні завданя, основані на теорії курсу. Для викладачів та студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, що бажають поглибити своє розуміння з дисципліни маркетинг послуг, а також інших спеціалістів, чия діяльність пов’язана з практичним маркетингом.
 • ДокументВідкритий доступ
  Програмування із використанням R у статистичних та маркетингових дослідженнях: Навчально-методичний комплекс дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кофанов, Олексій Євгенович; Солнцев, Сергій Олексійович; Зозульов, Олександр Вікторович
  Навчальний посібник представляє собою навчально-методичний комплекс для розв’язання практичних завдань і закріплення теоретичного матеріалу з дисципліни «Програмування із використанням R» для студентів спеціальності 075 «Маркетинг». У посібнику приділена увага загальним особливостям використання мови програмування R, роз’ясненню способів її застосування для аналізу статистичних даних і вирішення маркетингових завдань. Посібник рекомендовано для самостійної роботи, роботи на практичних і лекційних заняттях, використання в умовах самоосвіти і дистанційного навчання, а також при вивченні таких дисциплін, як «Маркетингові дослідження», «Теорія ймовірностей та математична статистика», «Мови програмування при роботі з великими даними» тощо. Навчальне видання може бути використане під час викладання маркетингових дисциплін студентам інших спеціальностей, а також буде корисним фахівцям з промислового маркетингу.
 • ДокументВідкритий доступ
  Товарна інноваційна політика промислового підприємства: конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-03) Кубишина, Надія Сергіївна; Солнцев, Сергій Олексійович
  Конспект лекцій включає зміст, короткий лекційний матеріал, згідно з силабусом курсу, контрольні питання, список основної, додаткової літератури, інформаційні ресурси, що навчаються за спеціальністю 075 «Маркетинг» Дисципліна забезпечую поглиблене вивчення сучасної концепції інноваційного маркетингу, наукового обґрунтуванню інноваційних стратегій , посилення гнучкості промислового виробництва та ефективності комерціалізації промислового підприємства в умовах воєнного стану. Комерційній успіх інноваційного продукту залежить від участі фахівців в пошуку, оцінюванні та реалізації ідей нових товарів. Вивчення курсу дозволяє оволодіти основами стратегії та тактики прийняття маркетингових рішень та дає можливість сформувати у магістра комплексний підхід до засобів інноваційного маркетингу у створенні конкурентоспроможних інновацій, що стоять перед промисловим підприємством
 • ДокументВідкритий доступ
  Маркетингові стандарти в цифровому середовищі. Навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шульгіна, Людмила Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Бізнес-комунікації. Навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Шульгіна, Людмила Михайлівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Фундаментальний маркетинг. Навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022-12) Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Тетяна Олександрівна; Гавриш, Юлія Олегівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Переддипломна практика: рекомендації з проведення у дистанційній формі
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Бажеріна, Катерина Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Логістика в системі маркетингу підприємства: навчально-методичний комплекс з вивчення дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Стадніченко, Вадим Володимирович
 • ДокументВідкритий доступ
  Промисловий маркетинг: курсова робота
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Тетяна Олександрівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Маркетинг. Навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Зозульов, Олександр Вікторович; Царьова, Тетяна Олександрівна; Гавриш, Юлія Олегівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Методологія дослідження ринку: навчально-методичний комплекс дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021-12) Солнцев, Сергій Олексійович; Черненко, Оксана Володимирівна
 • ДокументНевідомий
  Організація науково-інноваційної діяльності: навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського., 2021-12-09) Войтко, Сергій Васильович; Кубишина, Надія Сергіївна; Язвінська, Надія Вікторівна
 • ДокументНевідомий
  Методологія наукових досліджень в маркетингу. Навчально-методичний комплекс
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Денис, Оксана Борисівна; Кубишина, Надія Сергіївна
 • ДокументВідкритий доступ
  Аналітична парадигма в індустрії 4.0. Навчально-методичний комплекс дисципліни
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021) Солнцев, Сергій Олексійович; Писаренко, Наталія Леонідівна
 • ДокументВідкритий доступ