Навчально-методичні матеріали (КМФДР)

Постійне посилання зібрання

У зібранні розміщено підручники, навчальні посібники, практикуми, матеріали до курсів лекцій, програми дисциплін, авторами або укладачами яких є науково-педагогічні працівники кафедри.

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 59
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Елементи лінійної і векторної алгебри, аналітична геометрія. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024) Денисенко, Наталя Леонідівна; Зражевська, Віра Федорівна
  Навчальний посібник розрахований для студентів закладів вищої освіти, які вивчають дисципліну «Вища математика» і охоплює такі розділи: елементи лінійної алгебри, елементи векторної алгебри, елементи аналітичної геометрії. У посібнику стисло наведено основні теоретичні відомості, які містять основні поняття, означення, властивості і формулювання теорем, а також розібрано достатню кількість розв'язання деяких типових задач. Також посібник містить завдання розрахункових робіт з цих тем. Посібник може бути корисним при самостійній роботі студентів під час вивчення вище зазначених розділів курсу вищої математики, а також може бути використаний викладачами при проведенні практичних занять і контрольних заходів.
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Збірник задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Копась, Інна Миколаївна; Кулик, Ганна Миколаївна; Самойленко, Тетяна Анатоліївна; Степаненко, Наталія Вікторівна
  Навчальний посібник містить задачі з навчальної дисципліни «Лінійна алгебра і аналітична геометрія» необхідні для успішного опанування студентами основних понять та навичок розв’язання задач з лінійної і векторної алгебри, аналітичної геометрії на площині та у просторі. Наприкінці навчального посібника запропоновано 30 індивідуальних варіантів завдань для розрахункових робіт та додаток з основними формулами. Для студентів, які навчаються за спеціальністю 131 «Прикладна механіка». Збірник також буде корисний для студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти, де викладається дана дисципліна.
 • ДокументВідкритий доступ
  Операційне числення. Теорія і практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Рудик, Тетяна Олександрівна; Селезньова, Надія Петрівна; Кузьма, Олександр Всеволодович
  Навчальний посібник розроблено відповідно до програми вивчення дисципліни «Вища математика. Частина 3. Числові та функціональні ряди». В посібнику розглянуто основні поняття та теореми операційного числення в обсязі, необхідному для студентів спеціальності «131 Прикладна механіка». Значну увагу приділено застосуванню перетворення Лапласа для розв’язання лінійних диференціальних рівнянь та систем лінійних диференціальних рівнянь. Запропоновано варіанти індивідуальних завдань для проведення контрольних і розрахункових робіт, а також тестові завдання. Посібник призначений для студентів НН ІМЗ ім. Є.О. Патона та інших технічних спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського».
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Теорія поля. Числові ряди
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна; Поліщук, Наталія Володимирівна; Селезньова, Надія Петрівна
  Подано короткі теоретичні відомості за темами освітніх компонентів навчальної дисципліни «Вища математика». Розглянуто теоретично та застосовано на прикладах основні поняття та теореми за розділами «Кратні інтеграли», «Криволінійні інтеграли та теорія поля», «Числові ряди». Наведено 10 варіантів індивідуальних розрахункових завдань. Додатки містять довідковий матеріал деяких тем курсу вищої математики. Для студентів НН ВПІ та інших технічних спеціальностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
 • ДокументВідкритий доступ
  Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення. Конспект лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Коваль, Ольга Олександрівна; Поліщук, Олена Борисівна; Стогній, Валерій Іванович
  Викладено теоретичний матеріал кредитного модуля «Лінійна алгебра та аналітична геометрія. Диференціальне числення» у вигляді конспекту лекцій, який містить 18 лекцій за 6 розділами кредитного модуля і відповідає змісту навчальної дисципліни. Кожна лекція має чітку структуру, наведено достатню кількість прикладів, задач, рисунків. Після кожного розділу пропонуються запитання для самоперевірки. Конспект лекцій призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 161 «Хімічні технології та інженерія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія». Буде також корисним для студентів технічних спеціальностей очної, заочної та дистанційної форм навчання.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія границь. Диференціальне числення функції однієї змінної. Невизначений інтеграл. Збірник задач
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023-06) Журавська, Ганна Вікторівна; Карпалюк, Тамара Олексіївна; Копась, Інна Миколаївна; Кулик, Ганна Миколаївна; Рева, Надія Віталіївна; Степаненко, Наталія Вікторівна
  Збірник задач призначено для студентів першого курсу спеціальності «Прикладна механіка». Завдання в збірнику системно розташовані відповідно до розділів і тем силабусу дисципліни «Вища математика 1. Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної».
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Криві та поверхні другого порядку. Практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Массалітіна, Євгенія Вікторівна; Пилипенко, Віта Анатоліївна
  Практикум до розділу «Криві та поверхні другого порядку» з дисципліни «Вища математика» для студентів технічних спеціальностей містить 30 варіантів, кожен варіант складається з 5 завдань (23 задач). Самостійне виконання цих завдань забезпечує свідоме оволодіння навчальним матеріалом, який передбачено навчальною програмою з вищої математики для технічних спеціальностей НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». Практикум може бути рекомендований в якості індивідуальної роботи за темою «Криві та поверхні другого порядку».
 • ДокументВідкритий доступ
  Інтегральне числення функції однієї змінної
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Авдєєва, Тетяна Василівна; Дюженкова, Ольга Юріївна; Листопадова, Валентина Вікторівна
  Навчальний посібник призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 101 Екологія, 161 Хімічні технології та інженерія, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, 131 Прикладна механіка, 133 Галузеве машинобудування, буде також корисним при вивченні вищої математики для студентів інших інженерно-технічних спеціальностей НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського». У навчальному посібнику викладено основний теоретичний матеріал розділу «Інтегральне числення функції однієї змінної», наведено велику кількість розв’язаних прикладів, запропоновано завдання для самостійної роботи. Посібник містить тридцять варіантів індивідуальних завдань для розрахункової роботи.
 • ДокументВідкритий доступ
  Higher Mathematics. Quadratic Curves and Quadric Surfaces. Practice exercises collection
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Pylypenko, V. A.; Massalitina, E. V.
  The practice book offers additional individual exercises for university students studying Quadratic Curves and Quadric Surfaces in the course of Higher Mathematics of Igor Sikorsky KPI. The book contains 30 different variants and each variant consists of 5 exercises (23 tasks). The practice book can be recommended as an individual work on Quadratic Curves and Quadric Surfaces for first-year students of technical specialties.
 • ДокументВідкритий доступ
  Higher Mathematics. Elements of Linear Algebra. Practice exercises collection
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Massalitina, E. V.; Novykova, H. K.; Pylypenko, V. A.
  The practice book offers additional individual exercises for university students studying Elements of Linear Algebra in the course of Higher Mathematics of Igor Sikorsky KPI. The book contains 30 different variants and each variant consists of 8 exercises (16 tasks). The practice book can be recommended as an individual work on Elements of Linear Algebra for first-year students of technical specialties.
 • ДокументВідкритий доступ
  Higher Mathematics. Limits and Continuity. Practice exercises collection
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2023) Massalitina, E. V.; Novykova, H. K.; Pylypenko, V. A.
  The practice book offers additional individual exercises for university students studying Limits and Continuity in the course of Higher Mathematics of Igor Sikorsky KPI. The book contains 30 different variants and each variant consists of 9 exercises (26 tasks). The practice book can be recommended as an individual work on Limits and Continuity for first-year students of technical specialties.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Криволінійні інтеграли та їх застосування
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Веригіна, Інга Вячеславівна; Єрьоміна, Тетяна Олександрівна; Поварова, Олена Андріївна
  Навчальний посібник охоплює тему “Криволінійні інтеграли” дисципліни «Вища математика» та містить теоретичні відомості, приклади розв’язання типових задач та 30 варіантів індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів. Приділено увагу застосуванню криволінійних інтегралів 1-го та 2-го роду, умовам незалежності криволінійних інтегралів 2-го роду від шляху інтегрування. Навчальний посібник «Криволінійні інтеграли та їх застосування» призначений для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 142 «Енергетичне машинобудування», 143 «Атомна енергетика», 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології». Дане видання буде корисним не тільки студентам очної та заочної форм навчання, а й викладачам дисципліни «Вища математика».
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Криволінійні інтеграли. Теорія і практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Суліма, Ольга Вікторівна; Рудик, Тетяна Олександрівна
  Навчальний посібник розроблено відповідно до програми вивчення дисципліни «Вища математика». У навчальному посібнику наведені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розв’язання основних типів задач із розділу вищої математики «Криволінійні інтеграли». Запропоновано варіанти індивідуальних завдань для проведення контрольних і розрахунково-графічних робіт, а також тестові завдання. Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Кратні інтеграли. Теорія і практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Суліма, Ольга Вікторівна; Рудик, Тетяна Олександрівна
  Навчальний посібник розроблено відповідно до програми вивчення дисципліни «Вища математика». У навчальному посібнику наведені теоретичні положення та практичні рекомендації щодо розв’язання основних типів задач із розділу вищої математики «Кратні інтеграли». Розглянуті питання практичного застосування кратних інтегралів під час розв’язування геометричних та фізичних задач. Запропоновано варіанти індивідуальних завдань для проведення контрольних і розрахунково-графічних робіт, а також тестові завдання. Посібник призначений для студентів технічних спеціальностей.
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей та математична статистика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна; Горбачук, Володимир Мирославович
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика. Частина 1. Аналітична геометрія та диференціальне числення. Курс лекцій
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023) Кушлик-Дивульська, Ольга Іванівна; Поліщук, Наталія Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Диференціальні рівняння
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Вдовенко, Тетяна Іванівна; Козак, Валентина Іванівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Differential and Integral Equations
  (Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, 2022) Kopas, Inna; Zhuravska, Ganna
 • ДокументВідкритий доступ
  Теорія ймовірностей та математична статистика. Лекції і практикум
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Веригіна, Інга Вячеславівна; Островська, Ольга Володимирівна; Сугакова, Олена Володимирівна
 • ДокументВідкритий доступ
  Вища математика
  (КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022) Дудкін, Микола Євгенович; Дюженкова, Ольга Юріївна; Степахно, Ірина Василівна